| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/2/R/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 3 stycznia 2012r.

w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

§ 1. 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pszczynie przy ul. Bogedaina 9 w sprawie przyznania 18/18 etatu na realizację nauki religii w roku szkolnym 2011/2012 dla 129 uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Miedźna, gminę Bojszowy, gminę Suszec, gminę Goczałkowice - Zdrój oraz gminę Brzeszcze wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w wymiarze 1 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.

2. Lekcje religii realizowane są w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie oraz w Studzionce, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - Szkoła Podstawowa nr 14 w Wiśle Wielkiej oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku.

3. Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi gmina Pszczyna obejmują § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą: 4 365,63 zł w 2012 r.

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Goczałkowice - Zdrój zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z gminy Goczałkowice - Zdrój w roku szkolnym 2011/2012 tj. za 5 uczniów w wysokości: 169,20 zł miesięcznie w 2012 r. x 8 miesięcy = 1 353,60 zł (za okres od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r.).

4. Gmina Goczałkowice - Zdrój zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 3, na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 jednorazowo za okres od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r.

5. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w ust. 4 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2012 r.

3. Otrzymana kwota dotacji, z roku budżetowego 2012, za okres od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r., zostanie rozliczona w terminie do dnia 07 września 2012 r.

4. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, za okres od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r., będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Goczałkowice - Zdrój dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 15 września 2012 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Goczałkowice - Zdrój zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, za okres od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r., będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 15 września 2012 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2011/2012 tj. na okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

2. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.

3. Ze strony gminy Goczałkowice - Zdrój za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Krzysztof Turoń, Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty, 43-230 Goczałkowice - Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 212-70-55.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy Pszczyna.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Goczałkowice - Zdrój


Gabriela Placha

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr PZE/2/R/2012
Burmistrza Pszczyny i Wójta Gminy Goczałkowice - Zdrój
z dnia 3 stycznia 2012 r.

w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskieg

Nauczyciel religii - zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie (mianowany)
Stawka zasadnicza- 2 550,00 zł
Wysługa -510,00 zł
Motywacyjny -190,00 zł
Łącznie - 3 250,00 zł
Wymiar zatrudnienia: 18/18

KALKULACJA - koszt miesięczny

2012 rok

§ 4010

3 250,00 zł

§ 4040

256,96 zł

§ 4110

532,71 zł

§ 4120

85,98 zł

§ 4440

239,98 zł

RAZEM

4 365,63 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość uczniów z gminy Goczałkowice - Zdrój

129/5

miesięczna kwota dotacji do przekazania

169,20 zł

Wójt Gminy Goczałkowice - Zdrój


Gabriela Placha

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »