| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr GKRPA/24/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 18 stycznia 2012r.

w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia "KROKUS - Łaziska Górne 2012"

Na podstawie art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 237 i   art. 250 ustawy z   dnia  
27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz UCHWAŁY NR XVII/163/11 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z   dnia 15 grudnia 2011 r. w   sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, Strony Porozumienia ustalają, co następuje:  

§   1.  

1.   Przedmiotem Porozumienia jest zorganizowanie przez Organizatora XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i   Poezji, propagującego zdrowy styl życia „KROKUS – Łaziska Górne 2012”.  

2.   Porozumienie zawiera się na okres od 18.01.2012 r. do 30.04.2012 r.  

§   2.  

1.   Na realizację zadania wymienionego w   §1 ust. 1   Gmina udziela dotacji celowej  
w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwatysiącezłotych 00/100).  

2.   Środki na realizację zadania zabezpieczone są w   budżecie Gminy na rok 2012, w   dz. 851, rozdz. 85154, §2310.  

§   3.  

Środki finansowe wymienione w   §2 ust.1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Organizatora OK BS o/Łaziska Górne nr 64 8454 1066 2004 0010 0117 0002,  
w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Gminie egzemplarza niniejszego Porozumienia podpisanego przez Organizatora.  

§   4.  

Gmina zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania.  

§   5.  

1.   Organizator zobowiązuje się do rozliczenia otrzymanej dotacji w   terminie do 15 dni, licząc od dnia następnego po upływie okresu trwania Porozumienia, o   którym mowa w   §1 ust. 2.  

2.   Rozliczenie środków musi być rzetelnie udokumentowane na podstawie zestawienia wykonanych zadań oraz wydatków związanych z   ich realizacją. Do rozliczenia należy dołączyć wykaz dowodów księgowych, stanowiących podstawę wydatków dokonanych w   związku z   realizacją zadania. Dowody księgowe powinny być  
w sposób trwały opisane poprzez wskazanie źródeł finansowania wydatków nimi stwierdzonych.  

§   6.  

1.   Środki dotacji, które w   terminie realizacji zadania, określonym w   §1 ust. 2   Porozumienia, nie zostały wykorzystane, podlegają zwrotowi do budżetu Gminy na rachunek bankowy: 82 8454 1040 2002 0000 0329 0001 w   terminie do 15 dni,licząc od dnia następnego po upływie okresu trwania Porozumienia, o   którym mowa w   §1 ust. 2.  

2.   W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z   przeznaczeniem, zwrotowi do budżetu Gminy podlegała będzie część dotacji, która została wykorzystania niezgodnie z   przeznaczeniem wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania dotacji. Zwrotu należy dokonać w   terminie do 15 dni od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z   przeznaczeniem.  

§   7.  

Zwiększenie w   okresie realizacji wartości kosztorysowej zadania, wynikającej bądź ze zmian zakresu rzeczowego zadania, bądź ze zmian cen, nie może stanowić podstawy do ubiegania się o   zwiększenie wysokości dotacji celowej.  

§   8.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

§   9.  

Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  


§   10.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   „Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego” na wniosek Organizatora.  

§   11.  

Porozumienie sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z   których dwa otrzymuje Organizator, a   jeden – Gmina.  

Burmistrz Miasta Orzesze  


mgr   Andrzej   Szafraniec

Burmistrz Miasta Łaziska Górne  


mgr inż   Aleksander   Wyra

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »