| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr GKRPA/25/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Mikołów

z dnia 18 stycznia 2012r.

w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia "KROKUS - Łaziska Górne 2012"

Na podstawie art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 237 i   art. 250 ustawy z   dnia  
27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz UCHWAŁY NR XIII/233/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z   dnia 29 listopada 2011 r. w   sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, Strony Porozumienia ustalają, co następuje:  

§   1.  

1.   Przedmiotem Porozumienia jest zorganizowanie przez Organizatora XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i   Poezji, propagującego zdrowy styl życia „KROKUS – Łaziska Górne 2012”.  

2.   Porozumienie zawiera się na okres od 18.01.2012 r. do 30.04.2012 r.  

§   2.  

1.   Na realizację zadania wymienionego w   §1 ust. 1   Gmina udziela dotacji celowej  
w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzytysiącezłotych 00/100).  

2.   Środki na realizację zadania zabezpieczone są w   budżecie Gminy na rok 2012, w   dz. 851, rozdz. 85154, §2310.  

§   3.  

Środki finansowe wymienione w   §2 ust.1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Organizatora OK BS o/Łaziska Górne nr 64 8454 1066 2004 0010 0117 0002,  
w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Gminie egzemplarza niniejszego Porozumienia podpisanego przez Organizatora.  

§   4.  

Gmina zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania.  

§   5.  

1.   Organizator zobowiązuje się do rozliczenia otrzymanej dotacji w   terminie do 15 dni, licząc od dnia następnego po upływie okresu trwania Porozumienia, o   którym mowa w   §1 ust. 2.  

2.   Rozliczenie środków musi być rzetelnie udokumentowane na podstawie zestawienia wykonanych zadań oraz wydatków związanych z   ich realizacją. Do rozliczenia należy dołączyć wykaz dowodów księgowych, stanowiących podstawę wydatków dokonanych w   związku z   realizacją zadania. Dowody księgowe powinny być  
w sposób trwały opisane poprzez wskazanie źródeł finansowania wydatków nimi stwierdzonych.  

§   6.  

1.   Środki dotacji, które w   terminie realizacji zadania, określonym w   §1 ust. 2   Porozumienia, nie zostały wykorzystane, podlegają zwrotowi do budżetu Gminy na rachunek bankowy: 06 8436 0003 0000 0000 0071 0037 w   terminie do 15 dni, licząc od dnia następnego po upływie okresu trwania Porozumienia, o   którym mowa w   §1 ust. 2.  

2.   W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z   przeznaczeniem, zwrotowi do budżetu Gminy podlegała będzie część dotacji, która została wykorzystania niezgodnie z   przeznaczeniem wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania dotacji. Zwrotu należy dokonać w   terminie do 15 dni od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z   przeznaczeniem.  

§   7.  

Zwiększenie w   okresie realizacji wartości kosztorysowej zadania, wynikającej bądź ze zmian zakresu rzeczowego zadania, bądź ze zmian cen, nie może stanowić podstawy do ubiegania się o   zwiększenie wysokości dotacji celowej.  

§   8.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

§   9.  

Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  


§   10.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   „Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego” na wniosek Organizatora.  

§   11.  

Porozumienie sporządzono w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z   których dwa otrzymuje Organizator, a   trzy – Gmina.  

Zastępca Burmistrza Mikołowa  


mgr   Adam   Zawiszowski

Burmistrz Miasta Łaziska Górne  


mgr inż   Aleksander   Wyra

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »