| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 115/XVI/2011 Rady Gminy Konopiska

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40 694 411,79 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 25 730 643,17 zł,

2) majątkowe w wysokości 14 963 768,62 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43 696 026,01 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 25 702 064,01 zł,

w tym: - na wydatki jednostek budżetowych - 18 047 552,71 zł,

- na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5 855 469,71 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.341.096,65 zł, w tym 12 192 083,00 zł ze środków budżetu gminy i 1.149.013,65 zł ze środków unijnych w ramach realizowanych projektów.

- wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 3 544 402,00 zł.

- wydatki na obsługę długu publicznego - 500 000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

uofp. - 1 847 186,30 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 17 993 962,00 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 i 5 do Uchwały, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17 993 962,00 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 15 087 967,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem – 907 744,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości – 344.000,00 zł,

2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 660 000,00 zł,

3) rezerwę na zadania oświatowe w wysokości – 497 744,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3 001 614,22 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów w kwocie – 3 001 614,22 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 702 688,48 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 701 074,26 zł, zgodnie z planem określonym w załączniku nr 4 do Uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 001 614,22 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 2 682 574,26 zł

4) na finansowanie wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – w kwocie 18 822 162,00 zł

§ 7. 1. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

4. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zlecanych jst. - zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2012 w kwocie ogółem zł – 2.002.478,00, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

6. Ustala się dochody w kwocie 155 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 155 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 211 894,70 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 12 do Uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 399 000,00 zł dla rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy :

1) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

2) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rozdziału.

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach.

4) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

5) Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marcin Poleszczuk

Załącznik do Uchwały Nr 115/XVI/2011
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki 1-13 wraz z objaśnieniami do budżetu

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Malinowska

Konsultant w Instytucie Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »