| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 115/XVI/2011 Rady Gminy Konopiska

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40 694 411,79 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 25 730 643,17 zł,

2) majątkowe w wysokości 14 963 768,62 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43 696 026,01 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 25 702 064,01 zł,

w tym: - na wydatki jednostek budżetowych - 18 047 552,71 zł,

- na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5 855 469,71 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.341.096,65 zł, w tym 12 192 083,00 zł ze środków budżetu gminy i 1.149.013,65 zł ze środków unijnych w ramach realizowanych projektów.

- wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 3 544 402,00 zł.

- wydatki na obsługę długu publicznego - 500 000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

uofp. - 1 847 186,30 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 17 993 962,00 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 i 5 do Uchwały, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17 993 962,00 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 15 087 967,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem – 907 744,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości – 344.000,00 zł,

2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 660 000,00 zł,

3) rezerwę na zadania oświatowe w wysokości – 497 744,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3 001 614,22 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów w kwocie – 3 001 614,22 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 702 688,48 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 701 074,26 zł, zgodnie z planem określonym w załączniku nr 4 do Uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 001 614,22 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 2 682 574,26 zł

4) na finansowanie wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – w kwocie 18 822 162,00 zł

§ 7. 1. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

4. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zlecanych jst. - zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2012 w kwocie ogółem zł – 2.002.478,00, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

6. Ustala się dochody w kwocie 155 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 155 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 211 894,70 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 12 do Uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 399 000,00 zł dla rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy :

1) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

2) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rozdziału.

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach.

4) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

5) Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marcin Poleszczuk

Załącznik do Uchwały Nr 115/XVI/2011
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki 1-13 wraz z objaśnieniami do budżetu

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »