| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/153/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit c i   d, art. 57 i   art. 61 ust 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.   U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 4   ust.1 i   art.13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z   2011 r.).  

Rada Miejska w   Kuźni Raciborskiej  
uchwala, co następuje  

§ 1.  

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w   kwocie 27   354   861,03 zł, zgodnie z   tabelą nr 1   do uchwały, w   tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie 24   966   696,97 zł  

2)   dochody majątkowe w   kwocie 2   388   164,06 zł  

§ 2.  

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w   kwocie 29   244   406,91 zł, zgodnie z   tabelą nr 2   do uchwały, w   tym:  

1)   wydatki bieżące w   kwocie 24   473   025,86zł  

a)   wydatki na wynagrodzenie i   składki od nich naliczone wkwocie 11   329   618,00 zł.,  

b)   dotacje do przekazania z   budżetu gminy w   wysokości 3   417 706,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 5   do uchwały, w   tym:  

-   dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w   wysokości 616   000,00 zł,  

-   dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w   kwocie 165   000,00 zł,  

-   dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w   wysokości 1   490 600 zł,  

-   dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w   kwocie 168 000,00 zł,  

-   dotacja celowa dla spółki wodnej w   wysokości 20   000,00 zł,  

-   dotacje dla jednostek organizacyjnych Policji w   kwocie 20   000,00 zł,  

-   dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświatyw kwocie 793 650,00 zł,  

-   dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w   kwocie 73 000,00 zł,  

-   dotacja - wpłata do Izby Rolniczej 2   % uzyskanych wpływów z   podatku rolnego w   kwocie 2   400,00 zł,  

-   dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na pomoc finansową na zadania bieżące w   wysokości 41 056,00 zł,  

-   dotacja celowa - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub pobranych w   nadmiernej wysokości w   kwocie 20 000,00 zł,  

-   dotacje celowe na realizację zadań zleconych w   formie "małych grantów" w   wysokości 8   000,00 zł,  

c)   wydatki na obsługę długu gminy w   kwocie 269 169,00 zł  

d)   wydatki przypadające do spłaty w   danym roku budżetowym z   tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Kuźnia Raciborska w   kwocie 150 000,00 zł,  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie 4   771 381,05 zł zgodnie z   tabelą nr 2   do uchwały.  

§ 3.  

1.   Określa się planowany deficyt budżetu w   kwocie 1   889 545,88 zł.  

2.   Źródłem pokrycia deficytu budżetu w   wysokości 1   889 545,88 zł, zgodnie z   tabelą nr 3   do uchwały, są przychody budżetu gminy na 2012 r. w   wysokości 1   889 545,88 zł, w   tym:  

-   kredyty w   wysokości 1   769 264,88 zł,  

-   pożyczki w   wysokości 120 281,00 zł  

3.   Ustala się plan przychodów budżetu gminy w   wysokości 2   754 504,44 zł i   rozchodów budżetu gminy w   kwocie 864 958,56 zł na 2012 rok zgodnie z   tabelą nr 3   do uchwały.  

§ 4.  

Ustala się plan przychodów i   wydatków zakładu budżetowego jak w   załączniku Nr 1   do uchwały.  

§ 5.  

Wyodrębnia się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z   tabelą nr 4   do uchwały.  

§ 6.  

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w   kwocie 61 059,60 zł zgodnie z   załącznikiem nr 2   do uchwały.  

§ 7.  

Ustala się plan dochodów własnych i   wydatków nimi finansowanych zgodnie z   załącznikiem nr 3   do uchwały.  

§ 8.  

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego w   roku 2012 zgodnie z   załącznikiem nr 4   do uchwały.  

§ 9.  

Wyodrębnia się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień z   organami administracji rządowej zgodnie z   tabelą nr 5   do uchwały.  

§ 10.  

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu - zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

§ 11.  

Tworzy się rezerwę ogólną w   wysokości 160 000,00 zł.  

§ 12.  

Tworzy się rezerwę celową w   wysokości 61 059,60 zł z   przeznaczeniem na wydatki do dyspozycji jednostek ponocniczych, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w   okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z   załącznikiem nr 2   do uchwały.  

§ 13.  

Tworzy się rezerwę celową w   wysokości 70 000,00 zł z   przeznaczeniem na realizację zadań z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

§ 14.  

Limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

1)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł,  

2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w   wysokości 1   889 545,88 zł,  

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 864 958,56 zł.  

§ 15.  

Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 185 500,00 zł i   wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   wysokości 180 500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomani w   kwocie 5   000,00 zł.  

§ 16.  

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:  

-   zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł  

-   zaciągania kredytów i   pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1   889 545,88 zł,  

-   dokonywania innych zmian w   planie wydatków niż określone w   art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

§ 17.  

Zwroty wydatków dokonywane w   tym samym roku budżetowych zmniejszają wykonanie wydatków w   tym samym roku budżetowym.  

§ 18.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.  

§ 19.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Manfred   Wrona

 


tabela nr 1  
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/153/2012
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr2  

tabela nr 3  
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/153/2012
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/153/2012
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/153/2012
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr1  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/153/2012
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr2  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/153/2012
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr3  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/153/2012
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr4  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/153/2012
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr5  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »