| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/264/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/193/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21, 22, i art. 403 ust. 2,3,4,5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. I. W załączniku do uchwały Nr XI/193/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii wprowadzić nastepujące zmiany:

1. § 6 pkt I ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Poniesienie nakładów na inwestycję, na nieruchomościach zabudowanych budynkami użytkowymi - mieszkalnymi lub mieszkalno-usługowymi, położonymi na terenie gminy Mikołów”.

2. Do § 6 pkt I po podpunkcie 2 dodać podpunkt 2a, który otrzymuje brzmienie:

„Poniesienie nakładów na inwestycję w budynkach o których mowa w ppkt. 1 posiadających nieekologiczne ogrzewanie węglowe z jednoczesnym zaprzestaniem jego użytkowania (druk nr 2). Nie dotyczy kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

3. § 6 pkt I ppkt 3.1 lit h otrzymuje brzmienie:

„zainstalowania źródeł odnawialnych (pompy ciepła, kolektory słoneczne) -aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, aprobata techniczna lub certyfikat, imienny rachunek zakupu urządzenia grzewczego, oświadczenie druk nr 2”.

4. § 8 pkt II otrzymuje brzmienie:

„Komisja przeprowadza oględziny (nie dotyczy kolektorów słonecznych i pomp ciepła) następnie sporządza ze swoich czynności protokół, na podstawie którego przedkłada Burmistrzowi Miasta propozycję decyzji o przyznaniu dofinansowania”.

5. § 8 pkt V otrzymuje brzmienie:

„Dotacja dotyczy inwestycji wykonanych po 01 stycznia 2008 r.”

§ 2. Wykonanie uchwały wraz z podaniem jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Socha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »