| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 99/XII/2011 Rady Gminy Popów

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Popów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

Rada Gminy Popów uchwala:

§ 1. Uchwała reguluje szczegółowy sposób przeprowadzenia konsultacji w zakresie:

1) projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) rocznego lub wieloletniego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

3) tworzenia i prowadzenia jednostek organizacyjnych, których celem jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4) innych przypadków przewidzianych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. W konsultacjach mają prawo uczestniczyć:

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w ramach swojej działalności statutowej zajmują się problematyką zawartą w projekcie aktu skierowanego do konsultacji.

§ 3. 1. Procedurę konsultacji rozpoczyna ogłoszenie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera określenie projektu aktu poddawanego konsultacji lub wskazanie innego zakresu konsultacji określonego w § 1 oraz formularz przeznaczony do zgłaszania uwag i opinii.

§ 4. 1. Uwagi i opinie, mogą być zgłaszane na obowiązującym formularzu, którego wzór określa każdorazowo Wójt Gminy.

2. Uwagi i opinie składa się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów.

§ 5. Wyniki konsultacji przedstawiane są do rozpatrzenia Radzie Gminy wraz z projektami skonsultowanych aktów.

§ 6. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w

§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Deska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »