| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/75/2011 Rady Gminy Rędziny

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt.10, art.51 ust.1 i   art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 Z   późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217,art.218, art.219,art.220,art.221, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.238, art. 239,art.242,art.258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn.zm.) w   związku z   art.121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z   późn.zm)  

Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje :  

§   1.   1)   Ustala się dochody budżetu gminy w   wysokości 24.433.229,00zł. zgodnie   z załącznikiem nr.1   w tym :  

-   dochody bieżące w   kwocie - 24.433.229,00zł,  

2)   Ustala się wydatki budżetu w   wysokości 29.434.990,00zł zgodnie   z załącznikiem nr.2   w tym :  

-   wydatki bieżące w   kwocie 22.209.982,30 zł.  

-   wydatki majątkowe w   kwocie 7.225.007,70zł.  

§   2.   Ustala się deficyt budżetu gminy w   wysokości 5.001.761,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

a)   nadwyżki budżetowej z   lat ubiegłych w   kwocie 2.099.561,00 zł.  

b)   wolnych środków o   których mowa w   art.217 ust.2pkt 6   ustawy w   kwocie 2.902.200,00zł.  

§   3.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie   z załącznikiem nr 3.  

§   4.   Ustala się przychody i   rozchody budżetu gminy zgodnie   z załącznikiem nr.4   .  

§   5.   W budżecie tworzy się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości - 38.000,00zł,  

2)   celową w   wysokości - 62.000,00zł. z   przeznaczeniem na wydatki bieżące z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

§   6.   Wyodrębnia się w   budżecie kwotę 114.921,45zł. Do dyspozycji sołectw zgodnie z   zał. Nr.5  

§   7.   Ustala się dochody z   tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w   kwocie 104.000,00zł zgodnie   z załącznikiem nr 6.  

§   8.   Ustala się plany przychodów i   kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w   zakresie określonym w   załączniku nr 7.  

§   9.   Plan przychodów i   kosztów dla zakładów budżetowych zgodnie   z załącznikiem nr 8,9.   Ustala się dotacje udzielone z   budżetu gminy podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie   z   załącznikiem nr 10.  

§   10.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   - w   kwocie 1.000.000,00zł,  

§   11.   Zwalnia się zakłady budżetowe z   odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy.  

§   12.   Przypadające do spłaty w   roku 2012 raty pożyczki w   wysokości 900.439,00 zł sfinansowane będą z   nadwyżki budżetowej z   lat ubiegłych.  

§   13.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł.  

2)   do dokonywania wszelkich zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,  

3)   przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

4)   lokowania wolnych środków :  

a)   w   skarbowych papierach wartościowych  

b)   na rachunkach bankowych w   bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

5)   do dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w   ramach działu.  

§   14.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   15.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacjiw   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Roman   Pakuła

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »