| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/186/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rudziniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1a, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXI/254/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 czerwca 2008 r. sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec na lata 2008 – 2032”, zmienionej uchwałą Nr XXII/260/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 sierpnia 2008 r.,

Rada Gminy Rudziniec uchwala:

§ 1. Z budżetu Gminy Rudziniec (w zakresie, który umożliwi kwota dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) mogą być udzielone dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rudziniec.

§ 2. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie wniosku przez osobę fizyczną. Wnioski mogą być składane przez osoby fizyczne z własnej inicjatywy bądź z inicjatywy Wójta ogłoszonej na stronie internetowej Gminy lub na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

a) dane osoby (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL seria i nr dowodu osobistego);

b) adres obiektu budowlanego, z którego zostaną usunięte wyroby zawierające azbest;

c) rodzaj obiektu budowlanego objętego wnioskiem;

d) rodzaj i wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte wyroby zawierające azbest;

e) przewidywany termin realizacji zadania.

3. Wniosek powinien być podpisany przez osobę składającą wniosek lub pełnomocnika takiej osoby.

4. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów. Wniosek, który nie zostanie uzupełniony nie jest rozpatrywany.

5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt.

§ 3. Ustala się następujące kryteria wyboru inwestycji do udzielenia dotacji:

1. Dotacja obejmuje pokrycie wyłącznie kosztów kwalifikowanych, którymi są: koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

2. Dotacje do kosztów określonych w ust. 1 mogą uzyskać osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do obiektu budowlanego położonego na terenie Gminy Rudziniec.

3. Dotacje obejmują budynki zaliczone do I stopnia pilności na podstawie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (Dz. U. z 2004. Nr 71, poz. 649) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1089).

4. O dotację do zadania określonego w § 3 ust. 1 nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, u których prowadzona jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późń. zm.) i które planują demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektu budowlanego w którym prowadzona jest działalność.

§ 4. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej zawierającej co najmniej:

a) dokładne oznaczenie stron umowy,

b) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

c) wysokość dotacji i tryb płatności,

d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

e) tryb kontroli wykonywania zadania,

f) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

g) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

h) numer rachunku bankowego i nazwę banku, na który Gmina przekaże dotację,

i) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli w zakresie objętym umową,

j) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności stron umowy wraz z określonymi karami.

§ 5. 1. Udzielona z budżetu Gminy dotacja podlega rozliczeniu rzeczowemu i finansowemu.

2. Szczegółowy sposób rozliczenia dotacji określony zostanie w umowie, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w Ustawie o finansach publicznych.

§ 6. 1. Gmina przeprowadza bieżącą kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zleconego zadania.

2. Zakres kontroli obejmuje:

a) wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową,

b) stan realizacji zadania,

c) udokumentowanie realizowanego zadania,

d) efektywność, rzetelność, jakość i terminowość wykonania zadania,

e) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

f) zgodność sposobu realizacji zadania i wydatkowania środków z obowiązującymi przepisami i dokumentacją przedstawioną przez podmiot.

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »