| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 68/II/2012 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów

z dnia 10 lutego 2012r.

w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej dla mieszkańców gminy Boronów

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały Nr 103/XVI/2011 Rady Gminy Boronów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Boronów na rok 2012r”, uchwały Nr 104/XVI/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2012” i uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Lubliniec zadania publicznego oraz uchwały Nr 102/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przejęcia przez Gminę Lubliniec od gmin; Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin , Herby wykonywania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec NIP 575-187-84-73 reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubliniec – Edwarda Maniurę, zwanego dalej „Burmistrzem”

oraz Gmina Boronów ul.Dolna 2, 42-283 Boronów NIP 575-18-65-358 reprezentowana przez Wójta Gminy Boronów – Rufina Majchrzyka zwanego dalej „Wójtem”

zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej będzie świadczył usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej również mieszkańcom gminy Boronów.

§ 2. 1. Wójt przekaże dotację na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu.

2. Dotacja będzie przekazana na rachunek Urzędu Miejskiego w Lublińcu: ING BSK SA o/Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w terminie do 31 marca 2012r.

§ 3. 1. Wysokość dotacji w roku 2012 za okres od stycznia do grudnia wynosi: 1 300 zł słownie: tysiąc trzysta złotych.

2. Na podstawie aneksu do Porozumienia może ulec zmianie wysokość dotacji przekazanej przez Wójta.

§ 4. Burmistrz przekaże Wójtowi w terminie do 31 stycznia 2013 roku sprawozdanie roczne z działalności Punktu Konsultacyjnego, w szczególności zawierające informacje w zakresie korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców gminy Boronów.

§ 5. 1. Porozumienie zawarto na okres do 31 grudnia 2012r.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron, w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

4. Przy wcześniejszym rozwiązaniu Porozumienia dotacja winna być zwrócona w terminie 30 dni od upływu okresu rozwiązania Porozumienia. Wysokość zwróconej dotacji ustalona będzie proporcjonalnie do czasu obowiązywania Porozumienia.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT


mgr Rufin Majchrzyk

BURMISTRZ


mgr Edward Maniura

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »