| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.031.1.2012 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby

z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie prowadzenia zadania publicznego przez Gminę Lubliniec

pomiędzy : Gminą Herby reprezentowaną przez Wójta - P. Romana Banducha zwanego dalej Wójtem a Gminą Lubliniec reprezentowaną przez Burmistrza - P. Edwarda Maniurę, zwanego dalej Burmistrzem

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z uchwałą Nr VI/94/07 Rady Gminy Herby z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lubliniec na prowadzenie zadania publicznego oraz uchwałą Nr 102.XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przejęcia przez Gminę Lubliniec od gmin: Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin, Herby wykonywania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej strony zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Punkt Konsultacyjny w Lublińcu świadczy usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" będzie świadczył w/w usługi również mieszkańcom gminy Herby.

§ 2. 1. Wójt będzie przekazywał dotacje na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu.

2. Dotacja przekazywana będzie na rachunek Urzędu Miejskiego w Lublińcu: ING BSK S.A. O/Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w terminie do 30 maja 2012r.

3. W 2012r. dotacja wynosi 2.400,00 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)

§ 3. Burmistrz przekaże Wójtowi w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie roczne z działalności Punktu Konsultacyjnego za rok poprzedni, zawierające informacje w zakresie korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców gminy Herby.

§ 4. 1. Zawarte porozumienie dotyczy roku 2012.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2012r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Herby


Roman Banduch

Burmistrz Miasta Lubliniec


Edward Maniura

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »