| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.031.1.2012 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby

z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie prowadzenia zadania publicznego przez Gminę Lubliniec

pomiędzy : Gminą Herby reprezentowaną przez Wójta - P. Romana Banducha zwanego dalej Wójtem a Gminą Lubliniec reprezentowaną przez Burmistrza - P. Edwarda Maniurę, zwanego dalej Burmistrzem

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z uchwałą Nr VI/94/07 Rady Gminy Herby z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lubliniec na prowadzenie zadania publicznego oraz uchwałą Nr 102.XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przejęcia przez Gminę Lubliniec od gmin: Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin, Herby wykonywania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej strony zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Punkt Konsultacyjny w Lublińcu świadczy usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" będzie świadczył w/w usługi również mieszkańcom gminy Herby.

§ 2. 1. Wójt będzie przekazywał dotacje na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu.

2. Dotacja przekazywana będzie na rachunek Urzędu Miejskiego w Lublińcu: ING BSK S.A. O/Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w terminie do 30 maja 2012r.

3. W 2012r. dotacja wynosi 2.400,00 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)

§ 3. Burmistrz przekaże Wójtowi w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie roczne z działalności Punktu Konsultacyjnego za rok poprzedni, zawierające informacje w zakresie korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców gminy Herby.

§ 4. 1. Zawarte porozumienie dotyczy roku 2012.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2012r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Herby


Roman Banduch

Burmistrz Miasta Lubliniec


Edward Maniura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »