| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Gminy Istebna

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6   ustawy z   dnia 12 marca 2004r o   pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)   Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje ;  

§   1.   1)   Szczegółowe warunki przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze, z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi.  

2)   Szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również tryb ich pobierania.  

§   2.   Pomoc w   formie usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych w   miejscu zamieszkania przysługuje:  

1)   Osobie samotnej, która z   powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a   jest jej pozbawiona.  

2)   Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a   rodzina, a   także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.  

3)   Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych mają osoby samotnie mieszkające i   nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji.  

§   3.   1)   Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w   zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, w   miarę możliwości zapewnienie kontaktu z   otoczeniem.  

2)   Specjalistyczne usługi opiekuńcze - to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z   rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym obejmujące: rehabilitację fizyczną, pielęgnację zleconą przez lekarza, wspieranie psychologiczno – pedagogiczne i   edukacyjno – terapeutyczne.  

§   4.   1)   Usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się w   formie decyzji administracyjnej w   oparciu o   przeprowadzony wywiad środowiskowy określający sytuację życiową, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za ich zgodą na wniosek innej osoby lub z   urzędu.  

2)   Do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenie lekarskie , a   dla specjalistycznych usług opiekuńczych – zaświadczenie lekarskie z   określeniem szczegółowego ich zakresu.  

3)   W przypadku posiadania rodziny pracownik socjalny w   wywiadzie środowiskowym stwierdza czy rodzina jest w   stanie zapewnić opiekę.  

4)   Pracownik socjalny w   rodzinnym wywiadzie środowiskowym ustala rodzaj i   zakres usług oraz ilość godzin jaka będzie konieczna do zaspokojenia niezbędnych potrzeb osoby zainteresowanej oraz ustala dochody tej osoby bądź rodziny w   celu określenia warunków odpłatności za świadczone usługi.  

§   5.   Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekuna, każdorazowo potwierdzaną przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.  

§   6.   1)   Odpłatność za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze w   miejscu zamieszkania ustala się w   zależności od kwoty dochodu na osobę w   rodzinie świadczeniobiorcy obliczonego wg tabeli stanowiącej załącznik do szczegółowych warunków przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z   opłat, jak również trybu ich pobierania.  

2)   Kwoty odpłatności za usługi ulegają zmianie stosownie do weryfikowanego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z   pomocy społecznej na zasadach określonych w   art. 9   ustawy o   pomocy społecznej.  

§   7.   Formę pomocy w   ramach usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wysokość odpłatności za te usługi określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Istebnej w   drodze decyzji administracyjnej.  

§   8.   1)   Świadczenia w   formie usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne.  

2)   Usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie wtedy, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego , lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w   art.8 ust.1 pkt 1   i 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej , zwanym dalej „kryterium dochodowym”.  

3)   W uzasadnionych przypadkach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Istebnej może odstąpić od ponoszenia przez świadczeniobiorcę odpłatności, o   której mowa w   § 6   w części lub całości za wykonane usługi, co może mieć miejsce w   szczególności w   razie bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej podopiecznego i   wysokich kosztów leczenia.  

§   9.   Pełna odpłatność za 1   godzinę usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 14,00 złotych .  

§   10.   Odpłatność za usługi opiekuńcze w   miejscu zamieszkania ponoszona przez świadczeniobiorców stanowi dochód gminy.  

§   11.   Należności z   tytułu odpłatności poszczególnych podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynikające z   wcześniej wydanych decyzji administracyjnych ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Istebnej na podstawie potwierdzonych przez świadczeniobiorców kart pracy za dany miesiąc.  

§   12.   Wpłata należności za świadczone usługi powinna zostać wpłacona na wskazane konto bankowe w   decyzji administracyjnej lub bezpośrednio w   kasie Urzędu Gminy Istebna do 15 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w   którym wykonano usługi.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Istebnej.  

§   14.   Traci moc uchwała Nr XXV/195/2004 z   dnia 26 listopada 2004 r. w   sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i   trybu przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.  

§   15.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Gazur

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIII/95/2011    
Rady Gminy Istebna    
z dnia 19 grudnia 2011 r.  

 

Zasady ustalania wysokości odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za korzystanie z   usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych.   Dochód według art. 8   ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175 poz.1362 ze zm.)  

Wartość odpłatności liczona od jednej godziny pełnego kosztu usługi w   %  

 

Osoba samotnie zamieszkująca i   gospodarująca  

Osoba w   rodzinie  

Dochód w   %  

Odpłatność w   %  

Odpłatność   w %  

do 100 %  

nieodpłatnie  

nieodpłatnie  

101-120 %  

10 %  

20 %  

121-140 %  

20 %  

30 %  

141-180 %  

30 %  

40 %  

181-200 %  

40 %  

50 %  

201-240 %  

50 %  

60 %  

241-280 %  

70 %  

80 %  

281-300 %  

90 %  

90 %  

powyżej 300 %  

100 %  

100 %  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Gazur

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »