| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Gminy Istebna

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6   ustawy z   dnia 12 marca 2004r o   pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)   Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje ;  

§   1.   1)   Szczegółowe warunki przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze, z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi.  

2)   Szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również tryb ich pobierania.  

§   2.   Pomoc w   formie usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych w   miejscu zamieszkania przysługuje:  

1)   Osobie samotnej, która z   powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a   jest jej pozbawiona.  

2)   Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a   rodzina, a   także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.  

3)   Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych mają osoby samotnie mieszkające i   nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji.  

§   3.   1)   Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w   zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, w   miarę możliwości zapewnienie kontaktu z   otoczeniem.  

2)   Specjalistyczne usługi opiekuńcze - to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z   rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym obejmujące: rehabilitację fizyczną, pielęgnację zleconą przez lekarza, wspieranie psychologiczno – pedagogiczne i   edukacyjno – terapeutyczne.  

§   4.   1)   Usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się w   formie decyzji administracyjnej w   oparciu o   przeprowadzony wywiad środowiskowy określający sytuację życiową, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za ich zgodą na wniosek innej osoby lub z   urzędu.  

2)   Do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenie lekarskie , a   dla specjalistycznych usług opiekuńczych – zaświadczenie lekarskie z   określeniem szczegółowego ich zakresu.  

3)   W przypadku posiadania rodziny pracownik socjalny w   wywiadzie środowiskowym stwierdza czy rodzina jest w   stanie zapewnić opiekę.  

4)   Pracownik socjalny w   rodzinnym wywiadzie środowiskowym ustala rodzaj i   zakres usług oraz ilość godzin jaka będzie konieczna do zaspokojenia niezbędnych potrzeb osoby zainteresowanej oraz ustala dochody tej osoby bądź rodziny w   celu określenia warunków odpłatności za świadczone usługi.  

§   5.   Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekuna, każdorazowo potwierdzaną przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.  

§   6.   1)   Odpłatność za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze w   miejscu zamieszkania ustala się w   zależności od kwoty dochodu na osobę w   rodzinie świadczeniobiorcy obliczonego wg tabeli stanowiącej załącznik do szczegółowych warunków przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z   opłat, jak również trybu ich pobierania.  

2)   Kwoty odpłatności za usługi ulegają zmianie stosownie do weryfikowanego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z   pomocy społecznej na zasadach określonych w   art. 9   ustawy o   pomocy społecznej.  

§   7.   Formę pomocy w   ramach usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wysokość odpłatności za te usługi określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Istebnej w   drodze decyzji administracyjnej.  

§   8.   1)   Świadczenia w   formie usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne.  

2)   Usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie wtedy, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego , lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w   art.8 ust.1 pkt 1   i 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej , zwanym dalej „kryterium dochodowym”.  

3)   W uzasadnionych przypadkach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Istebnej może odstąpić od ponoszenia przez świadczeniobiorcę odpłatności, o   której mowa w   § 6   w części lub całości za wykonane usługi, co może mieć miejsce w   szczególności w   razie bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej podopiecznego i   wysokich kosztów leczenia.  

§   9.   Pełna odpłatność za 1   godzinę usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 14,00 złotych .  

§   10.   Odpłatność za usługi opiekuńcze w   miejscu zamieszkania ponoszona przez świadczeniobiorców stanowi dochód gminy.  

§   11.   Należności z   tytułu odpłatności poszczególnych podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynikające z   wcześniej wydanych decyzji administracyjnych ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Istebnej na podstawie potwierdzonych przez świadczeniobiorców kart pracy za dany miesiąc.  

§   12.   Wpłata należności za świadczone usługi powinna zostać wpłacona na wskazane konto bankowe w   decyzji administracyjnej lub bezpośrednio w   kasie Urzędu Gminy Istebna do 15 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w   którym wykonano usługi.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Istebnej.  

§   14.   Traci moc uchwała Nr XXV/195/2004 z   dnia 26 listopada 2004 r. w   sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i   trybu przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.  

§   15.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Gazur

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIII/95/2011    
Rady Gminy Istebna    
z dnia 19 grudnia 2011 r.  

 

Zasady ustalania wysokości odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za korzystanie z   usług opiekuńczych i   specjalistycznych usług opiekuńczych.   Dochód według art. 8   ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175 poz.1362 ze zm.)  

Wartość odpłatności liczona od jednej godziny pełnego kosztu usługi w   %  

 

Osoba samotnie zamieszkująca i   gospodarująca  

Osoba w   rodzinie  

Dochód w   %  

Odpłatność w   %  

Odpłatność   w %  

do 100 %  

nieodpłatnie  

nieodpłatnie  

101-120 %  

10 %  

20 %  

121-140 %  

20 %  

30 %  

141-180 %  

30 %  

40 %  

181-200 %  

40 %  

50 %  

201-240 %  

50 %  

60 %  

241-280 %  

70 %  

80 %  

281-300 %  

90 %  

90 %  

powyżej 300 %  

100 %  

100 %  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Gazur

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »