| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 rok w łącznej kwocie 33.059.803,91 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 22.948.867,00 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 10.110.936,91 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 rok w łącznej kwocie 30.338.298,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 22.103.816,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 16.875.230,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.687.622,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.187.608,00 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 740.000,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.612.816,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 363.593,00 zł

5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 62.177,00 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego – 450.000,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.234.482,21 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.234.482,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2012 roku).

a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 6.485.021,21 zł

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.721.505,70 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków z UE.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 2.293.043,37 zł,

2) rozchody w wysokości 5.014.549,07 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2012 r.

1. na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.500.000,00 zł

2. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000 000,00 zł

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości - 150.000,00 zł

rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000,00 zł

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań

1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 205.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 207.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 4.301.314,23 zł, koszty – 4.301.314,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 745.214,23 zł z przeznaczeniem na:

1) budowę stacji uzdatniania wody w m. Aleksandrów - 352.000,00 zł

2) dotacje inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów - 393.214,23 zł

§ 9.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000,00 zł

3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu


Pan Mieczysław Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 – 2014

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3a.pdf

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »