| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 rok w łącznej kwocie 33.059.803,91 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 22.948.867,00 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 10.110.936,91 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 rok w łącznej kwocie 30.338.298,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 22.103.816,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 16.875.230,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.687.622,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.187.608,00 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 740.000,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.612.816,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 363.593,00 zł

5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 62.177,00 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego – 450.000,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.234.482,21 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.234.482,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2012 roku).

a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 6.485.021,21 zł

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.721.505,70 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków z UE.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 2.293.043,37 zł,

2) rozchody w wysokości 5.014.549,07 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2012 r.

1. na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.500.000,00 zł

2. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000 000,00 zł

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości - 150.000,00 zł

rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000,00 zł

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań

1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 205.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 207.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 4.301.314,23 zł, koszty – 4.301.314,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 745.214,23 zł z przeznaczeniem na:

1) budowę stacji uzdatniania wody w m. Aleksandrów - 352.000,00 zł

2) dotacje inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów - 393.214,23 zł

§ 9.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000,00 zł

3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu


Pan Mieczysław Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 – 2014

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3a.pdf

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »