| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/155/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz 1591 z   późn. zm.) art. 13 ust. 1   pkt.1, art. 13b, art.13f ustawy z   dnia 21 marca 1985 roku o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z   2007 r., poz.115 z   pózn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i   ruchem na drogach   - Rada Miejska Cieszyna postanawia:  

§   1.   1.   Ustalić na drogach publicznych miasta Cieszyna obszar charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych, w   którym pobierane będą opłaty za niestrzeżone parkowanie pojazdów samochodowych zwany "strefą płatnego parkowania" (SPP).  

2.   Ustalić obszar strefy płatnego parkowania na terenie miasta Cieszyna określony w   załączniku graficznym do Uchwały:  

1)   W obrysie ulic: Zamkowa (od Głębokiej do Michejdy), Michejdy, Pl. Londzina, Kochanowskiego, Bobrecka (od Kochanowskiego do Garncarskiej), Garncarska, Górny Rynek, Pl. Wolności, Pl. Słowackiego, Limanowskiego, Pokoju, Nowe Miasto, Śrutarska, Browarna, Głęboka.  

2)   Na ulicach: Przykopa, Al. Łyska (od Przykopa do 3   Maja), Młyńska Brama (od Przykopa do Al. Łyska), Katowicka (od Filasiewicza do Stawowej), Sarkandra (od wiaduktu do Stawowej), Bobrecka (parking pod wiaduktem), Schodowa (od Al. Łyska do Przykopa), Zamkowa (od Głębokiej do Mostu Przyjaźni), Chrobrego (od Garncarskiej do Kubisza).  

§   2.   1.   Ustalić wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w   SPP, o   których mowa w   §1 w   następujący sposób:  

1)   2,00 zł – za pierwszą godzinę parkowania z   tym, że za pierwsze rozpoczęte pół godziny parkowania dopuszcza się opłatę w   wysokości 1,00 zł,  

2)   2,20 zł – za drugą godzinę parkowania,  

3)   2,40 zł – za trzecia godzinę parkowania,  

4)   2,00 zł – za czwartą godzinę parkowania i   za kolejne godziny parkowania.  

§   3.   1.   Wprowadzić opłaty abonamentowe w   SPP w   wysokości:  

1)   100,00 zł – za rok dla mieszkańca posiadającego zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej dwóch miesięcy w   strefie oraz dla właściciela nieruchomości położonej w   strefie. Podstawą do nabycia abonamentu jest posiadanie pojazdu z   tytułu: własności, umowy na użytkowanie pojazdu, prawa strony korzystającej z   pojazdu na podstawie umowy leasingu, umowy kredytu na zakup samochodu, przy czym osobom posiadającym więcej niż jeden pojazd przysługuje prawo nabycia tylko jednego abonamentu.  

2)   75,00 zł – za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu.  

3)   300,00 zł – za rok dla osób zaopatrujących punkty handlowe, usługowe i   instytucje znajdujące się w   strefie, na czas czynności, na ulicach w   SPP objętych zakazem ruchu w   godzinach 11.00 – 17.00.  

2.   Wprowadzić opłaty zryczałtowane:  

1)   za zajęcie wydzielonego stanowiska na prawach wyłączności (koperta) w   wysokości 400,00 zł – za miesiąc, za jedno miejsce parkingowe,  

2)   10,00 zł – za dzień dla osób zaopatrujących punkty handlowe, usługowe i   instytucje znajdujące się w   strefie, na czas czynności, na ulicach w   SPP objętych zakazem ruchu w   godzinach 11.00 – 17.00.  

3.   Wprowadzić w   strefie zerową stawkę:  

1)   Opłat za parkowanie w   wyznaczonym miejscu pojazdów dla osób niepełnosprawnych o   ograniczonej sprawności ruchowej, kierujących pojazdami, oraz osób kierujących pojazdami i   przewożących osoby niepełnosprawne o   ograniczonej sprawności ruchowej. Na podstawie aktualnej karty parkingowej wydanej przez Starostę. Przy czym parkowanie w   innych miejscach w   obszarze płatnej strefy podlega opłacie jak dla pozostałych użytkowników dróg.  

2)   Osób zaopatrujących punkty handlowe, usługowe i   instytucje znajdujące się w   strefie, na czas czynności, na wyznaczonych miejscach oraz na ulicach w   SPP objętych zakazem ruchu w   godzinach 5.00 – 11.00 oraz 17.00 – 23.00.  

3)   Opłaty abonamentowej dla mieszkańca posiadającego zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej dwóch miesięcy w   strefie oraz dla właściciela nieruchomości położonej w   strefie, całkowicie niezdolnego do pracy i   posiadającego rentę z   tego tytułu. Podstawą do nabycia abonamentu jest posiadanie pojazdu z   tytułu: własności, umowy na użytkowanie pojazdu prawa strony korzystającej z   pojazdu, na podstawie umowy leasingu, umowy kredytu na zakup samochodu, przy czym osobom posiadającym więcej niż jeden pojazd przysługuje prawo nabycia tylko jednego abonamentu.  

§   4.   Określić wysokość dziennej opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat, o   których mowa w   § 2   i w   §3 ust 1   pkt 1   i 2   w wysokości 50,00 zł, którą pobiera się w   razie stwierdzenia parkowania pojazdu bez uiszczenia opłaty. Wezwanie jest umieszczane za wycieraczką.  

§   5.   Określić pobieranie opłat w   następujący sposób:  

1.   Opłaty za parkowanie dokonuje się za pomocą:  

1)   uiszczenia parkingowemu lub w   parkomacie opłat, o   których mowa w   §2.  

2)   uiszczenia w   Miejskim Zarządzie Dróg abonamentów postojowych (rocznych, miesięcznych), opłat zryczałtowanych o   których mowa w   § 3.  

2.   Obowiązkiem kierującego pojazdem, który korzysta z   ogólnie dostępnych miejsc postojowych w   płatnej strefie parkowania jest:  

1)   wykupienie opłaty parkingowej niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w   SPP,  

2)   wykupienie abonamentów postojowych i   wykorzystywanie ich zgodnie z   przeznaczeniem zawartym w   instrukcji zamieszczonej na odwrocie każdego abonamentu. Wykorzystanie abonamentu niezgodne z   instrukcją traktowane będzie jako nieopłacenie postoju.  

3.   Osoby niepełnosprawne ruchowo, które parkują swoje pojazdy w   innych miejscach niż oznakowane, zastrzeżone miejsca do parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych, uiszczają opłaty jak inni użytkownicy dróg.  

4.   Bilety opłaty parkingowej, abonamenty i   identyfikatory muszą być umieszczone za przednią szybą pojazdu tak, aby były w   pełni widoczne i   czytelne dla służb kontrolujących SPP.  

5.   Mieszkaniec strefy, który nie skorzysta z   prawa wykupienia abonamentu, uiszcza opłaty za postój jak pozostali użytkownicy dróg.  

6.   Wykupienie abonamentu rocznego, abonamentu miesięcznego nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i   nie stanowi podstawy do roszczeń wobec Miejskiego Zarządu Dróg w   przypadku braku miejsc postojowych.  

7.   Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg prowadząc kontrolę opłacenia postoju w   strefie sprawdzają:  

1)   czy opłata parkingowa została uiszczona,  

2)                 2)   widoczność za przednią szybą pojazdu biletu opłaty parkingowej, abonamentów postojowych,  

3)   ważność biletu opłaty parkingowej, abonamentów postojowych.. W   przypadku stwierdzenia, że parkowanie nie jest opłacone opłatą parkingową lub abonamentem, kontrolerzy strefy płatnego parkowania wystawiają wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Wezwanie jest umieszczane za wycieraczką przedniej szyby pojazdu.  

8.   Osoba, która przed upływem terminu płatności określonym w   upomnieniu przedłoży w   Miejskim Zarządzie Dróg ważny abonament, zezwolenie, bilet parkingowy, może odwołać się w   formie pisemnej od przedmiotowego zobowiązania.  

9.   Kierujący ma obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej w   ciągu 14 dni od daty otrzymaniawezwania. W   przypadku kiedy ww. opłata nie jest uiszczona, do właściciela pojazdu kierowane jest upomnienie o   jej uregulowanie. Termin uiszczenia opłaty wskazanej w   upomnieniu wynosi 7   dni od daty jego otrzymania. W   przypadku dalszej zwłoki w   uregulowaniu wymaganej opłaty dodatkowej, wobec właściciela pojazdu wszczyna się postępowanie egzekucyjne na mocy ustawy z   dnia 17 czerwca 1966 r. o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji (Dz. U. z   2005 r. Nr 229 poz. 1954 z   późn. zm.)  

§   6.   Traci moc Uchwała Nr XIX/189/04 Rady Miejskiej Cieszyna z   dnia 29 stycznia 2004 roku w   sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i   sposobu poboru tych opłat.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XV/155/11    
Rady Miejskiej Cieszyna    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Służewska – Woźnicka

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »