| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 69/IX/2011 Rady Gminy Irządze

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Irządze na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211,212,239,258,246 ust.3,art. 266 ust.2 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z dn. 24 wrzesień2009r ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9 169 014- zł w tym: 1/ dochody bieżące kwota 7 431 720.-zł 2/ dochody majątkowe 1 737 294.-zł Zgodnie z załącznikiem nr. 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9 240 791.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym : 1- wydatki majątkowe w wysokości 2 005 487.-zł

a/wydatki inwestycyjne wysokości 2 005 487,-zł

2.-wydatki bieżące w wysokości 7 235 304.-zł

a/ - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 5 667 971.-zł - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 3 958 115-zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota 1 709 856.

b/ - wydatki na Świadczenia na rzecz osób fizycznych -1 247 333.-zł

c/ - dotacje - 140 000 .-zł

d/- wydatki na obsługę długu - 170 000.-zł

e/- wydatki bieżące na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 10 000.-zł

§ 3. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 556 777.-zl Przychody budżetu w wysokości 556 777-zł rozchody w wysokości 485 000-zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 44.000.-zł

2) celowa w wysokości16.000.-zł z przeznaczeniem na zadnia z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000.-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000.-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000.-zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla :

1. Zakładów budżetowych : Przychody - 515.000.-zł Wydatki - 515.000.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Dotacje podmiotowe dla :

1. Gminnej instytucji kultury na kwotę 55 000.-zł zgodnie z załącznikiem nr 9

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.w kwocie 25 000.-zł zał. Nr 9

Dotacja przedmiotowa dla : 1.Gminny Zakład Komunalny w Irządzach - 60 000.- zł zał.Nr.9

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10. 1. Ustala się że wpłaty dotyczące zwrotu kosztów używania telefonu służbowego do celów prywatnych, energii elektrycznej, będą przyjmowane jako zwrot wydatków.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t. do wysokości 700.000.-zł

2) zaciągania zobowiązań :

a) na finansowania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadanie wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3

b) z tytułu umów, których realizacje w roku następnym (2013r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013r. na łączną kwotę 100.000.-zł

3) Dokonywanie zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4/ Dokonywanie zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

5) Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6/ Przekazanie jednostkom organizacyjnym Gminy Irządze uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2012r w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej gminy BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki

Załącznik do Uchwały Nr 69/IX/2011
Rady Gminy Irządze
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki do budżetu Gminy Irządze na 2012r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »