| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 69/IX/2011 Rady Gminy Irządze

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Irządze na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211,212,239,258,246 ust.3,art. 266 ust.2 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z dn. 24 wrzesień2009r ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9 169 014- zł w tym: 1/ dochody bieżące kwota 7 431 720.-zł 2/ dochody majątkowe 1 737 294.-zł Zgodnie z załącznikiem nr. 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9 240 791.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym : 1- wydatki majątkowe w wysokości 2 005 487.-zł

a/wydatki inwestycyjne wysokości 2 005 487,-zł

2.-wydatki bieżące w wysokości 7 235 304.-zł

a/ - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 5 667 971.-zł - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 3 958 115-zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota 1 709 856.

b/ - wydatki na Świadczenia na rzecz osób fizycznych -1 247 333.-zł

c/ - dotacje - 140 000 .-zł

d/- wydatki na obsługę długu - 170 000.-zł

e/- wydatki bieżące na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 10 000.-zł

§ 3. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 556 777.-zl Przychody budżetu w wysokości 556 777-zł rozchody w wysokości 485 000-zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 44.000.-zł

2) celowa w wysokości16.000.-zł z przeznaczeniem na zadnia z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000.-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000.-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000.-zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla :

1. Zakładów budżetowych : Przychody - 515.000.-zł Wydatki - 515.000.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Dotacje podmiotowe dla :

1. Gminnej instytucji kultury na kwotę 55 000.-zł zgodnie z załącznikiem nr 9

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.w kwocie 25 000.-zł zał. Nr 9

Dotacja przedmiotowa dla : 1.Gminny Zakład Komunalny w Irządzach - 60 000.- zł zał.Nr.9

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10. 1. Ustala się że wpłaty dotyczące zwrotu kosztów używania telefonu służbowego do celów prywatnych, energii elektrycznej, będą przyjmowane jako zwrot wydatków.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t. do wysokości 700.000.-zł

2) zaciągania zobowiązań :

a) na finansowania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadanie wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3

b) z tytułu umów, których realizacje w roku następnym (2013r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013r. na łączną kwotę 100.000.-zł

3) Dokonywanie zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4/ Dokonywanie zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

5) Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6/ Przekazanie jednostkom organizacyjnym Gminy Irządze uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2012r w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej gminy BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki

Załącznik do Uchwały Nr 69/IX/2011
Rady Gminy Irządze
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki do budżetu Gminy Irządze na 2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »