| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OI.2600.0076.2012 Prezydenta Miasta Żory; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 7 lutego 2012r.

w sprawie zasad prowadzenia dowozu uczniów z Gminy Pawłowice do Żor

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami) w celu zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu strony ustalają:

§ 1. Gmina Pawłowice zleca a Miasto Żory zobowiązuje się do codziennego dowozu i przywozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice – dwoje z Warszowic - do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty na Osiedlu Pawlikowskiego w Żorach, jedno dziecko z Pawłowic - do Przedszkola Nr 22 na Osiedlu Korfantego w Żorach oraz zapewnienia dzieciom opiekuna w czasie dowozu i przywozu.

§ 2. 1. Stawka dzienna przewozu uczniów wynosi 145,86 zł. Stawkę obliczono następująco:

12 km ( odległość z Baranowić po dzieci w Pawłowicach) x 2 ( tam i z powrotem) = 24 x 5,72 (stawka za wozokilometr) = 137,28 + 18 km ( trasa do placówek po Żorach)

x 5,72 = 102,96 : 12 dzieci dowożonych = 8,58 + 137,28 = 145,86

2. Całkowite koszty dowozu w I półroczu do dnia 30 czerwca 2012r. , o którym mowa w § 1 wyniosą 16200 zł.

§ 3. 1. Gmina Pawłowice zobowiązuje się przekazać Miastu Żory dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie określonej w § 2 pkt 2.

2. Gmina Pawłowice zobowiązuje się przekazać należną kwotę dotacji, o której mowa w § 2, na rachunek Urzędu Miasta Żory: ING BANK Śląski CBK Bielsko - Biała nr: 97 1050 1070 1000 0004 0065 6575 do 29-go lutego 2012r.

3. Kwota należności ogółem uzależniona będzie od ilości dni nauki szkolnej i związanej z tym konieczności dowozu i przywozu ucznia

§ 4. 1. Kwota dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 30.06. 2012r. i rozliczona do dnia 15.07.2012r.

2. W przypadku gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie niższa od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Żory od Gminy Pawłowice, to Miasto Żory zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w zawyżonej wysokości w terminie dokonania rozliczenia dotacji na rachunek Urzędu Gminy Pawłowice Bank Spóldzielczy w Pawłowicach 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001

3. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Żory zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej  odsetki.

§ 5. 1. Ze strony Miasta Żory za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Wydział Edukacji w Żorach, tel. 032 43-48-121.

2. Ze strony Gminy Pawłowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach, tel. 032 47 22 757

§ 6. 1. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku wypowiedzenia porozumienia rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpi w ciągu 30 dni od daty rozwiązania porozumienia.

2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa o finansach publicznych, ustawa o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron

Prezydent Miasta Żory:

W. Socha

Wójt Gminy Pawłowice:

D. Galusek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »