| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OI.2600.0076.2012 Prezydenta Miasta Żory; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 7 lutego 2012r.

w sprawie zasad prowadzenia dowozu uczniów z Gminy Pawłowice do Żor

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami) w celu zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu strony ustalają:

§ 1. Gmina Pawłowice zleca a Miasto Żory zobowiązuje się do codziennego dowozu i przywozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice – dwoje z Warszowic - do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty na Osiedlu Pawlikowskiego w Żorach, jedno dziecko z Pawłowic - do Przedszkola Nr 22 na Osiedlu Korfantego w Żorach oraz zapewnienia dzieciom opiekuna w czasie dowozu i przywozu.

§ 2. 1. Stawka dzienna przewozu uczniów wynosi 145,86 zł. Stawkę obliczono następująco:

12 km ( odległość z Baranowić po dzieci w Pawłowicach) x 2 ( tam i z powrotem) = 24 x 5,72 (stawka za wozokilometr) = 137,28 + 18 km ( trasa do placówek po Żorach)

x 5,72 = 102,96 : 12 dzieci dowożonych = 8,58 + 137,28 = 145,86

2. Całkowite koszty dowozu w I półroczu do dnia 30 czerwca 2012r. , o którym mowa w § 1 wyniosą 16200 zł.

§ 3. 1. Gmina Pawłowice zobowiązuje się przekazać Miastu Żory dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie określonej w § 2 pkt 2.

2. Gmina Pawłowice zobowiązuje się przekazać należną kwotę dotacji, o której mowa w § 2, na rachunek Urzędu Miasta Żory: ING BANK Śląski CBK Bielsko - Biała nr: 97 1050 1070 1000 0004 0065 6575 do 29-go lutego 2012r.

3. Kwota należności ogółem uzależniona będzie od ilości dni nauki szkolnej i związanej z tym konieczności dowozu i przywozu ucznia

§ 4. 1. Kwota dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 30.06. 2012r. i rozliczona do dnia 15.07.2012r.

2. W przypadku gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie niższa od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Żory od Gminy Pawłowice, to Miasto Żory zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w zawyżonej wysokości w terminie dokonania rozliczenia dotacji na rachunek Urzędu Gminy Pawłowice Bank Spóldzielczy w Pawłowicach 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001

3. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Żory zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej  odsetki.

§ 5. 1. Ze strony Miasta Żory za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Wydział Edukacji w Żorach, tel. 032 43-48-121.

2. Ze strony Gminy Pawłowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach, tel. 032 47 22 757

§ 6. 1. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku wypowiedzenia porozumienia rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpi w ciągu 30 dni od daty rozwiązania porozumienia.

2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa o finansach publicznych, ustawa o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron

Prezydent Miasta Żory:

W. Socha

Wójt Gminy Pawłowice:

D. Galusek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »