| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OI.2600.0306.2011 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Pszczyńskiemu na pokrycie kosztów wyprodukowania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych

Zawarte 1   grudnia 2011r. w   Pawłowicach pomiędzy Gminą Pawłowice z   siedzibą Urzędu Gminy w   Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60 zwaną w   dalszej części Porozumienia „Gminą”, którą   reprezentuje: mgr inż. Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice a   Powiatem Pszczyńskim z   siedzibą w   Pszczynie, ul. 3   Maja 10 NIP 6381498341, REGON 276284710 reprezentowanym przez: mgr Pawła Sadzę – Starostę Pszczyńskiego, mgr Witolda Wiktorczyka – Członka Zarządu Powiatu zwanym dalej „Powiatem” w   sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Pszczyńskiemu na pokrycie kosztów wyprodukowania praw jazdy i   dowodów rejestracyjnych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych dla mieszkańców Gminy Pawłowice, dla których nadano nazwy dróg i   ulic uchwałami Rady Gminy Pawłowice. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr X/126/2011 z   dnia 27   września 2011 roku Strony zawierają porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   Gmina udziela pomocy finansowej z   budżetu na rok 2011 Starostwu w   wysokości 1.500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych, zero groszy) z   przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyprodukowania praw jazdy i   dowodów rejestracyjnych wraz ze znakami legalizacyjnymi przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych dla mieszkańców Gminy Pawłowice, którym na podstawie uchwał Rady Gminy Pawłowice:  

-   XXXI/357/2010 z   dnia 30 marca 2010r.  

-   VII/94/2011 z   dnia 21 czerwca 2011r.  

nadano nazwy drogom i   ulicom. Wykaz ulic, w   których nastąpiły zmiany przedstawia załącznik do niniejszego porozumienia.  

§   2.   Przekazywanie środków finansowych o   których mowa w   §1 nastąpi w   ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszego porozumienia na konto Starostwa: Nr BS Pszczyna   94 8448 0004 0006 1229 2011 0001   z   konta Urzędu Gminy Pawłowice w   Banku Spółdzielczym w   Pawłowicach Nr   49 8447 0005 0000 0013 2000 0001   .  

§   3.   Porozumienie niniejsze zawarto na czas od 15.12.2011r. do 31.12.2011r. z   możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego lub za porozumieniem stron w   każdym czasie.  

§   4.   W terminie do dnia 15.01.2012 roku Starostwo sporządzi sprawozdanie końcowe z   wykonania zadania, o   którym mowa w   §   1, które winno zawierać rozliczenie merytoryczne i   finansowe.   Sprawozdanie powinno zawierać:  

-   wykaz mieszkańców, którym wymieniono prawa jazdy i   dowody rejestracyjne na podstawie niniejszego porozumienia, wraz z   zestawieniem kosztów wymiany dokumentów.  

§   5.   Starostwo zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych wyłącznie na cel określony w   §1 w   terminie do 31 grudnia 2011r. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych środków finansowych.  

§   6.   Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Gminy Nr   49 8447 0005 0000 0013 2000 0001   w   terminie do dnia 15 stycznia 2012r.  

§   7.   Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego Porozumienia ze strony Gminy jest Katarzyna Trojanowska-Janik, ze strony Starostwa za realizację niniejszego Porozumienia odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Komunikacji i   Transportu dr inż. Marian Biel.  

§   8.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 Nr 157, poz. 1240).  


§   9.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice.  

§   10.   Porozumienie sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Starosta  


Paweł   Sadza  

Członek Zarządu  


Witold Wiktorczyk  

Wójt  


mgr inż.   Damian   Galusek  
 

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »