| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OI.2600.0306.2011 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Pszczyńskiemu na pokrycie kosztów wyprodukowania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych

Zawarte 1   grudnia 2011r. w   Pawłowicach pomiędzy Gminą Pawłowice z   siedzibą Urzędu Gminy w   Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60 zwaną w   dalszej części Porozumienia „Gminą”, którą   reprezentuje: mgr inż. Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice a   Powiatem Pszczyńskim z   siedzibą w   Pszczynie, ul. 3   Maja 10 NIP 6381498341, REGON 276284710 reprezentowanym przez: mgr Pawła Sadzę – Starostę Pszczyńskiego, mgr Witolda Wiktorczyka – Członka Zarządu Powiatu zwanym dalej „Powiatem” w   sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Pszczyńskiemu na pokrycie kosztów wyprodukowania praw jazdy i   dowodów rejestracyjnych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych dla mieszkańców Gminy Pawłowice, dla których nadano nazwy dróg i   ulic uchwałami Rady Gminy Pawłowice. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr X/126/2011 z   dnia 27   września 2011 roku Strony zawierają porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   Gmina udziela pomocy finansowej z   budżetu na rok 2011 Starostwu w   wysokości 1.500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych, zero groszy) z   przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyprodukowania praw jazdy i   dowodów rejestracyjnych wraz ze znakami legalizacyjnymi przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych dla mieszkańców Gminy Pawłowice, którym na podstawie uchwał Rady Gminy Pawłowice:  

-   XXXI/357/2010 z   dnia 30 marca 2010r.  

-   VII/94/2011 z   dnia 21 czerwca 2011r.  

nadano nazwy drogom i   ulicom. Wykaz ulic, w   których nastąpiły zmiany przedstawia załącznik do niniejszego porozumienia.  

§   2.   Przekazywanie środków finansowych o   których mowa w   §1 nastąpi w   ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszego porozumienia na konto Starostwa: Nr BS Pszczyna   94 8448 0004 0006 1229 2011 0001   z   konta Urzędu Gminy Pawłowice w   Banku Spółdzielczym w   Pawłowicach Nr   49 8447 0005 0000 0013 2000 0001   .  

§   3.   Porozumienie niniejsze zawarto na czas od 15.12.2011r. do 31.12.2011r. z   możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego lub za porozumieniem stron w   każdym czasie.  

§   4.   W terminie do dnia 15.01.2012 roku Starostwo sporządzi sprawozdanie końcowe z   wykonania zadania, o   którym mowa w   §   1, które winno zawierać rozliczenie merytoryczne i   finansowe.   Sprawozdanie powinno zawierać:  

-   wykaz mieszkańców, którym wymieniono prawa jazdy i   dowody rejestracyjne na podstawie niniejszego porozumienia, wraz z   zestawieniem kosztów wymiany dokumentów.  

§   5.   Starostwo zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych wyłącznie na cel określony w   §1 w   terminie do 31 grudnia 2011r. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych środków finansowych.  

§   6.   Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Gminy Nr   49 8447 0005 0000 0013 2000 0001   w   terminie do dnia 15 stycznia 2012r.  

§   7.   Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego Porozumienia ze strony Gminy jest Katarzyna Trojanowska-Janik, ze strony Starostwa za realizację niniejszego Porozumienia odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Komunikacji i   Transportu dr inż. Marian Biel.  

§   8.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 Nr 157, poz. 1240).  


§   9.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice.  

§   10.   Porozumienie sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Starosta  


Paweł   Sadza  

Członek Zarządu  


Witold Wiktorczyk  

Wójt  


mgr inż.   Damian   Galusek  
 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »