| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OI.2600.0485.2011 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie udzielenia dotacji finansowej dla finansowania Punktu Kurierskiego Funkcjonującego w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński

Zawarte dnia 29 grudnia 2011 r   .   w   Pawłowicach pomiędzy Gminą Pawłowice z   siedzibą Urzędu Gminy w   Pawłowicach ul. Zjednoczenia 60 zwaną w   dalszej części Porozumienia „Gminą” , którą reprezentuje: mgr inż. Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice a   Starostwem Pszczyńskim z   siedzibą w   Pszczynie, ul. 3   Maja 10 NIP 6381642418, REGON 276284710 reprezentowanym przez: mgr Pawła Sadzę – Starostę Pszczyńskiego, mgr Henryka Kolarczyka - Wicestarostę Pszczyńskiego zwanym dalej „Starostwem” w   sprawie udzielenia dotacji finansowej dla finansowania Punktu Kurierskiego funkcjonującego w   siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XIII/163/2011 z   dnia 27 grudnia 2011 roku w   sprawie: współfinansowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w   Pszczynie w   roku 2012 ( art. 8   ust. 2a, art. 18 ust.2 pkt. 11 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym t.j. Dz.U.z 2001r Nr 142 poz. 1591 – z   późn. zm.) Strony zawierają porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   Gmina udziela z   budżetu na rok 2012 Starostwu dotacji finansowej w   wysokości 25.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł.) z   przeznaczeniem na zabezpieczenie funkcjonowania Punktu Kurierskiego funkcjonującego w   Urzędzie Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński . W   treści niniejszego porozumienia Gmina Pawłowice zobowiązuje się do: 1. zapewnienia niezbędnego do funkcjonowania Punktu pomieszczenia wraz z   wyposażeniem biurowym, 2. zapewnienia właściwego zabezpieczenia złożonych w   Urzędzie Gminy dokumentów, 3. przekazania Staroście środków finansowych w   wysokości 25.000,00 zł. niezbędnych dla funkcjonowania Punktu.  

§   2.   Przekazywanie środków finansowych o   których mowa w   §1 następować będzie w   okresach miesięcznych w   ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Gminę noty obciążeniowej na konto Starostwa : Nr BS Pszczyna 94844800040006122920110001 z   konta Urzędu Gminy Pawłowice w   Banku Spółdzielczym w   Pawłowicach Nr 49844700050000001320000001. Urząd Gminy Pawłowice jest podatnikiem podatku VAT; NIP 6381642418; Regon 000542764  

§   3.   Porozumienie niniejsze zawarto na czas od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. z   możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego lub za porozumieniem stron w   każdym czasie.  

§   4.   W terminie do dnia 15.01.2013 Starostwo sporządzi sprawozdanie końcowe z   wykonania zadania związanego z   funkcjonowaniem punktu kurierskiego komunikacji, które winno zawierać rozliczenie merytoryczne i   finansowe.  

§   5.   Starostwo zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych wyłącznie na cel określony w   §1 w   terminie do 31 grudnia 2012 r. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych środków finansowych.  

§   6.   Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek Gminy Nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 w   terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.  

§   7.   Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego Porozumienia ze strony Gminy jest mgr Katarzyna Trojanowska-Janik. Ze strony Starostwa za realizację niniejszego Porozumienia odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału   Komunikacji   dr   inż.   Marian   Biel.  


§   8.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r.j o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 Nr 157, poz. 1240 ).  

§   9.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice.  

§   10.   Porozumienie sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Starosta  


Paweł   Sadza  

Wicestarosta  


Henryk Kolarczyk  

Wójt  


mgr inż.   Damian   Galusek  
 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »