| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OI.2600.0485.2011 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie udzielenia dotacji finansowej dla finansowania Punktu Kurierskiego Funkcjonującego w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński

Zawarte dnia 29 grudnia 2011 r   .   w   Pawłowicach pomiędzy Gminą Pawłowice z   siedzibą Urzędu Gminy w   Pawłowicach ul. Zjednoczenia 60 zwaną w   dalszej części Porozumienia „Gminą” , którą reprezentuje: mgr inż. Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice a   Starostwem Pszczyńskim z   siedzibą w   Pszczynie, ul. 3   Maja 10 NIP 6381642418, REGON 276284710 reprezentowanym przez: mgr Pawła Sadzę – Starostę Pszczyńskiego, mgr Henryka Kolarczyka - Wicestarostę Pszczyńskiego zwanym dalej „Starostwem” w   sprawie udzielenia dotacji finansowej dla finansowania Punktu Kurierskiego funkcjonującego w   siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XIII/163/2011 z   dnia 27 grudnia 2011 roku w   sprawie: współfinansowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w   Pszczynie w   roku 2012 ( art. 8   ust. 2a, art. 18 ust.2 pkt. 11 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym t.j. Dz.U.z 2001r Nr 142 poz. 1591 – z   późn. zm.) Strony zawierają porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   Gmina udziela z   budżetu na rok 2012 Starostwu dotacji finansowej w   wysokości 25.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł.) z   przeznaczeniem na zabezpieczenie funkcjonowania Punktu Kurierskiego funkcjonującego w   Urzędzie Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński . W   treści niniejszego porozumienia Gmina Pawłowice zobowiązuje się do: 1. zapewnienia niezbędnego do funkcjonowania Punktu pomieszczenia wraz z   wyposażeniem biurowym, 2. zapewnienia właściwego zabezpieczenia złożonych w   Urzędzie Gminy dokumentów, 3. przekazania Staroście środków finansowych w   wysokości 25.000,00 zł. niezbędnych dla funkcjonowania Punktu.  

§   2.   Przekazywanie środków finansowych o   których mowa w   §1 następować będzie w   okresach miesięcznych w   ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Gminę noty obciążeniowej na konto Starostwa : Nr BS Pszczyna 94844800040006122920110001 z   konta Urzędu Gminy Pawłowice w   Banku Spółdzielczym w   Pawłowicach Nr 49844700050000001320000001. Urząd Gminy Pawłowice jest podatnikiem podatku VAT; NIP 6381642418; Regon 000542764  

§   3.   Porozumienie niniejsze zawarto na czas od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. z   możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego lub za porozumieniem stron w   każdym czasie.  

§   4.   W terminie do dnia 15.01.2013 Starostwo sporządzi sprawozdanie końcowe z   wykonania zadania związanego z   funkcjonowaniem punktu kurierskiego komunikacji, które winno zawierać rozliczenie merytoryczne i   finansowe.  

§   5.   Starostwo zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych wyłącznie na cel określony w   §1 w   terminie do 31 grudnia 2012 r. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych środków finansowych.  

§   6.   Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek Gminy Nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 w   terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.  

§   7.   Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego Porozumienia ze strony Gminy jest mgr Katarzyna Trojanowska-Janik. Ze strony Starostwa za realizację niniejszego Porozumienia odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału   Komunikacji   dr   inż.   Marian   Biel.  


§   8.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r.j o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 Nr 157, poz. 1240 ).  

§   9.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice.  

§   10.   Porozumienie sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Starosta  


Paweł   Sadza  

Wicestarosta  


Henryk Kolarczyk  

Wójt  


mgr inż.   Damian   Galusek  
 

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Żurkowska-Mróz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »