| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/092/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 81.388.470,21 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 71.531.637,18 zł

b) majątkowe w kwocie 9.856.833,03 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 78.778.899,89 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 66.291.170,19 zł.

b) majątkowe w kwocie 12.487.729,70 zł,

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.609.570,32 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.100.520 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.300.000 zł,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 800.520 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.710.090,32 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.106.455,32 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 603.635 zł,

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu: - zaciąganych kredytów - 2.000.000 zł,

6. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie wydatków budżetu Powiatu w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. a,

b) na spłatę kredytów, pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 418.842 zł, z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 142.200 zł,

b) cele oświatowe w wysokości 276.642 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Przyjąć wielkości dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7a.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dotacje przekazane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1.Ustala się plan dochodów z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mikołowskiego do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania pożyczki w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie określonej w § 2 pkt 2 lit. a).

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

6. Zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 4.000.000 zł.

7. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 4.000.000 zł.

§ 10. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dotyczące roku budżetowego 2012 przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Powiatu oraz na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/092/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

22.12.uchw-budż-zał-dochody-092

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/092/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

22.12.uchw-budż-zał-wydatki-wersja robocza-092

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/092/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

22.12uchw-budż-zał-wykaz-zadań-inwestycyjnych-092

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/092/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

22.12uchw-budż-zał-programy-UE-092

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/092/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

22.12.uchw-budż-zał-przychody-rozchody-092

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/092/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

22.12.uch-budż-zał-dot-cel-na-reali-zad-własnych-092

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/092/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

22.12uch-budż-zał-dot-cel-na-reali-zad-adm-rząd-092

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/092/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

22.12.uchw-budż-zał-doch-wyd-związ-z-realiz-porozum-jst-092

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/092/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

22.12.uchw-budż-zał-zest-dot-porozum-z budż-pow-zał.9-092

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/092/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

22.12.uchw-budż-zał-dot-podmiotowe-i-przedmiotowe-092

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/092/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

22.12.zał-plan-dochodów-własnych-092

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/092/2011
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

22.12uch-budż-zał -doch-budż-pań-związ- z-real-zad-zlec-jst-zal.7a-092

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »