| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 28 grudnia 2011r.

Uchwała Budżetowa na rok 2012

w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ,d ,e i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 257, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia – Rada Miejska w Strumieniu

u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 37 259 131,50 zł,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 31 079 659,82 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 6 179 471,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 41 673 394,93 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 170 039,02 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 503 355,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4 414 263,43 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 764 263,43 zł,

c) z udzielonych pożyczek 50 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 529 167,43 zł i rozchody budżetu w wysokości 2 114 904,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 44 000,00 zł;

2) celową w wysokości 71 000,00 zł na wydatki z tytułu finansowania zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ,zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały;

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10 do uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 500 000,00 zł;

2) kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 600 000,00 zł;

3) spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 064 904,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Strumienia do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 500 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nieprzekraczającej 50 000 zł.

§ 10. 1. Ustala się, że zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Ustala się ,że uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

5. Terminy przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy wskazuje art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości za pośrednictwem dwutygodnika „Nowa Formacja”.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/144/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/144/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/144/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/144/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/144/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/144/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/144/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowywanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na 2012 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/144/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/144/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Plany finansowe zakładów budżetowych

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/144/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »