| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/321/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru lasu pod nazwą "Miechowicka Ostoja Leśna"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2011 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszar lasu na terenie Gminy Bytom pod nazwą „Miechowicka Ostoja Leśna”, o powierzchni około 305,60 ha, położony w północno-zachodniej części miasta Bytomia, którego zasięg wyznaczają: od północy – ul. Stolarzowicka, od południa – ul. ks. Jana Frenzla, od wschodu – granice zabudowy osiedla Miechowice, od zachodu – granica miasta Bytomia i Zabrza oraz fragment koryta Potoku Rokitnickiego, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Miechowicka Ostoja Leśna” jest zachowanie fragmentu terenów leśnych, oczek wodnych i polan śródleśnych ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych oraz z uwagi na licznie występujące na tym obszarze siedliska chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

§ 3. 1. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Miechowicka Ostoja Leśna”, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje :

1) w całości działki oznaczone w ewidencji gruntów miasta Bytom numerami: 126/21, 128/22, 16, 34/17, 35/18, 401, 85/15, 115/17, 291, 30/7, 32/7, 33/7, 59/6, 86/7, 125/1, 126/1, 45/6, 46/4, 47/4, 49/6, 60/4, 1271/1, 1272/1, 4, 52/8, 53/9, 54/9, 55/9, 56/10, 57/10, 58/6, 59/7, 69/2, 265/1, 36/20, 19 – stanowiące własność Skarbu Państwa, pozostające w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Brynek, 400 – stanowiąca własność Skarbu Państwa, pozostająca w gospodarowaniu Prezydenta Bytomia;

2) w części działki oznaczone w ewidencji gruntów miasta Bytom numerami: 25/2, 124/3, 288, 1757/1 – stanowiące własność Skarbu Państwa, pozostające w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Brynek.

2. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Miechowicka Ostoja Leśna” nie obejmuje nieruchomości zabudowanych oraz łąk, pól i pastwisk pozostających w użytkowaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Brynek.

§ 4. Na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Miechowicka Ostoja Leśna” zabrania się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

9) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Miechowicka Ostoja Leśna” prowadzona jest gospodarka leśna zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym planem urządzania lasu.

§ 6. Nadzór nad obiektem pełni Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Brynek.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Doniec


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/321/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik.pdf

MAPA - granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Miechowicka Ostoja Leśna"

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Nowicki

Członek Zarządu Sembox Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »