| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/321/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru lasu pod nazwą "Miechowicka Ostoja Leśna"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2011 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszar lasu na terenie Gminy Bytom pod nazwą „Miechowicka Ostoja Leśna”, o powierzchni około 305,60 ha, położony w północno-zachodniej części miasta Bytomia, którego zasięg wyznaczają: od północy – ul. Stolarzowicka, od południa – ul. ks. Jana Frenzla, od wschodu – granice zabudowy osiedla Miechowice, od zachodu – granica miasta Bytomia i Zabrza oraz fragment koryta Potoku Rokitnickiego, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Miechowicka Ostoja Leśna” jest zachowanie fragmentu terenów leśnych, oczek wodnych i polan śródleśnych ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych oraz z uwagi na licznie występujące na tym obszarze siedliska chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

§ 3. 1. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Miechowicka Ostoja Leśna”, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje :

1) w całości działki oznaczone w ewidencji gruntów miasta Bytom numerami: 126/21, 128/22, 16, 34/17, 35/18, 401, 85/15, 115/17, 291, 30/7, 32/7, 33/7, 59/6, 86/7, 125/1, 126/1, 45/6, 46/4, 47/4, 49/6, 60/4, 1271/1, 1272/1, 4, 52/8, 53/9, 54/9, 55/9, 56/10, 57/10, 58/6, 59/7, 69/2, 265/1, 36/20, 19 – stanowiące własność Skarbu Państwa, pozostające w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Brynek, 400 – stanowiąca własność Skarbu Państwa, pozostająca w gospodarowaniu Prezydenta Bytomia;

2) w części działki oznaczone w ewidencji gruntów miasta Bytom numerami: 25/2, 124/3, 288, 1757/1 – stanowiące własność Skarbu Państwa, pozostające w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Brynek.

2. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Miechowicka Ostoja Leśna” nie obejmuje nieruchomości zabudowanych oraz łąk, pól i pastwisk pozostających w użytkowaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Brynek.

§ 4. Na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Miechowicka Ostoja Leśna” zabrania się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

9) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Miechowicka Ostoja Leśna” prowadzona jest gospodarka leśna zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym planem urządzania lasu.

§ 6. Nadzór nad obiektem pełni Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Brynek.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Doniec


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/321/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik.pdf

MAPA - granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Miechowicka Ostoja Leśna"

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »