| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/235/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 18 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr LI/779/10 z dnia 20.10.2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta


Rada Miasta Knurowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LI/779/10 z dnia 20.10.2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„ ustawa z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887)”,

2) dotychczasowy pkt. 5 w § 4 oznacza się jako pkt. 6 pozostałe punkty przyjmują kolejną numerację,

3) w § 5 ust. 1 dodaje się pkt. 1.4. w brzmieniu:

„wspieranie rodziny, a w szczególności prowadzenie poradnictwa rodzinnego”,

4) w § 6 ust. 2 dodaje się pkt. 2.11. w brzmieniu:

„praca z rodziną, a w szczególności konsultacja i poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacja”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XV/229/11 r. Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr LI/779/11 z dnia 20.10.2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Bundz

Opiekun Klienta SOHOfinance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »