| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 8 lutego 2012r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubomia, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2005 r. Nr 239 , poz. 2019 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr 197, poz. 1172 z 2011 r. tekst jedn.)

Rada Gminy Lubomia uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. Określić zasady udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Lubomia, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 są określone w Regulaminie w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubomia dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Lubomia, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik do Uchwały Nr XX/107/2012
Rady Gminy Lubomia
z dnia 8 lutego 2012 r.

Regulamin
w sprawie udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lubomia dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Lubomia.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Regulamin określa zasady, tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji celowych udzielanych spółkom wodnym z budżetu Gminy Lubomia na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Lubomia.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o :

a) Wnioskodawcy – rozumie się przez to spółkę wodną,

b) spółce wodnej – rozumie się przez to formę organizacyjną, o której mowa w Dziale VII ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn.zm.),

c) Gminie – rozumie się przez to Gminę Lubomia,

d) dotacji celowej – rozumie się przez to dotację celową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz 1240 z późn.zm.)

e) bieżącym utrzymaniem wód – rozumie się przez to zachowanie lub odtworzenie stanu ich dna lub brzegów oraz konserwacje lub remont istniejących budowli regulujących w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wody.

3. W przypadku gdy dotacja będzie stanowiła pomoc de minimis w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej, spółka wodna powinna spełniać kryteria udzielania pomocy de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.Nr 59, poz. 404 z późn.zm.) a także rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.) oraz dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium przez Wnioskodawcę.

Rozdział 2.
Zasady udzielenia dotacji i tryb postępowania w sprawie jej udzielenia.

§ 2.

1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy Lubomia pomoc finansową w postaci dotacji na :

a) dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych,

b) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Lubomia.

2. Udzielona pomoc nie może przekroczyć 70 % kosztów realizacji zadania.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w pkt 1 jest określona w budżecie Gminy Lubomia na dany rok.

§ 3.

1. Przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w § 2 ust. 2 następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać :

a) pełną nazwę wnioskodawcy,

b) adres wnioskodawcy,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) numer rachunku bankowego wnioskodawcy,

e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

f) wielkość wnioskowanej dotacji,

g) szczegółowy opis zadania,

h) termin i miejsce realizacji zadania,

i) harmonogram realizacji zadania,

j) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,

k) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

l) w przypadku wniosku o udzielenie dotacji w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt b, oprócz wymagań określonych w ust. 2 pkt a-k, dodatkowo należy przedstawić dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków zawartych w art. 164 ust. 7 Prawa wodnego.

3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy Lubomia w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona dotacja.

5. Do wniosku należy dołączyć :

a) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,

b) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,

c) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej za rok, w którym wnioskuje się o udzielenie pomocy.

6. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Lubomia.

7. Wójt Gminy Lubomia może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów lub informacji.

8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Lubomia może wezwać Wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym czasie lub do uzupełnienia wniosku.

9. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 4.

1. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Lubomia.

2. Wójt Gminy Lubomia zawiadomi Wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku, wzywając jednocześnie Wnioskodawcę, któremu ma być udzielona dotacja do zawarcia stosownej umowy.

3. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą Lubomia.

Rozdział 3.
Sposób rozliczenia dotacji.

§ 5.

1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

2. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać :

a) pełna nazwę spółki wodnej i jej adres,

b) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

c) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,

d) wielkość rozliczanej dotacji,

e) szczegółowy opis zrealizowanego zadania,

f) termin i miejsce realizacji zadania,

g) harmonogram zrealizowanego zadania,

h) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania,

i) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.

4. Wzór sprawozdania z realizacji dotowanego zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5. Do sprawozdania należy dołączyć :

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji wraz z dokumentacją fotograficzną określającą stan urządzeń melioracji szczegółowych przed i po realizacji zadania.

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót, jeśli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru.

§ 6.

1. W przypadku otrzymania dotacji celowej spółka wodna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania.

2. Kontrola realizacji zadania obejmuje :

a) kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowość, rzetelność oraz zgodność z umową,

b) kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy.

3. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Lubomia :

a) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

b) pobrana niezależnie lub w nadmiernej wysokości,

c) niewykorzystana w całości lub części podlega zwrotowi do budżetu Gminy Lubomia na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe.

§ 7.

1. Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu jest wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubomia na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Lubomia.

2. Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Regulaminu jest wzór sprawozdania z realizacji działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz inwestycji na terenie Gminy Lubomia, na które udzielona jest dotacja celowa.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu w sprawie udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lubomia dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Lubomia

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubomia na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Lubomia

I. Dane wnioskodawcy :

1) Nazwa wnioskodawcy : .........................................................................................................

2) Adres wnioskodawcy : ..........................................................................................................

3) Data i numer wpisu do katastru wodnego : ..........................................................................

4) Nazwa banku i numer rachunku bankowego : .....................................................................

5) Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy : ...........

II. Wielkość wnioskowanej dotacji :

1) Wnioskowana kwota dotacji : ................................................................................................

2) Słownie : ................................................................................................................................

III. Opis zadania przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji :

1) Zakres przedmiotowy zadania : ...............................................................................................

2) Zakładane rezultaty realizacji zadania : ..................................................................................

3) Termin i miejsce realizacji zadania : .......................................................................................

4) Harmonogram realizacji zadania :

Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych zadań

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania :

1) Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania :

Rodzaj planowanych wydatków

Łączna wartość planowanych wydatków

w tym

sfinansowanych z dotacji

sfinansowanych ze środków własnych

Razem

2) Zestawienie źródeł finansowania zadania :

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość planowanych wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zadania w %

Wnioskowana dotacja

Środki własne

Inne

Razem

100 %

V. Dodatkowe uwagi :

......................................................................................................................................

VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy :

.....................................................................................................................................

Załączniki :

1) Aktualny wypis dokumentów rejestrowych,

2) Status spółki,

3) Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,

4) Potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej.

5) ...............................................................................................................


Załącznik nr 2 do Regulaminu w sprawie udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lubomia dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód

Sprawozdanie z realizacji działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz inwestycji na terenie Gminy Lubomia, na które udzielona jest dotacja celowa.

I. Dane podmiotu rozliczającego dotację :

1) Nazwa : .........................................................................................................

2) Adres : ..........................................................................................................

3) Data i numer wpisu do katastru wodnego : ..........................................................................

4) Nazwa banku i numer rachunku bankowego : .....................................................................

5) Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu rozliczającego dotację : .................................................................................................................................................................

II. Wielkość rozliczanej dotacji :

1) Rozliczana kwota dotacji : ................................................................................................

2) Słownie : ................................................................................................................................

III. Opis zrealizowanego zadania z uzyskanej dotacji :

1) Zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania : ......................................................................

2) Osiągnięte rezultaty realizacji zadania : ..................................................................................

3) Termin i miejsce realizacji zadania : .......................................................................................

4) Harmonogram realizacji zadania :

Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych zadań

IV. Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania :

1) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków związanych z realizacją zadania sfinansowanych z dotacji :

Nr dokumentu

Data wystawienia dokumentu

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

w tym

sfinansowany z dotacji

sfinansowany ze środków własnych

Razem

2) Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania :

Rodzaj poniesionych wydatków

Łączna wartość poniesionych wydatków

w tym

sfinansowanych z dotacji

sfinansowanych ze środków własnych

Razem

3) Zestawienie źródeł finansowania zadania :

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość poniesionych wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zadania w %

Dotacja z budżetu Gminy

Środki własne

Inne

Razem

100 %

V. Dodatkowe uwagi :

......................................................................................................................................

VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy :

.....................................................................................................................................

Załączniki :

1) ....................................................................................

2) ....................................................................................

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »