| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/194/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.2 pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.); art.2 i   art.4 ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996r. o   gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z   2011r. Nr 45, poz.236); art.16 ust.1 i   ust.2 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009r. Nr 157, poz.1240 z   późn.zm.) na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej  


Rada Miejska Orzesze  
uchwala co następuje:  

§   1.   Uchyla się Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej stanowiący załącznik do Uchwały Nr   XXVIII/235/09 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 11.02.2009r.  

§   2.   Przyjmuje się Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   brzmieniu zgodnym z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Jan   Mach

 


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/194/12    
Rady Miejskiej Orzesze    
z dnia 26 stycznia 2012 r.  
 

STATUT  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Zakład Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej, zwany w   dalszej treści „Zakładem”, został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 28 grudnia 1994 roku numer IV/47/94 w   celu realizacji zadań z   zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i   ściekowej na terenie Gminy Orzesze.  

§   2.   1.   Zakład swoją działalnością obejmuje obszar miasta Orzesze.  

2.   Siedziba Zakładu mieści się w   Orzeszu przy ul.Wieniawskiego 4.  

§   3.   1.   Zakład jest Gminną jednostką organizacyjną działającą w   formie samorządowego zakładu budżetowego.  

2.   Funkcje Zakładu wykonywane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej w   Orzeszu przekazującej majątek Gminy w   formie użyczenia, a   docelowo w   trwały zarząd.  

Rozdział 2.
Przedmiot działania  

§   4.   1.   Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy Orzesze w   zakresie:  

1)   gospodarki mieszkaniowej i   gospodarowania lokalami użytkowymi,  

2)   eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z   kanalizacją sanitarną,  

3)   oczyszczania miasta,  

4)   utrzymania targowiska miejskiego w   Orzeszu,  

5)   utrzymanie zielenie miejskiej,  

6)   utrzymywania obiektów sportowych w   Orzeszu,  

7)   utrzymanie cmentarza komunalnego w   Orzeszu,  

8)   utrzymania i   konserwacji pomników pamięci narodowej.  

Rozdział 3.
Organy i   struktura zakładu  

§   5.   Zakład jako samorządowy zakład budżetowy jest jednostką samodzielną, finansowaną na zasadach i   w trybie określonym w   statucie oraz innych obowiązujących przepisach.  

§   6.   Zakład opracowuje plany swojej działalności i   przedkłada je do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Orzesza.  

§   7.   1.   Zakładem kieruje Kierownik zatrudniany przez Burmistrza Miasta Orzesza. Kierownik odpowiada za działalność Zakładu, nabór pracowników oraz za powierzone Zakładowi składniki majątkowe.  

2.   Kierownik Zakładu jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w   zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Orzesze.  

3.   Kierownika Zakładu w   czasie jego nieobecności zastępuje zastępca Kierownika lub wyznaczony przez niego pracownik.  

§   8.   Organizację wewnętrzną Zakładu oraz szczegółowy zakres działania, podział czynności i   odpowiedzialności osób zatrudnionych w   Zakładzie określa regulamin organizacyjny opracowany i   przyjęty przez Kierownika Zakładu, po jego wcześniejszym uzgodnieniu z   Burmistrzem Miasta Orzesze.  

Rozdział 4.
Majątek i   gospodarka finansowa  

§   9.   1.   Zakład zarządza powierzonym mu majątkiem Gminy Orzesze zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

2.   Przekazany majątek może być wykorzystany przez Zakład jedynie do celów związanych z   wykonywaniem zadań statutowych  

§   10.   1.   Koszty swojej działalności Zakład ponosi z   przychodów własnych oraz z   przyznanej z   budżetu Gminy dotacji przedmiotowej lub celowej.  

2.   Źródłami przychodów własnych zakładu są głównie:  

1)   wpływy z   otrzymywanych czynszów najmu lokali mieszkalnych i   użytkowych,  

2)   opłaty za usługi z   cmentarne,  

3)   opłaty za ścieki.  

§   11.   1.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego obejmującego przychody w   tym dotacje z   budżetu gminy Orzesze, koszty i   inne obciążenia , stan środków obrotowych i   innych zgodnie z   uchwałą budżetową Gminy oraz z   zasadami określonymi w   przepisach powszechnie obowiązujących, w   szczególności w   ustawie o   finansach publicznych.  

2.   Plan finansowy Zakładu zatwierdza Kierownik dostosowując go do uchwały budżetowej.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   12.   1.   Zmiany statutu mogą być dokonywane w   trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

2.   Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień statutu.  

§   13.   Przekształcenie Zakładu lub jego likwidacja następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »