| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/194/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.2 pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.); art.2 i   art.4 ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996r. o   gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z   2011r. Nr 45, poz.236); art.16 ust.1 i   ust.2 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009r. Nr 157, poz.1240 z   późn.zm.) na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej  


Rada Miejska Orzesze  
uchwala co następuje:  

§   1.   Uchyla się Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej stanowiący załącznik do Uchwały Nr   XXVIII/235/09 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 11.02.2009r.  

§   2.   Przyjmuje się Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   brzmieniu zgodnym z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Jan   Mach

 


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/194/12    
Rady Miejskiej Orzesze    
z dnia 26 stycznia 2012 r.  
 

STATUT  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Zakład Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej, zwany w   dalszej treści „Zakładem”, został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 28 grudnia 1994 roku numer IV/47/94 w   celu realizacji zadań z   zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i   ściekowej na terenie Gminy Orzesze.  

§   2.   1.   Zakład swoją działalnością obejmuje obszar miasta Orzesze.  

2.   Siedziba Zakładu mieści się w   Orzeszu przy ul.Wieniawskiego 4.  

§   3.   1.   Zakład jest Gminną jednostką organizacyjną działającą w   formie samorządowego zakładu budżetowego.  

2.   Funkcje Zakładu wykonywane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej w   Orzeszu przekazującej majątek Gminy w   formie użyczenia, a   docelowo w   trwały zarząd.  

Rozdział 2.
Przedmiot działania  

§   4.   1.   Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy Orzesze w   zakresie:  

1)   gospodarki mieszkaniowej i   gospodarowania lokalami użytkowymi,  

2)   eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z   kanalizacją sanitarną,  

3)   oczyszczania miasta,  

4)   utrzymania targowiska miejskiego w   Orzeszu,  

5)   utrzymanie zielenie miejskiej,  

6)   utrzymywania obiektów sportowych w   Orzeszu,  

7)   utrzymanie cmentarza komunalnego w   Orzeszu,  

8)   utrzymania i   konserwacji pomników pamięci narodowej.  

Rozdział 3.
Organy i   struktura zakładu  

§   5.   Zakład jako samorządowy zakład budżetowy jest jednostką samodzielną, finansowaną na zasadach i   w trybie określonym w   statucie oraz innych obowiązujących przepisach.  

§   6.   Zakład opracowuje plany swojej działalności i   przedkłada je do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Orzesza.  

§   7.   1.   Zakładem kieruje Kierownik zatrudniany przez Burmistrza Miasta Orzesza. Kierownik odpowiada za działalność Zakładu, nabór pracowników oraz za powierzone Zakładowi składniki majątkowe.  

2.   Kierownik Zakładu jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w   zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Orzesze.  

3.   Kierownika Zakładu w   czasie jego nieobecności zastępuje zastępca Kierownika lub wyznaczony przez niego pracownik.  

§   8.   Organizację wewnętrzną Zakładu oraz szczegółowy zakres działania, podział czynności i   odpowiedzialności osób zatrudnionych w   Zakładzie określa regulamin organizacyjny opracowany i   przyjęty przez Kierownika Zakładu, po jego wcześniejszym uzgodnieniu z   Burmistrzem Miasta Orzesze.  

Rozdział 4.
Majątek i   gospodarka finansowa  

§   9.   1.   Zakład zarządza powierzonym mu majątkiem Gminy Orzesze zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

2.   Przekazany majątek może być wykorzystany przez Zakład jedynie do celów związanych z   wykonywaniem zadań statutowych  

§   10.   1.   Koszty swojej działalności Zakład ponosi z   przychodów własnych oraz z   przyznanej z   budżetu Gminy dotacji przedmiotowej lub celowej.  

2.   Źródłami przychodów własnych zakładu są głównie:  

1)   wpływy z   otrzymywanych czynszów najmu lokali mieszkalnych i   użytkowych,  

2)   opłaty za usługi z   cmentarne,  

3)   opłaty za ścieki.  

§   11.   1.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego obejmującego przychody w   tym dotacje z   budżetu gminy Orzesze, koszty i   inne obciążenia , stan środków obrotowych i   innych zgodnie z   uchwałą budżetową Gminy oraz z   zasadami określonymi w   przepisach powszechnie obowiązujących, w   szczególności w   ustawie o   finansach publicznych.  

2.   Plan finansowy Zakładu zatwierdza Kierownik dostosowując go do uchwały budżetowej.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   12.   1.   Zmiany statutu mogą być dokonywane w   trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

2.   Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień statutu.  

§   13.   Przekształcenie Zakładu lub jego likwidacja następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »