| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/202/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/175/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych, niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Pszczyna, przez osoby prawne i fizyczne

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy  
z   dnia8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity  
Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W treści Uchwały Nr XIII/175/11 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 24 listopada2011 r. w   sprawie trybu udzielania i   rozliczania dotacji oraz trybu kontroli i   zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych niepublicznych, niepubliczne przedszkola i   inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Pszczyna, przez osoby prawne i   fizyczne, zmienia się:  

1)   § 3   ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia zgodnie z   art. 90 ust. 2b ustawy o   systemie oświaty, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnegoucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna”;  

2)   § 4, który otrzymuje brzmienie: „Dotacje dla szkół niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w   wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna”;  

3)   § 5   ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Dotacja dla osoby prawnej i   fizycznej, która prowadzi niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, o   której mowa w   przepisach wydanych na postawie art. 14a ust. 7   ustawy o   systemie oświaty, przysługuje na każdego ucznia zgodnie z   art. 90 ust. 2d ustawy o   systemie oświaty, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna”;  

4)   § 6   ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Dotacja dla 5-godzinnego oddziału przedszkolnego zorganizowanego w   szkole podstawowej niepublicznej, realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, przysługuje na każdego ucznia w   wysokości 75% zapisanych w   uchwale budżetowej planowanych wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w   szkołach podstawowych publicznych, w   przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w   wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna”;  

5)   § 7, który otrzymuje brzmienie: „Niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe niepubliczne, które zgodnie zart. 71b ust. 2a ustawy o   systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację w   wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna”;  

6)   § 10 ust. 8, który otrzymuje brzmienie: „Ostateczne rozliczenie udzielonych dotacji za okres roczny następuje w   terminie do 31 stycznia”;  

7)   § 10 ust. 10, który otrzymuje brzmienie: „Kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie na poczet dotacji udzielanych w   roku, w   którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji. W   przypadku likwidacji szkoły niepublicznej, oddziału przedszkolnego w   szkole podstawowej niepublicznej, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego i   występującej nadpłaty dotacji podmiot zobowiązany jest, w   terminie do 15 dni od dnia likwidacji, do zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »