| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/108/2011 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i pkt 9   ppkt d ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm)  

Rada Miejska w   Sośnicowicach uchwala, co następuje :  

§   1.   1.   Ustala się dochody w   łącznej kwocie 29 938 066,00 zł, z   tego :  

a)   bieżące w   kwocie 23 033 406,00 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 6   904 660,00 zł,  

zgodnie z   załączonymi do niniejszej uchwały Tabelami nr 1, 1a, 1b.  

2.   Ustala się wydatki w   łącznej kwocie 34 603 318,00 zł z   tego :  

a)   bieżące w   kwocie 22 102 703,00 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 12 500 615,00 zł,  

zgodnie z   załączonymi do niniejszej uchwały Tabelami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 7.  

3.   Ustala się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   Funduszy Strukturalnych i   Funduszu Spójności zgodnie z   Tabelą nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Ustala się deficyt w   wysokości 4   665 252,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

a)   zaciągniętych pożyczek w   kwocie 1   482 404,86 zł,  

b)   nadwyżki budżetowej z   lat ubiegłych w   kwocie 3   182 847,14 zł, zgodnie z   Tabelą nr 4   do niniejszej uchwały  

2.   Ustala się limity zobowiązań :  

a)   na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie określonej w   § 2   ust.1 lit. a,  

b)   na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z   UE w   kwocie 3   000 000,00 zł.  

§   3.   1.   Ustala się rezerwę ogólną w   wysokości 32 000,00 zł .  

2.   Ustala się rezerwy celowe w   wysokości 58 000,00 zł , z   tego ;  

a)   na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości 58 000,00 zł.  

§   4.   1.   Ustala się plan dotacji udzielonych z   budżetu gminy podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z   Załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w   Załączniku nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Ustala się plan przychodów i   kosztów oraz dotacji dla zakładu budżetowego w   zakresie określonym w   Załączniku nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   5.   1.   Ustala się dochody z   tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z   Tabelą nr 5   do niniejszej uchwały.  

2.   Wskazuje się źródła finansowania i   wydatki na realizację ochrony środowiska i   gospodarki wodnej w   Tabeli Nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   6.   Upoważnia się Burmistrza do:  

1.   Dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień między działami,  

2.   Zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3   000 000,00 zł,  

3.   Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, w   tym na programy i   projekty realizowane z   udziałem środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, do wysokości określonych w   Tabelach nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3   i 7   niniejszej uchwały,  

4.   Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w   planie wydatków jednostki, z   wyjątkiem wynagrodzeń osobowych,  

§   7.   1.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, z   mocą od 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w   Sośnicowicach.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/108/2011 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/108/2011 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/108/2011 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/108/2011 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 1  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/108/2011 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 1a  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/108/2011 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 1b  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/108/2011 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela nr 2  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/108/2011 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela nr 2a  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/108/2011 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela nr 2b  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/108/2011 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela nr 2c  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/108/2011 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela nr 2d  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/108/2011 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Tabela nr 3  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XII/108/2011 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Tabela nr 4  

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XII/108/2011 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Tabela nr 5  

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XII/108/2011 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik15.pdf

Tabela nr 6  

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XII/108/2011 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik16.pdf

Tabela nr 7  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »