| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 283/XVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Określa się zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Miasto Częstochowa posiada udziały lub akcje,

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały będące własnością Gminy Miasta Częstochowy,

3) akcjach - należy przez to rozumieć akcje będące własnością Gminy Miasta Częstochowy,

4) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Częstochowa.

§ 3. Gmina może w szczególności obejmować i nabywać udziały oraz akcje w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych i współtworzonych przez Gminę.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkładów niepieniężnych.

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów lub akcji w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego wkładu niepieniężnego.

4. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia.

5. Przed nabyciem od osób trzecich udziałów lub akcji w spółkach już istniejących dokonuje się analizy sytuacji finansowej danej spółki oraz ustalenia wartości udziałów lub akcji.

6. O wniesieniu udziałów lub akcji do spółki, a także nabyciu udziałów lub akcji decyduje Prezydent Miasta Częstochowy w formie zarządzenia.

§ 5. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do cofania udziałów lub akcji w spółkach.

2. Cofanie udziałów lub akcji należących do Gminy następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

3. Prezydent Miasta Częstochowy decyduje o cofaniu udziałów lub akcji w formie zarządzenia.

§ 6. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do zbywania udziałów lub akcji w spółkach.

2. Zbycie udziałów lub akcji może nastąpić w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie,

2) przetargu publicznego,

3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

3. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do przetargu publicznego w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

4. Rada Miasta Częstochowy może wyrazić zgodę na inny niż przewidziany w ust. 2 tryb zbywania udziałów lub akcji.

5. Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji w spółkach dokonuje się oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki, wartości udziałów lub akcji oraz innych czynności określonych przez przepisy powszechnie obowiązujące.

6. Decyzję o zbyciu udziałów lub akcji podejmuje Prezydent Miasta Częstochowy w formie zarządzenia.

§ 7. O każdym wniesieniu, cofaniu, nabyciu lub zbyciu udziałów lub akcji Prezydent Miasta Częstochowy informuje Radę Miasta Częstochowy na najbliższej Sesji Rady Miasta następującej po nabyciu, cofnięciu, wniesieniu lub zbyciu udziałów lub akcji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »