| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/133/2012 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 14 lutego 2012r.

w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu im. Ottona Klobusa w Łodygowicach

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1   i 2   w związku z   art. 8   ust. 1   pkt 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 4   lutego 2011 roku o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z   późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2   ustawy z   dnia 27 stycznia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:  

§   1.   Nadaje się Klubowi Dziecięcemu im. Ottona Klobusa w   Łodygowicach, Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.  

§   3.   Uchyla się Uchwałę Nr XIII/121/2011 Rady Gminy Łodygowice z   dnia 28 grudnia 2011 r. w   sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu im. Ottona Klobusa w   Łodygowicach.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 


Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 133 /2012    
Rady Gminy Łodygowice    
z dnia 14 lutego 2012 r.  
 

Statut Klubu Dziecięcego im. Ottona Klobusa w   Łodygowicach  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Klub dziecięcy nosi nazwę: Klub Dziecięcy im. Ottona Klobusa w   Łodygowicach.  

2.   Nazwa Klubu jest używana w   pełnym brzmieniu.  

3.   . Klub Dziecięcy, o   którym mowa w   ust.1, zwany dalej "Klubem" działa na podstawie i   w granicach obowiązującego prawa, a   w szczególności:  

-   ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z   późn.zm.), zwanej dalej "ustawą",  

-   - ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

-   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

-   niniejszego Statutu,  

4.   Klub jest prowadzony przez Gminę Łodygowice, zwaną dalej "Gminą".  

5.   Klub jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy, prowadzoną w   formie jednostki budżetowej.  

6.   Siedziba Klubu znajduje się w   Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 4   i jest miejscem prowadzenia Klubu.  

7.   Obszarem działania Klubu jest teren gminy Łodygowice.  

8.   Ilekroć w   niniejszym statucie jest mowa o   rodzicach dziecka należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych dziecka oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania Klubu oraz sposób ich realizacji  

§   2.   Klub jest utworzony i   prowadzony w   celu realizowania funkcji: opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych na rzecz dzieci w   wieku od ukończenia 1   roku życia.  

§   3.   1.   Do podstawowych zadań Klubu należy:  

1)   zapewnienie dzieciom opieki poprzez organizację właściwych warunków lokalowych z   wyposażeniem dostosowanym do wieku i   potrzeb rozwojowych podopiecznych,  

2)   dbałość o   bezpieczeństwo dzieci;  

3)   organizacja właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej dzieci poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z   elementami edukacji, z   uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,  

4)   organizowanie i   prowadzenie ćwiczeń i   zabaw rozwijających motorykę i   umiejętności umysłowe dziecka zgodnie z   wiekiem i   potencjałem dziecka, a   także jego możliwościami rozwojowymi,  

5)   organizacja zajęć w   sposób zapewniający jak najlepszą integrację między dziećmi,  

6)   organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych, w   tym z   logopedą, psychologiem i   innych w   zależności od potrzeb dzieci,  

7)   wspomaganie rodziny, w   szczególności poprzez organizowanie spotkań rodziców z   opiekunami dzieci i   specjalistami, udział rodziców we wspólnych zajęciach, przeprowadzanie konsultacji z   rodzicami w   kwestiach organizacyjnych i   zasad funkcjonowania Klubu,  

8)   dbanie o   bezpieczeństwo dzieci w   Klubie oraz w   czasie zajęć prowadzonych poza nim,  

9)   zapewnienie dzieciom w   Klubie prawidłowego żywienia dostosowanego do wieku i   diety dziecka, zgodnie z   obowiązującymi normami i   przepisami w   zakresie dietetyki,  

10)   współdziałanie z   instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka.  

2.   Realizacja zadań o   których mowa w   ust. 1   następować będzie poprzez: zapewnienie dzieciom w   czasie pobytu dziecka w   Klubie oraz w   trakcie zajęć poza obiektem opieki fachowego personelu oraz przy współpracy z   innymi jednostkami w   tym Zakładem Opieki Zdrowotnej oraz Organizacjami działającymi na rzecz dzieci.  

Rozdział 3.
Zarządzanie Klubem. Organy Klubu  

§   4.   1.   Odpowiedzialność za zarządzanie Klubem i   organizację pracy Klubu ponosi Dyrektor Klubu.  

2.   Dyrektor Klubu kieruje pracą Klubu i   reprezentuje go na zewnątrz.  

3.   Dyrektor Klubu działa jednoosobowo na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Łodygowice.  

4.   Dyrektora Klubu zatrudnia i   zwalnia Wójt Gminy Łodygowice, który jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Klubu i   wykonuje wobec niego czynności w   sprawach z   zakresu prawa pracy.  

5.   Dyrektor Klubu może upoważnić pracowników Klubu do wykonywania określonych obowiązków w   zakresie funkcjonowania Klubu.  

6.   Dyrektor Klubu jest przełożonym pracowników Klubu. W   sprawach pracowniczych stroną reprezentująca pracodawcę jest Dyrektor Klubu.  

7.   W czasie nieobecności Dyrektora Klubu zastępstwo pełni wskazany przez niego pracownik Klubu.  

§   5.   1.   Rodzice dzieci uczęszczających do Klubu mogą utworzyć reprezentację zwaną Radą Rodziców.  

2.   Rada Rodziców jest organem doradczym i   wnioskującym, działającym na podstawie uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców regulaminu.  

Rozdział 4.
Organizacja i   zasady funkcjonowania Klubu  

§   6.   1.   Klub jest czynny przez cały rok we wszystkie dni robocze, z   wyjątkiem ustanowionych przerw, o   których mowa w   § 7, w   tym corocznej przerwy wakacyjnej.  

2.   Klub działa w   systemie jedno lub dwuzmianowym, w   zależności od potrzeb rodziców.  

3.   . Godziny pracy Klubu ustala się w   regulaminie organizacyjnym Klubu.  

4.   Dyrektor Klubu opracowuje arkusz organizacyjny Klubu, w   którym określa szczegółowa organizację opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i   edukacyjnej nad dziećmi w   danym roku kalendarzowym. Arkusz zatwierdza Wójt Gminy Łodygowice.  

§   7.   1.   Termin przerwy wakacyjnej w   pracy Klubu ustalany jest corocznie na wniosek Dyrektora Klubu w   arkuszu organizacji Klubu.  

2.   Z chwilą zatwierdzenia w   arkuszu organizacji Klubu, Dyrektor Klubu niezwłocznie podaje do wiadomości rodziców termin przerwy wakacyjnej zatwierdzony na dany rok.  

3.   Dopuszcza się możliwość wprowadzenia ograniczeń w   pracy Klubu włącznie z   ustanowieniem w   pracy Klubu przerwy dodatkowej, poza przerwą wakacyjną, w   tym w   szczególności ograniczeń lub przerwy w   pracy Klubu na czas przeprowadzenia w   Klubie prac remontowych. Decyzję w   tej sprawie każdorazowo podejmuje Wójt Gminy Łodygowice.  

4.   W sytuacjach nagłych i   uzasadnionych decyzję o   zamknięciu Klubu i   ustanowieniu przerwy w   pracy Klubu może podjąć Dyrektor Klubu. Dyrektor Klubu niezwłocznie informuje Wójta Gminy Łodygowice i   rodziców dzieci o   powodach zamknięcia Klubu i   przewidywanym terminie zamknięcia Klubu.  

§   8.   1.   W Klubie mogą funkcjonować grupy dziecięce.  

2.   Grupa obejmuje dzieci w   tym samym lub zbliżonym wieku.  

3.   Liczbę grup dziecięcych w   Klubie ustala się w   regulaminie organizacyjnym Klubu.  

Rozdział 5.
Zasady przyjmowania dzieci do Klubu  

§   9.   1.   Zapisy do Klubu prowadzone są w   okresie od 1   do 31 marca każdego roku, na dany rok szkolny. W   przypadku wolnych miejsc w   Klubie zapisy mogą być dokonywane poza tym terminem.  

2.   Zapisy dokonywane są na cały okres uczęszczania dziecka do Klubu, w   kolejnych lata rodzice zobowiązani są do potwierdzenia dalszej woli korzystania z   Klubu.  

3.   Rodzice ubiegający się o   miejsce dla dziecka w   Klubie zobowiązani są do złożenia Dyrektorowi Klubu kompletnej, prawidłowo wypełnionej "Karty zapisu dziecka". Wzór ww. karty określa regulamin organizacyjny Klubu  

4.   Przyjęć dzieci do Klubu dokonuje Dyrektor Klubu.  

5.   Lista dzieci przyjętych do Klubu winna być ogłoszona najpóźniej w   dniu 30 kwietnia danego roku.  

6.   Do Klubu przyjmowane są dzieci od ukończenia 1   roku życia według kolejności wpływu wniosków z   zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają dzieci w   kolejności:  

a)   których oboje rodzice pozostają w   stosunku zatrudnienia lub prowadzą działalność gospodarczą,  

b)   których rodzic samotnie je wychowuje,  

c)   których co najmniej jeden z   rodziców posiada orzeczenie o   znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a   drugi pozostaje w   stosunku zatrudnienia lub prowadzi działalność gospodarczą,  

d)   których rodzeństwo już uczęszcza do Klubu.  

7.   W przypadku zwolnienia się miejsca w   Klubie do Klubu przyjmuje się kolejne dziecko według zasad jak wyżej.  

§   10.   1.   Dyrektorowi Klubu przysługuje prawo skreślenia dziecka z   listy dzieci zapisanych do Klubu w   przypadku:  

a)   niezgłoszenia się dziecka do Klubu w   terminie 14 dni od wyznaczonej daty przyjęcia dziecka do Klubu i   nieusprawiedliwienia w   tym terminie przyczyny nieobecności dziecka,  

b)   nieuczęszczania dziecka do Klubu przez okres co najmniej jednego miesiąca, bez przedstawienia przyczyny,  

c)   zalegania z   zapłatą za pobyt i/lub wyżywienie dziecka w   Klubie, za okres co najmniej jednego miesiąca,  

d)   zatajenia przy wypełnianiu "Karty zapisu dziecka" lub w   trakcie pobytu dziecka w   Klubie informacji o   stanie zdrowia dziecka, który uniemożliwia przebywanie dziecka w   grupie,  

e)   wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania dziecka w   Klubie  

2.   Dyrektor Klubu może skreślić dziecko z   listy dzieci zapisanych do Klubu po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców o   planowanym skreśleniu dziecka z   listy dzieci zapisanych do Klubu wraz z   podaniem przyczyn.  

3.   Dyrektor Klubu skreśla dziecko z   listy dzieci zapisanych do Klubu w   przypadku rezygnacji rodziców z   uczęszczania dziecka do Klubu, złożonej na piśmie.  

§   11.   Dzieci są oddawane i   odbierane z   Klubu według następujących zasad:  

1.   dziecko jest przyprowadzane i   odbierane z   Klubu przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,  

2.   upoważnienie, o   którym mowa w   pkt 1   udzielane jest przez rodziców w   formie pisemnej,  

3.   godziny przyprowadzania i   odbierania dzieci z   Klubu określa regulamin organizacyjny Klubu.  

Rozdział 6.
Zasady ustalania opłat za pobyt i   wyżywienie w   przypadku nieobecności dziecka w   Klubie Dziecięcym  

§   12.   Rodzice zobowiązani są do powiadamiania Dyrektora Klubu o   każdej planowanej nieobecności dziecka z   wyprzedzeniem tj. co najmniej na jeden dzień przed datą planowanej nieobecności dziecka w   Klubie, a   w przypadku zachorowania lub innej nagłej przyczyny - w   pierwszym dniu nieobecności dziecka w   Klubie.  

§   13.   W przypadku nieobecności dziecka w   Klubie Dziecięcym opłata za wyżywienie ulega obniżeniu o   1/22 opłaty miesięcznej za każdy dzień nieobecności. Opłata za pobyt nie ulega obniżeniu.  

Rozdział 7.
Zasady gospodarki finansowej Klubu  

§   14.   1.   Majątek Klubu jest mieniem komunalnym Gminy.  

2.   Klub prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w   dyspozycji Klubu.  

§   15.   1.   Środki finansowe na działalność Klubu pochodzą z   budżetu Gminy Łodygowice oraz innych źródeł.  

2.   Klub prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora Klubu.  

3.   Wszelkie wpływy uzyskane przez Klub stanowią dochody budżetu Gminy Łodygowice.  

4.   Klub prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z   obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.  

5.   Sprawozdania finansowe i   budżetowe Klubu sporządza Dyrektor Klubu i   przekazuje Wójtowi Gminy Łodygowice.  

§   16.   Kontrolę działalności, kontrolę rozliczeń finansowych z   budżetem Gminy Łodygowice oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Gminę pracownicy.  

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe  

§   17.   Klub prowadzi i   przechowuje dokumentację zgodnie z   odrębnymi przepisami.  

§   18.   Wszelkie zmiany w   niniejszym statucie dokonywane są w   trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »