| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Częstochowskiego

z dnia 16 lutego 2012r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM ZA 2011 ROK

Na mocy art. 38a ustawy z   dnia 05 czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późniejszymi zmianami ) w   celu realizacji zadań starosty w   zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i   strażami oraz zadań określonych w   ustawach w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku.  

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku należy :  

1)   ocena zagrożenia porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu,  

2)   opiniowanie pracy policji i   innych powiatowych służb, inspekcji i   straży, a   także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie Powiatu zadania z   zakresu porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli,  

3)   przygotowywanie projektu Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli,  

4)   opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i   innych powiatowych służb, inspekcji i   straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie Powiatu zadania z   zakresu porządku i   bezpieczeństwa obywateli,  

5)   opiniowanie projektu budżetu Powiatu – w   zakresie, o   którym mowa w   pkt 1,  

6)   opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i   innych dokumentów w   sprawach związanych z   wykonywaniem zadań, o   których mowa w   pkt 1, 2   i 4,  

7)   opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w   pkt 2   i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli.  

I.   Akty prawa miejscowego:  

1)   Zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Częstochowskiego z   dnia 1   marca 2011 roku w   sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku w   Powiecie Częstochowskim.  

 

Skład Komisji:  

 

Przewodniczący Komisji:  

 

Andrzej Kwapisz  

- Starosta Częstochowski  

Członkowie Komisji:  

 

Roman Gębuś  

- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i   Spraw Obywatelskich  

Katarzyna Buchajczuk  

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w   Częstochowie  

Piotr Juszczyk  

- Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i   Promocji Powiatu  

Jacek Badora  

- przedstawiciel Rady Powiatu w   Częstochowie  

Eugeniusz Boral  

- przedstawiciel Rady Powiatu w   Częstochowie  

Artur Bednarek  

- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w   Częstochowie  

Rafał Kuter  

- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w   Częstochowie  

Jan Janda  

- przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w   Częstochowie – Prokurator Okręgowy  

2)   Uchwała Nr III/26/2011 Rady Powiatu w   Częstochowie z   dnia 24 lutego 2011 roku w   sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku w   Powiecie Częstochowskim:  

3)   Uchwała Nr VIII/66/2011 Rady Powiatu w   Częstochowie z   30 sierpnia 2011 roku w   sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i   porządku publicznego na lata 2011 - 2014.  

II.   Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku w   Powiecie Częstochowskim w   2011 roku odbyła następujące posiedzenia.  

1)   Posiedzenie z   dnia 5   kwietnia br. z   następującym porządkiem posiedzenia:  

a)   Wręczenie aktów powołania członkom Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku w   Powiecie Częstochowskim na lata 2011-2014.  

b)   Przedstawienie planu pracy Komisji na 2011 rok.  

c)   Ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa i   porządku publicznego na terenie Powiatu Częstochowskiego.  

d)   Przedstawienie projektu Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i   porządku publicznego w   Powiecie Częstochowskim – program bezpieczny powiat na okres 2011-2014.  

2)   Posiedzenie z   dnia 10 czerwca br. z   następującym porządkiem posiedzenia:  

a)   Przyjęcie Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i   porządku publicznego na lata 2011 - 2014.  

b)   Ocena stanu utrzymania dróg na terenie Powiatu Częstochowskiego.  

c)   Przygotowanie powiatowych służb, inspekcji i   straży do sezonu letniego ze szczególnym podkreśleniem bezpieczeństwa dzieci i   młodzieży.  

d)   Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o   stanie sanitarnym na terenie Powiatu.  

3)   Posiedzenie z   dnia 27 września br. z   następującym porządkiem posiedzenia:  

a)   Realizacja zadań związanych z   zatrzymaniem osób do wytrzeźwienia z   terenu Powiatu w   Ośrodku Pomocy Osobom z   Problemami Alkoholowymi w   Częstochowie.  

b)   Realizacja procedury „Niebieskiej karty” na terenie Powiatu Częstochowskiego i   współpraca w   tym zakresie z   jednostkami pomocy społecznej Powiatu. Przeciwdziałanie procedurom agresywnym.  

c)   Informacja na temat przeglądu miejsc przeznaczonych do wypoczynku dzieci i   młodzieży w   okresie wakacji w   2011 roku na terenie Powiatu Częstochowskiego w   ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2011”.  

d)   Omówienie kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, której celem było ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w   tej grupie wiekowej.  

4)   Posiedzenie z   dnia 12 grudnia br. z   następującym porządkiem posiedzenia:  

a)   Przygotowanie sprawozdania z   działalności Komisji w   2011 roku.  

b)   Opracowanie harmonogramu pracy Komisji na 2012 rok.  

c)   Informacja na temat działań powiatowych służb, inspekcji i   straży na temat zimowego utrzymania.  

III.   Działalność Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku w   2011 roku opierała się głównie na wytycznych zawartych w   Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i   porządku publicznego na lata 2011 – 2014 przyjętego Uchwałą Nr VIII/66/2011 Rady Powiatu w   Częstochowie z   30 sierpnia 2011 roku.  

Jego realizacja w   znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy:  

-   współdziałania podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i   porządek ze społecznością lokalną w   zakresie budowania systemu bezpieczeństwa,  

-   samopoczucia wszystkich obywateli,  

-   ograniczenia przestępczości pospolitej,  

-   sprawności działania powiatowych służb, inspekcji i   straży.  

Wzorem lat ubiegłych jednostki samorządowe z   terenu Powiatu Częstochowskiego w   ramach akcji pn. „Bezpieczne wakacje 2010” organizowanej na terenie województwa śląskiego, inicjowały i   promowały na podległym terenie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku. Członkowie Komisji uczestniczyli przy kontrolach kąpielisk oraz miejsc wypoczynku dzieci i   młodzieży na terenie Powiatu Częstochowskiego organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w   Częstochowie. Ocena z   przeprowadzonych kontroli wykazała, że placówki spełniają wszystkie warunki, a   niewielkie niedociągnięcia były usuwane na miejscu w   obecności osób z   PPSSE.  

Starostwo Powiatowe w   Częstochowie i   Wydział Prewencji KMP w   Częstochowie przystąpiły do ogólnopolskiego programu pn. "Pozory mylą, dowód nie". Realizację programu objął honorowym patronatem Komendant Główny Policji. Głównym celem kampanii była edukacja sprzedawców napojów alkoholowych, poprzez zwracanie uwagi, że dorosły wygląd klienta nie oznacza jego pełnoletniości. Istotnym przekazem kampanii był fakt, że dowody osobiste wydawane są również osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, stąd przy zakupie napoju alkoholowego ważne jest, aby sprzedawcy zwracali uwagę na umieszczoną w   tym dokumencie datę urodzenia. Kampania zwróciła również uwagę, że dużą rolę w   przeciwdziałaniu sprzedaży alkoholu małoletnim odgrywa właściwa postawa i   reakcja dorosłych świadków takich zdarzeń. Starosta Częstochowski działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa i   porządku na terenie Powiatu wspiera działania Policji przekazując każdego roku na ten cel środki finansowe. W   2011 roku przekazał kwotę w   wysokości     30 000 złotych na dofinansowanie remontu pomieszczeń w   komisariacie policji w   Koniecpolu znajdującego się na terenie Powiatu Częstochowskiego. W   2011 roku Starosta Częstochowski przekazał również Komendzie Miejskie PSP w   Częstochowie kwotę 120 000 złotych na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Powiatu Częstochowskiego, z   których dofinansowano zakup samochodu pożarniczego i   środków do neutralizacji skażeń.  

W dniu 27 października 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w   Częstochowie pod patronatem Starosty Częstochowskiego zorganizowało konferencję w   ramach współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i   Polityki Społecznej projektu „Godnie i   Bezpiecznie” Program na Rzecz Osób Doznających Przemocy w   Rodzinie, pt. „RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY”.  

W trakcie konferencji przedstawiono następujące wystąpienia:  

-   Zjawisko przemocy w   rodzinie w   województwie śląskim - Tomasz Gogolin - nadkomisarz Komendy Wojewódzkiej Policji w   Katowicach  

-   Przemoc wobec dziecka a   prawa dziecka - Małgorzata Wójcik - Społeczny Rzecznik Praw Dziecka  

-   Czynności wykonywane przez Prokuraturę w   sprawach o   przemoc w   rodzinie - Katarzyna Krysiak - prokurator Prokuratury Rejonowej w   Częstochowie  

-   Porozumienie bez przemocy. Programy zapobiegające agresji - Urszula Podsiad - Jeziorska - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w   Częstochowie  

-   Bezpieczeństwo dzieci w   Internecie - Dominika Zimecka - Kroll - Fundacja „Kidprotect“  

-   Procedura Niebieskiej Karty - Leszek Eliasz - podinspektor Komendy Miejskiej Policji w   Częstochowie  

-   Psychologiczny obraz sprawcy i   ofiary przemocy - Małgorzata Nitecka - Polskie Stowarzyszenie Psychologów i   Pedagogów „Macierz”  

-   Mediacja jako forma rozwiązania konfliktu przemocy w   rodzinie Grażyna Walewska - mediator sądowy,  

-   Mediacja - droga do porozumienia Mariola Pawłowska - Rak - mediator sądowy.  

Realizując zapisy ustawy o   samorządzie powiatowym Komisja w   trakcie swoich prac realizowała między innymi następujące działania:  

-   przeanalizowano stan zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu,  

-   oceniony został stan bezpieczeństwa na drogach przebiegających przez teren Powiatu, uznano, że stan techniczny tych dróg uległ znacznej poprawie.  

IV.   Obsługę kancelaryjno-biurową Komisji zgodnie z   Zarządzeniem Nr 6/2011 Starosty Częstochowskiego z   dnia 1   marca 2011 roku zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i   Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w   Częstochowie.  

 

 

z up.   Starosty Częstochowskiego
Z-ca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku Publicznego  


mgr inż.   Roman   Gębuś

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »