| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Będzińskiego

z dnia 24 lutego 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego za rok 2011

Na podstawie art. 38 a ust 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli, utworzono Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, zwaną dalej Komisją.

W roku sprawozdawczym wystąpiły zmiany w składzie Komisji, a spowodowane były one zmianami personalnymi po wyborach samorządowych.

Zgodnie z Aneksem Nr 1/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. do Zarządzenia Nr 13/2010 Starosty Będzińskiego z dnia 11 lutego 2010r. Komisja działała w składzie:

1) Przewodniczący – Krzysztof Malczewski – Starosta Będziński

2) Członkowie:

- Marian Kozieł - Radny Rady Powiatu

- Jerzy Małkowski - Radny Rady Powiatu

- Dariusz Zawadzki - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

- Dariusz Nowak - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie

- Robert Zuwała - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie

- Ewa Lacek - Komendant Hufca Ziemi Będzińskiej

- Janusz Prętkiewicz - Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego O/Będzin

3) W pracach Komisji uczestniczył Prokurator Rejonowy w Będzinie Pan Marek Kajdański

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego odbywają się w zależności od potrzeb. W roku 2011 zwołano dwa posiedzenia. Komisja działała na podstawie opracowanego „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”.

Spośród ważniejszych inicjatyw podjętych i zrealizowanych – wynikających z „Powiatowego programu .....” można wymienić:

1) Przeprowadzenie powiatowych eliminacji XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem : „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Tym razem konkurs adresowany był do uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej (bez ograniczeń wiekowych). Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

2) W ramach programu prewencyjnego „Bezpieczna droga do szkoły” wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Urzędem Miasta Będzin zorganizowano festyn plenerowy dla przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych. W czasie festynu wręczano dzieciom zakupione ze środków finansowych przeznaczonych na działalność Komisji zawieszki odblaskowe „Sznupek”. Ufundowano również medale i nagrody dla dzieci, które brały udział w różnych konkursach i zawodach.

3) Współdziałając z Wydziałem Promocji Komisja partycypowała w kosztach organizacji letnich festynów o tematyce związanej z bezpieczeństwem dla dzieci i młodzieży.

4) W ramach współpracy z WOPR-em z funduszy Komisji zakupiono – uwzględniając potrzeby ratowników wodnych - bony na paliwo do łodzi patrolowych na kwotę 1 000,00zł.

5) Dzięki zaangażowaniu ratowników wodnych zorganizowano pokazy ratownictwa zarówno w zimie jak i w lecie.

6) W trosce o podnoszenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu bezpieczeństwa Komisja przeznaczyła środki finansowe na zakup nagród rzeczowych dla laureatów turnieju wiedzy pożarniczej oraz konkursu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

7) W ramach prowadzonej przez Policję akcji „2011 – rok pieszego” zakupiono elementy odblaskowe dla dzieci i młodzieży, które były wręczane przez funkcjonariuszy Policji dzieciom w trakcie prelekcji prowadzonych przez Wydział Ruchu Drogowego po niedzielnych mszach św. w kościołach na terenie naszego powiatu.

8) Z okazji Święta Policji i Święta Strażaka ufundowano ze środków Komisji nagrody rzeczowe dla wyróżniających się w służbie policjantów i strażaków.

9) Z funduszu Komisji zakupiono zgodne z obowiązującą normą kamizelki ostrzegawcze z napisem „Policja”.

Komisja koordynowała również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa realizowane przez takie przedmioty jak: policja, straż pożarna, inspekcje powiatowe, placówki oświatowe i samorządy gminne.

Do głównych działań należy zaliczyć:

1) Kontynuację programów prewencyjnych „Bezpieczne przedszkole”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczne gimnazjum”. Współpraca ze szkołami ukierunkowana była na edukację w zakresie bezpiecznych zachowań i sposobów unikania zagrożeń.

2) Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, policja skontrolowała 97 sklepów, lokali gastronomicznych i placówek handlowych pod kątem przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. W roku 2011 zarejestrowano 16 przypadków umieszczenia w Izbie Wytrzeźwień osób nieletnich (w tym 14 chłopców). Podjęto działania profilaktyczne i przeprowadzono w szkołach 68 pogadanek o tematyce dotyczącej spożywania alkoholu przez nieletnich. Na spotkaniach z pedagogami w szkołach przypominane są procedury postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

3) W roku sprawozdawczym Policja kontynuowała działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie używek w środowisku młodzieżowym w ramach akcji „Narkotykom Nie”. Polegały one na prowadzeniu pogadanek i spotkań z rodzicami oraz młodzieżą, w trakcie których zapoznawano z przepisami prawa dot. dopalaczy i ustawy o narkomanii oraz odpowiedzialności karnej za ich posiadanie i dystrybucję. Policja sukcesywnie kontrolowała też miejsca grupowania się nieletnich podejrzanych o zażywanie narkotyków (puby, dyskoteki, parki, rejony szkół, itp.). W roku 2011 na terenie powiatu zarejestrowano 301 przestępstw dotyczących łamania Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, z czego 135 czynów zostało popełnionych przez nieletnich.

4) Podmioty działające na rzecz ofiar przemocy w rodzinie udzielały pomocy pokrzywdzonym poprzez realizację procedury „Niebieskich Kart”. Policja w ubiegłym roku odnotowała 1132interwencje domowe, w tym 173 przypadki przemocy w rodzinie. W przeważającej większości sprawcami przemocy są mężczyźni, często będący pod wpływem alkoholu.

5) W dalszym ciągu przez Policję realizowana jest akcja „Coolturalnie kibicuję” propagująca właściwe zachowania wśród kibiców, szczególnie w kontekście Euro 2012.

6) Jeden raz w miesiącu prowadzona jest akcja na drogach powiatu „Alkohol i Narkotyki” zmierzająca do ujawniania kierowców nietrzeźwych lub będących pod wpływem narkotyków.

Komisja jako organ doradczy Starosty dokonała oceny stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i zabezpieczenia pożarowego w powiecie na podstawie przedstawionych informacji przez Komendantów Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Ważnym osiągnięciem Komisji jest istotna poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieli i odpoczywających nad wodą. Przyczyniły się do tego wyjazdowe posiedzenia Komisji, które odbyły się bezpośrednio nad Jeziorem Rogoźnik I i nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim, w trakcie których członkowie Komisji i zaproszeni goście (Wójtowie, komendanci policji i straży pożarnej, inspekcja sanitarna, dowódca OPP w Katowicach) mieli okazję zwizytować miejsca wykorzystywane do letniego wypoczynku nad wodą, zapoznać się z potrzebami ratowników wodnych i przeanalizować problemy związane z organizacją patroli na terenach rekreacyjnych przez WOPR i KP Policji. Efektem tych posiedzeń było zacieśnienie współpracy pomiędzy wymienionymi podmiotami oraz podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia nad wodą bazy lokalowej dla służb ratowniczych.

Na realizowane przedsięwzięcia w roku 2011 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego wydatkowała łącznie kwotę w 17 929,29zł. Wydatki były celowe i zgodne z głównymi kierunkami działań Komisji w roku sprawozdawczym.

Starosta Będziński


Krzysztof Malczewski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »