| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Będzińskiego

z dnia 24 lutego 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego za rok 2011

Na podstawie art. 38 a ust 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli, utworzono Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, zwaną dalej Komisją.

W roku sprawozdawczym wystąpiły zmiany w składzie Komisji, a spowodowane były one zmianami personalnymi po wyborach samorządowych.

Zgodnie z Aneksem Nr 1/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. do Zarządzenia Nr 13/2010 Starosty Będzińskiego z dnia 11 lutego 2010r. Komisja działała w składzie:

1) Przewodniczący – Krzysztof Malczewski – Starosta Będziński

2) Członkowie:

- Marian Kozieł - Radny Rady Powiatu

- Jerzy Małkowski - Radny Rady Powiatu

- Dariusz Zawadzki - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

- Dariusz Nowak - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie

- Robert Zuwała - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie

- Ewa Lacek - Komendant Hufca Ziemi Będzińskiej

- Janusz Prętkiewicz - Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego O/Będzin

3) W pracach Komisji uczestniczył Prokurator Rejonowy w Będzinie Pan Marek Kajdański

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego odbywają się w zależności od potrzeb. W roku 2011 zwołano dwa posiedzenia. Komisja działała na podstawie opracowanego „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”.

Spośród ważniejszych inicjatyw podjętych i zrealizowanych – wynikających z „Powiatowego programu .....” można wymienić:

1) Przeprowadzenie powiatowych eliminacji XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem : „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Tym razem konkurs adresowany był do uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej (bez ograniczeń wiekowych). Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

2) W ramach programu prewencyjnego „Bezpieczna droga do szkoły” wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Urzędem Miasta Będzin zorganizowano festyn plenerowy dla przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych. W czasie festynu wręczano dzieciom zakupione ze środków finansowych przeznaczonych na działalność Komisji zawieszki odblaskowe „Sznupek”. Ufundowano również medale i nagrody dla dzieci, które brały udział w różnych konkursach i zawodach.

3) Współdziałając z Wydziałem Promocji Komisja partycypowała w kosztach organizacji letnich festynów o tematyce związanej z bezpieczeństwem dla dzieci i młodzieży.

4) W ramach współpracy z WOPR-em z funduszy Komisji zakupiono – uwzględniając potrzeby ratowników wodnych - bony na paliwo do łodzi patrolowych na kwotę 1 000,00zł.

5) Dzięki zaangażowaniu ratowników wodnych zorganizowano pokazy ratownictwa zarówno w zimie jak i w lecie.

6) W trosce o podnoszenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu bezpieczeństwa Komisja przeznaczyła środki finansowe na zakup nagród rzeczowych dla laureatów turnieju wiedzy pożarniczej oraz konkursu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

7) W ramach prowadzonej przez Policję akcji „2011 – rok pieszego” zakupiono elementy odblaskowe dla dzieci i młodzieży, które były wręczane przez funkcjonariuszy Policji dzieciom w trakcie prelekcji prowadzonych przez Wydział Ruchu Drogowego po niedzielnych mszach św. w kościołach na terenie naszego powiatu.

8) Z okazji Święta Policji i Święta Strażaka ufundowano ze środków Komisji nagrody rzeczowe dla wyróżniających się w służbie policjantów i strażaków.

9) Z funduszu Komisji zakupiono zgodne z obowiązującą normą kamizelki ostrzegawcze z napisem „Policja”.

Komisja koordynowała również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa realizowane przez takie przedmioty jak: policja, straż pożarna, inspekcje powiatowe, placówki oświatowe i samorządy gminne.

Do głównych działań należy zaliczyć:

1) Kontynuację programów prewencyjnych „Bezpieczne przedszkole”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczne gimnazjum”. Współpraca ze szkołami ukierunkowana była na edukację w zakresie bezpiecznych zachowań i sposobów unikania zagrożeń.

2) Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, policja skontrolowała 97 sklepów, lokali gastronomicznych i placówek handlowych pod kątem przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. W roku 2011 zarejestrowano 16 przypadków umieszczenia w Izbie Wytrzeźwień osób nieletnich (w tym 14 chłopców). Podjęto działania profilaktyczne i przeprowadzono w szkołach 68 pogadanek o tematyce dotyczącej spożywania alkoholu przez nieletnich. Na spotkaniach z pedagogami w szkołach przypominane są procedury postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

3) W roku sprawozdawczym Policja kontynuowała działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie używek w środowisku młodzieżowym w ramach akcji „Narkotykom Nie”. Polegały one na prowadzeniu pogadanek i spotkań z rodzicami oraz młodzieżą, w trakcie których zapoznawano z przepisami prawa dot. dopalaczy i ustawy o narkomanii oraz odpowiedzialności karnej za ich posiadanie i dystrybucję. Policja sukcesywnie kontrolowała też miejsca grupowania się nieletnich podejrzanych o zażywanie narkotyków (puby, dyskoteki, parki, rejony szkół, itp.). W roku 2011 na terenie powiatu zarejestrowano 301 przestępstw dotyczących łamania Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, z czego 135 czynów zostało popełnionych przez nieletnich.

4) Podmioty działające na rzecz ofiar przemocy w rodzinie udzielały pomocy pokrzywdzonym poprzez realizację procedury „Niebieskich Kart”. Policja w ubiegłym roku odnotowała 1132interwencje domowe, w tym 173 przypadki przemocy w rodzinie. W przeważającej większości sprawcami przemocy są mężczyźni, często będący pod wpływem alkoholu.

5) W dalszym ciągu przez Policję realizowana jest akcja „Coolturalnie kibicuję” propagująca właściwe zachowania wśród kibiców, szczególnie w kontekście Euro 2012.

6) Jeden raz w miesiącu prowadzona jest akcja na drogach powiatu „Alkohol i Narkotyki” zmierzająca do ujawniania kierowców nietrzeźwych lub będących pod wpływem narkotyków.

Komisja jako organ doradczy Starosty dokonała oceny stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i zabezpieczenia pożarowego w powiecie na podstawie przedstawionych informacji przez Komendantów Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Ważnym osiągnięciem Komisji jest istotna poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieli i odpoczywających nad wodą. Przyczyniły się do tego wyjazdowe posiedzenia Komisji, które odbyły się bezpośrednio nad Jeziorem Rogoźnik I i nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim, w trakcie których członkowie Komisji i zaproszeni goście (Wójtowie, komendanci policji i straży pożarnej, inspekcja sanitarna, dowódca OPP w Katowicach) mieli okazję zwizytować miejsca wykorzystywane do letniego wypoczynku nad wodą, zapoznać się z potrzebami ratowników wodnych i przeanalizować problemy związane z organizacją patroli na terenach rekreacyjnych przez WOPR i KP Policji. Efektem tych posiedzeń było zacieśnienie współpracy pomiędzy wymienionymi podmiotami oraz podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia nad wodą bazy lokalowej dla służb ratowniczych.

Na realizowane przedsięwzięcia w roku 2011 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego wydatkowała łącznie kwotę w 17 929,29zł. Wydatki były celowe i zgodne z głównymi kierunkami działań Komisji w roku sprawozdawczym.

Starosta Będziński


Krzysztof Malczewski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »