| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/335/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług (uchwała nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 listopada 2005 roku) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska- Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła "Komorowice-Rosta" do węzła "Krakowska" (uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku)

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 jednolity tekst z   późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U   z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami), w   związku z   art. 4   ust.2 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 roku o   zmianie ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz 871), po stwierdzeniu zgodności planu z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej Nr XXII/252/99 z   dnia 21 grudnia 1999 roku, z   późniejszymi zmianami), wobec nie wniesienia uwag  

Rada Miejska  
u c h w   a l a  

1)   zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   Bielsku-Białej w   zakresie mieszkalnictwa i   usług (uchwała Nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 15 listopada 2005 roku, Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 151, poz. 4449 z   28.12.2005 r.), obejmującą tereny położone w   obrębie Kamienica,  

2)   zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w   ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” (uchwała Nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 10 października 2006 roku, Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz. 3777 z   16.11.2006 r.), obejmującą tereny położone w   obrębach Lipnik, Hałcnów i   Komorowice Krakowskie.  

Przepisy ogólne  

§   1.   Zmiana planów dotyczy terenów o   powierzchni ok. 7,2 ha, położonych w   rejonie ulic Zwardońskiej, Rajskiej oraz terenów o   powierzchni ok. 224,0 ha, położonych wzdłuż przebiegu wschodniej obwodowej Bielska-Białej.  

§   2.   1.   Oznaczenia i   linie rozgraniczające terenów, określonych na rysunkach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o   których mowa w   § 3   i § 4, nie ulegają zmianie, z   zastrzeżeniem ustępu 2   i 3.  

2.   W legendzie znajdującej się na rysunku planu dotyczącym obszaru oznaczonego symbolem „N”, stanowiącego załącznik nr 1   do uchwały wymienionej w   ustępie 1   preambuły, zapis „strefa techniczna wolna od zabudowy” zastępuje się zapisem „strefa techniczna ograniczonej zabudowy”.  

3.   W legendzie znajdującej się na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały wymienionej w   ustępie 2   preambuły, zapis „techniczna strefa ochronna wolna od zabudowy” zastępuje się zapisem „strefa techniczna ograniczonej zabudowy”.  

Przepisy szczegółowe  

§   3.   W uchwale Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej Nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 15 listopada 2005 roku, w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   Bielsku-Białej w   zakresie mieszkalnictwa i   usług, w   § 18 wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w punkcie 2.2 dodaje się lit.i w   brzmieniu:  

dla projektowanych linii kablowych średniego i   niskiego napięcia obowiązuje techniczna strefa ochronna ograniczonej zabudowy, o   szerokości 2   m, ;

2)   w punkcie 2.2. dodaje się lit. j w   brzmieniu:  

dla projektowanej stacji transformatorowych SN/nN obowiązuje techniczna strefa ochronna ograniczonej zabudowy 5   x 5   m, ;

3)   w punkcie 2.8. uchyla się lit. c  

4)   punkt 3.2. lit g otrzymuje brzmienie:  

strefa techniczna ograniczonej zabudowy wzdłuż wodociągu magistralnego – na warunkach określonych przez dysponenta wodociągu, ;

5)   w punkcie 3.2 dodaje się lit. j o   w brzmieniu:  

dla projektowanych linii kablowych średniego i   niskiego napięcia obowiązuje techniczna strefa ochronna ograniczonej zabudowy, o   szerokości 2   m, .

§   4.   W uchwale Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej LXIII/2068/2006 z   dnia 10 października 2006 roku, w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska- Białej w   ciągu dróg ekspresowych S- 1, S- 69, na odcinku od węzła „Komorowice- Rosta” do węzła „Krakowska” wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 24 ust.2 otrzymuje brzmienie:  

W wypadkach lokalizacji nowych odcinków infrastruktury technicznej w   strefach osuwisk i   obszarów predysponowanych do powstania osuwisk oraz w   terenach o   spadkach ponad 12º wymagane jest wykonanie badań geologicznych podłoża w   celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. ;

2)   w § 24 ust.3:  

a)   uchyla się lit. a),  

b)   lit. b) otrzymuje brzmienie:  

dla linii wysokiego napięcia 110 kV obowiązuje techniczna strefa ograniczonej zabudowy, o   szerokości 30 m, ,

c)   lit. e) otrzymuje brzmienie:  

dla linii napowietrznych średniego napięcia 15 kV obowiązuje techniczna strefa ograniczonej zabudowy, o   szerokości 16 m, ,

d)   lit. h) otrzymuje brzmienie:  

dla linii napowietrznych niskiego napięcia 0,4 kV obowiązuje techniczna strefa ograniczonej zabudowy, o   szerokości 6   m, ,

e)   dodaje się lit. l) w   brzmieniu:  

dla linii kablowych średniego i   niskiego napięcia obowiązuje techniczna strefa ograniczonej zabudowy, o   szerokości 2   m, ,

f)   dodaje się lit. m) w   brzmieniu:  

dla stacji transformatorowych SN/nN obowiązuje techniczna strefa ograniczonej zabudowy 5   x 5   m, ,

g)   dodaje się lit. n) w   brzmieniu:  

szczegółowe zagospodarowanie terenów w   strefach technicznych ograniczonej zabudowy oraz w   odległości mniejszej niż 14,5 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów istniejących linii napowietrznych 110 kV podlega uzgodnieniu przez dysponenta sieci, ;

3)   w § 24 ust.5 lit. e) otrzymuje brzmienie:  

dla rurociągów wodociągowych magistralnych i   głównych ustala się strefę ograniczonej zabudowy – na warunkach określonych przez dysponenta wodociągów, ;

4)   w § 24 ust.6 dodaje się lit. g) w   brzmieniu:  

dla kanalizacji ustala się strefę techniczną ograniczonej zabudowy – na warunkach określonych przez dysponenta kanalizacji. ,


Przepisy końcowe  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Foryś Wojciechowski Spółka komandytowa

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »