| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/335/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług (uchwała nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 listopada 2005 roku) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska- Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła "Komorowice-Rosta" do węzła "Krakowska" (uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku)

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 jednolity tekst z   późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U   z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami), w   związku z   art. 4   ust.2 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 roku o   zmianie ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz 871), po stwierdzeniu zgodności planu z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej Nr XXII/252/99 z   dnia 21 grudnia 1999 roku, z   późniejszymi zmianami), wobec nie wniesienia uwag  

Rada Miejska  
u c h w   a l a  

1)   zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   Bielsku-Białej w   zakresie mieszkalnictwa i   usług (uchwała Nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 15 listopada 2005 roku, Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 151, poz. 4449 z   28.12.2005 r.), obejmującą tereny położone w   obrębie Kamienica,  

2)   zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w   ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” (uchwała Nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 10 października 2006 roku, Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz. 3777 z   16.11.2006 r.), obejmującą tereny położone w   obrębach Lipnik, Hałcnów i   Komorowice Krakowskie.  

Przepisy ogólne  

§   1.   Zmiana planów dotyczy terenów o   powierzchni ok. 7,2 ha, położonych w   rejonie ulic Zwardońskiej, Rajskiej oraz terenów o   powierzchni ok. 224,0 ha, położonych wzdłuż przebiegu wschodniej obwodowej Bielska-Białej.  

§   2.   1.   Oznaczenia i   linie rozgraniczające terenów, określonych na rysunkach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o   których mowa w   § 3   i § 4, nie ulegają zmianie, z   zastrzeżeniem ustępu 2   i 3.  

2.   W legendzie znajdującej się na rysunku planu dotyczącym obszaru oznaczonego symbolem „N”, stanowiącego załącznik nr 1   do uchwały wymienionej w   ustępie 1   preambuły, zapis „strefa techniczna wolna od zabudowy” zastępuje się zapisem „strefa techniczna ograniczonej zabudowy”.  

3.   W legendzie znajdującej się na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały wymienionej w   ustępie 2   preambuły, zapis „techniczna strefa ochronna wolna od zabudowy” zastępuje się zapisem „strefa techniczna ograniczonej zabudowy”.  

Przepisy szczegółowe  

§   3.   W uchwale Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej Nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 15 listopada 2005 roku, w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   Bielsku-Białej w   zakresie mieszkalnictwa i   usług, w   § 18 wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w punkcie 2.2 dodaje się lit.i w   brzmieniu:  

dla projektowanych linii kablowych średniego i   niskiego napięcia obowiązuje techniczna strefa ochronna ograniczonej zabudowy, o   szerokości 2   m, ;

2)   w punkcie 2.2. dodaje się lit. j w   brzmieniu:  

dla projektowanej stacji transformatorowych SN/nN obowiązuje techniczna strefa ochronna ograniczonej zabudowy 5   x 5   m, ;

3)   w punkcie 2.8. uchyla się lit. c  

4)   punkt 3.2. lit g otrzymuje brzmienie:  

strefa techniczna ograniczonej zabudowy wzdłuż wodociągu magistralnego – na warunkach określonych przez dysponenta wodociągu, ;

5)   w punkcie 3.2 dodaje się lit. j o   w brzmieniu:  

dla projektowanych linii kablowych średniego i   niskiego napięcia obowiązuje techniczna strefa ochronna ograniczonej zabudowy, o   szerokości 2   m, .

§   4.   W uchwale Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej LXIII/2068/2006 z   dnia 10 października 2006 roku, w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska- Białej w   ciągu dróg ekspresowych S- 1, S- 69, na odcinku od węzła „Komorowice- Rosta” do węzła „Krakowska” wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 24 ust.2 otrzymuje brzmienie:  

W wypadkach lokalizacji nowych odcinków infrastruktury technicznej w   strefach osuwisk i   obszarów predysponowanych do powstania osuwisk oraz w   terenach o   spadkach ponad 12º wymagane jest wykonanie badań geologicznych podłoża w   celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. ;

2)   w § 24 ust.3:  

a)   uchyla się lit. a),  

b)   lit. b) otrzymuje brzmienie:  

dla linii wysokiego napięcia 110 kV obowiązuje techniczna strefa ograniczonej zabudowy, o   szerokości 30 m, ,

c)   lit. e) otrzymuje brzmienie:  

dla linii napowietrznych średniego napięcia 15 kV obowiązuje techniczna strefa ograniczonej zabudowy, o   szerokości 16 m, ,

d)   lit. h) otrzymuje brzmienie:  

dla linii napowietrznych niskiego napięcia 0,4 kV obowiązuje techniczna strefa ograniczonej zabudowy, o   szerokości 6   m, ,

e)   dodaje się lit. l) w   brzmieniu:  

dla linii kablowych średniego i   niskiego napięcia obowiązuje techniczna strefa ograniczonej zabudowy, o   szerokości 2   m, ,

f)   dodaje się lit. m) w   brzmieniu:  

dla stacji transformatorowych SN/nN obowiązuje techniczna strefa ograniczonej zabudowy 5   x 5   m, ,

g)   dodaje się lit. n) w   brzmieniu:  

szczegółowe zagospodarowanie terenów w   strefach technicznych ograniczonej zabudowy oraz w   odległości mniejszej niż 14,5 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów istniejących linii napowietrznych 110 kV podlega uzgodnieniu przez dysponenta sieci, ;

3)   w § 24 ust.5 lit. e) otrzymuje brzmienie:  

dla rurociągów wodociągowych magistralnych i   głównych ustala się strefę ograniczonej zabudowy – na warunkach określonych przez dysponenta wodociągów, ;

4)   w § 24 ust.6 dodaje się lit. g) w   brzmieniu:  

dla kanalizacji ustala się strefę techniczną ograniczonej zabudowy – na warunkach określonych przez dysponenta kanalizacji. ,


Przepisy końcowe  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »