| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/375/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.3 ust.1, art. 20 ust.1 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LVIII/1210/10 Rady Miasta Katowice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach

Rada Miasta Katowice stwierdza zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” przyjętego uchwałą nr XLV/420/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 25 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami, mając na uwadze brak nieuwzględnionych uwag do projektu planu.

i uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1. Ustalenia wstępne.

2. Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem.

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

4. Ustalenia końcowe.

Rozdział 1.
USTALENIA WSTĘPNE

§ 1.

Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach (zwany dalej w skrócie „planem”) składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 - Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej, w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2.

Plan obejmuje teren ulicy Gliwickiej, pomiędzy węzłem Gałeczki a ul. Jana Pawła II oraz fragment terenu po północnej stronie ulicy Gliwickiej w rejonie węzła Gałeczki, o łącznej powierzchni około 2,9ha.

§ 3.

1. W załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały określa się elementy będące ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole liczbowo-literowe służące identyfikacji terenów, dla których ustalenia określa plan:

a) 1KDZT – teren drogi publicznej klasy zbiorczej wraz z linią tramwajową,

b) 2KP– tereny ciągu pieszo-rowerowego,

c) 3ZP – teren zieleni urządzonej,

d) 4ZPI – teren zieleni urządzonej o charakterze izolacyjnym,

e) 5KDGP/G/Z - teren dróg publicznych - fragment węzła komunikacyjnego dróg klasy: głównej o ruchu przyspieszonym, głównej i zbiorczej;

2. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały określa się elementy informacyjne nie będące ustaleniami planu:

1) granice i numery działek;

2) istniejąca infrastruktura techniczna.

§ 4.

Na obszarze planu nie występują przesłanki do określania:

1) zasad ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego;

2) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

4) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz terenów objętych formami ochrony przyrody;

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;

6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

8) granic terenów służących organizacji imprez masowych;

9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;

10) granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

11) sposobów sytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych, oraz do granic przyległych nieruchomości.

§ 5.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) terenie – należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczony symbolem cyfrowo – literowym;

2) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony planem przeważający (tj. stanowiący co najmniej 51% powierzchni) sposób zagospodarowania terenu;

3) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć ustalony planem uzupełniający sposób zagospodarowania terenu;

4) urządzeniach sportowych i rekreacyjnych - należy przez to rozumieć budowle nie będące budynkami służące uprawianiu sportu i rekreacji, w szczególności boiska i place zabaw wraz z wyposażeniem;

5) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące obsłudze w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia;

6) reklamie – należy przez to rozumieć informację wizualną polecającą towary lub usługi, a także szyldy i tablice informacyjne podmiotów gospodarczych;

7) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć zespoły zieleni w postaci drzew, krzewów i zieleni niskiej, ukształtowane w sposób zaplanowany, wraz z obiektami małej architektury i wypoczynku, placami zabaw, ciągami pieszymi i rowerowymi;

8) zieleni urządzonej o charakterze izolacyjnym – należy przez to rozumieć zadrzewienia o docelowej wysokości nie mniejszej niż 8m, z gęstym poszyciem, złożone z gatunków odpornych na zanieczyszczenia, oddzielające optycznie i akustycznie tereny uciążliwe od terenów wymagających ochrony przed uciążliwościami.

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 6.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz przestrzeni publicznych:

1) zakaz lokalizowania reklam, za wyjątkiem tablic informacji turystycznej;

2) zakaz realizacji chodników i ścieżek rowerowych z płyt betonowych;

3) w całym obszarze planu dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, o ile ich lokalizacja nie stoi w sprzeczności z przepisami z zakresu dróg publicznych;

4) w obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmianami).

§ 7.

Tereny górnicze oraz złoża kopalin:

1) obszar objęty planem położony jest w granicach terenu górniczego „Katowice-Bogucice-Załęże” zlikwidowanej KWK „Katowice-Kleofas”;

2) na dzień uchwalania planu teren zakwalifikowany do kategorii “A” przydatności do zabudowy – nie wymaga stosowania zabezpieczeń profilaktycznych;

3) obszar objęty planem położony jest w obszarze udokumentowanego złoża węgla kamiennego serii karbońskiej W/kc „Kleofas”.

§ 8.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) w obrębie terenu objętego planem dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dopuszcza się możliwość jej rozbudowy, remontów, przebudowy oraz zmiany przebiegu;

2) dopuszcza się lokalizowanie i grupowanie magistralnych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych oznaczonych symbolem 1KDZT i 5KDGP/G/Z;

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów dróg publicznych oznaczonych symbolem 1KDZT i 5KDGP/G/Z poprzez kanalizację deszczową do odbiornika,

b) nakaz podczyszczania, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych ze szczelnych nawierzchni drogowych, do parametrów określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska, przed odprowadzaniem ich do odbiornika.

§ 9.

Tereny o istniejącym zagospodarowaniu, innym niż ustalone w niniejszym planie, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

§ 10.

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1KDZT:

1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy zbiorczej wraz z linią tramwajową;

2) nakaz utrzymania chodnika po stronie południowej ulicy Gliwickiej;

3) nakaz utrzymania szpaleru drzew oddzielającego jezdnie ulicy Gliwickiej od chodnika, o którym mowa w pkt 2;

4) dopuszcza się realizację chodnika dla ruchu pieszego lub ścieżki pieszo-rowerowej po północnej stronie ulicy Gliwickiej, na odcinku od terenu oznaczonego symbolem 2KP do wschodniej granicy planu;

5) szerokość w liniach rozgraniczających - od 23,0m do 36,0m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 11.

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 2KP:

1) przeznaczenie podstawowe – publiczny ciąg pieszo-rowerowy;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) zieleń urządzona;

3) szerokość w liniach rozgraniczających – od 8,5m do 9,5m.

§ 12.

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 3ZP:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi piesze i ścieżki rowerowe,

b) urządzenia sportowe i rekreacyjne,

c) infrastruktura techniczna;

3) zakaz lokalizowania budynków;

4) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – 90%;

5) zakaz wprowadzania ogrodzeń, za wyjątkiem działek służących realizacji infrastruktury technicznej;

6) zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż powierzchnia terenu, za wyjątkiem działek wydzielanych dla realizacji infrastruktury technicznej.

§ 13.

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 4ZPI:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia ochrony przed hałasem,

b) infrastruktura techniczna;

3) zakaz lokalizowania budynków;

4) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – 90%;

5) zakaz wprowadzania ogrodzeń;

6) zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż powierzchnia terenu, za wyjątkiem działek wydzielanych dla realizacji infrastruktury technicznej.

§ 14.

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 5KDGP/G/Z:

1) przeznaczenie podstawowe – teren dróg publicznych - fragment węzła komunikacyjnego dróg klasy: głównej o ruchu przyspieszonym, głównej i zbiorczej;

2) przeznaczenie uzupełniające – jezdnie serwisowe, ciągi piesze i rowerowe, infrastruktura techniczna, zieleń urządzona.

Rozdział 4.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 15.

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5% dla wszystkich terenów.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/375/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/375/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »