| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 202/XVI/2012 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza określa zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników.

§ 2. Stypendia są przyznawane corocznie przez Burmistrza Miasta Lubliniec za osiągnięcia, które miały miejsce w okresie poprzedniego roku kalendarzowego.

§ 3. Stypendia są przyznawane zawodnikom za wyniki sportowe osiągnięte przez nich do ukończenia 20 roku życia.

§ 4. Stypendia są przyznawane na okres jednego roku kalendarzowego.

§ 5. Stypendia mogą otrzymać zawodnicy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1) są mieszkańcami Miasta Lubliniec;

2) uprawiają sport na innej podstawie niż umowa o pracę;

3) posiadają aktualną licencję zawodniczą lub oświadczenie klubu macierzystego potwierdzające posiadanie przez zawodnika zdolności do udziału w zawodach sportowych.

§ 6. 1. Stypendia mogą być przyznane za wyniki sportowe osiągnięte w indywidualnej dyscyplinie sportowej lub grach zespołowych, w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym z zastrzeżeniem §10.

2. Przez wynik sportowy, o którym mowa w ust.1, uprawniający do przyznania stypendium spełniają zawodnicy, którzy osiągnęli jeden z niżej wymienionych warunków:

1) zdobyli medal Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Igrzysk Paraolimpijskich;

2) zajęli w wyżej wymienionych zawodach miejsca od 4 do 8;

3) zdobyli medal Mistrzostw Polski;

4) posiadają status reprezentanta Polski.

3. Wysokość stypendiów wynosi:

1) medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Igrzysk Paraolimpijskich - 250 złotych miesięcznie;

2) zawodnicy zajmujący w wyżej wymienionych zawodach miejsca od 4 do 8 – 200 złotych miesięcznie;

3) medaliści Mistrzostw Polski – 150 złotych miesięcznie;

4) status reprezentanta Polski – 100 złotych miesięcznie.

§ 7. 1. Stypendia mogą być przyznane na pisemny wniosek zawodnika, macierzystego klubu sportowego, dyrektora szkoły, rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Wniosek o stypendium wraz z załącznikami składa się w terminie do 10-go stycznia danego roku budżetowego.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie stypendium, organ przyznający stypendium wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania do ich usunięcia.

4. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia wniosku po terminie;

2) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w ust. 3;

3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dołącza się następujące dokumenty (lub ich potwierdzone kopie za zgodność z oryginałem):

1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie w Mieście Lubliniec;

2) powołanie do kadry kraju;

3) komunikat końcowy zawodów lub inny dokument potwierdzający wynik sportowy zawodnika podpisany przez wnioskodawcę;

4) aktualną licencję zawodniczą lub oświadczenie klubu macierzystego potwierdzające posiadanie przez zawodnika zdolności do udziału w zawodach sportowych;

5) oświadczenie, że uprawiają sport na innej podstawie niż umowa o pracę.

§ 8. Stypendia są wypłacane za pełny miesiąc kalendarzowy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 9. 1. Stypendia przyznaje oraz pozbawia Burmistrz Miasta Lublińca.

2. Zawiadomienie o przyznaniu oraz pozbawianiu stypendiów są przekazywane w formie pisemnej osobie otrzymującej stypendium oraz wnioskodawcy.

3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

4. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie stypendium nie przysługuje odwołanie.

§ 10. Liczbę stypendiów ustala corocznie Burmistrz Miasta Lublińca, w zależności od wielkości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy, od wyników sportowych oraz liczby wniosków spełniających warunki określone w § 6 ust.2.

§ 11. Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych powinny zostać zaopiniowane przez Radę Sportu Miasta Lublińca.

§ 12. 1. Pozbawienie stypendium może nastąpić w przypadku:

1) skazania osoby pobierającej stypendium za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej;

2) utraty przez zawodnika zdolności do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego;

3) w przypadku zaprzestania spełniania warunków z § 5.

2. Pozbawienie stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia okoliczności określonej w ust. 1.

3. Pozbawienie stypendium w przypadkach, o których mowa w ust.1, może nastąpić po złożeniu wniosku przez jeden z podmiotów wymienionych w § 7 ust.1., jak również przez Burmistrza Miasta Lublińca z urzędu.

§ 13. Wykaz osób otrzymujących stypendia, ich osiągnięcia oraz wysokość przyznanego im stypendium podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta Lublińca.

§ 14. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega niezwłocznie zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego wypłaty.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 16. Wniosek o przyznanie stypendiów za rok 2011 uprawniane podmioty mogą składać w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Rozpatrzenie wniosków powinno nastąpić w ciągu 14 dni od upływu terminu do ich składania. Stypendia będą przyznawane z mocą od 1 stycznia.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »