| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 202/XVI/2012 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza określa zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników.

§ 2. Stypendia są przyznawane corocznie przez Burmistrza Miasta Lubliniec za osiągnięcia, które miały miejsce w okresie poprzedniego roku kalendarzowego.

§ 3. Stypendia są przyznawane zawodnikom za wyniki sportowe osiągnięte przez nich do ukończenia 20 roku życia.

§ 4. Stypendia są przyznawane na okres jednego roku kalendarzowego.

§ 5. Stypendia mogą otrzymać zawodnicy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1) są mieszkańcami Miasta Lubliniec;

2) uprawiają sport na innej podstawie niż umowa o pracę;

3) posiadają aktualną licencję zawodniczą lub oświadczenie klubu macierzystego potwierdzające posiadanie przez zawodnika zdolności do udziału w zawodach sportowych.

§ 6. 1. Stypendia mogą być przyznane za wyniki sportowe osiągnięte w indywidualnej dyscyplinie sportowej lub grach zespołowych, w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym z zastrzeżeniem §10.

2. Przez wynik sportowy, o którym mowa w ust.1, uprawniający do przyznania stypendium spełniają zawodnicy, którzy osiągnęli jeden z niżej wymienionych warunków:

1) zdobyli medal Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Igrzysk Paraolimpijskich;

2) zajęli w wyżej wymienionych zawodach miejsca od 4 do 8;

3) zdobyli medal Mistrzostw Polski;

4) posiadają status reprezentanta Polski.

3. Wysokość stypendiów wynosi:

1) medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Igrzysk Paraolimpijskich - 250 złotych miesięcznie;

2) zawodnicy zajmujący w wyżej wymienionych zawodach miejsca od 4 do 8 – 200 złotych miesięcznie;

3) medaliści Mistrzostw Polski – 150 złotych miesięcznie;

4) status reprezentanta Polski – 100 złotych miesięcznie.

§ 7. 1. Stypendia mogą być przyznane na pisemny wniosek zawodnika, macierzystego klubu sportowego, dyrektora szkoły, rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Wniosek o stypendium wraz z załącznikami składa się w terminie do 10-go stycznia danego roku budżetowego.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie stypendium, organ przyznający stypendium wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania do ich usunięcia.

4. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia wniosku po terminie;

2) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w ust. 3;

3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dołącza się następujące dokumenty (lub ich potwierdzone kopie za zgodność z oryginałem):

1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie w Mieście Lubliniec;

2) powołanie do kadry kraju;

3) komunikat końcowy zawodów lub inny dokument potwierdzający wynik sportowy zawodnika podpisany przez wnioskodawcę;

4) aktualną licencję zawodniczą lub oświadczenie klubu macierzystego potwierdzające posiadanie przez zawodnika zdolności do udziału w zawodach sportowych;

5) oświadczenie, że uprawiają sport na innej podstawie niż umowa o pracę.

§ 8. Stypendia są wypłacane za pełny miesiąc kalendarzowy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 9. 1. Stypendia przyznaje oraz pozbawia Burmistrz Miasta Lublińca.

2. Zawiadomienie o przyznaniu oraz pozbawianiu stypendiów są przekazywane w formie pisemnej osobie otrzymującej stypendium oraz wnioskodawcy.

3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

4. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie stypendium nie przysługuje odwołanie.

§ 10. Liczbę stypendiów ustala corocznie Burmistrz Miasta Lublińca, w zależności od wielkości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy, od wyników sportowych oraz liczby wniosków spełniających warunki określone w § 6 ust.2.

§ 11. Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych powinny zostać zaopiniowane przez Radę Sportu Miasta Lublińca.

§ 12. 1. Pozbawienie stypendium może nastąpić w przypadku:

1) skazania osoby pobierającej stypendium za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej;

2) utraty przez zawodnika zdolności do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego;

3) w przypadku zaprzestania spełniania warunków z § 5.

2. Pozbawienie stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia okoliczności określonej w ust. 1.

3. Pozbawienie stypendium w przypadkach, o których mowa w ust.1, może nastąpić po złożeniu wniosku przez jeden z podmiotów wymienionych w § 7 ust.1., jak również przez Burmistrza Miasta Lublińca z urzędu.

§ 13. Wykaz osób otrzymujących stypendia, ich osiągnięcia oraz wysokość przyznanego im stypendium podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta Lublińca.

§ 14. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega niezwłocznie zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego wypłaty.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 16. Wniosek o przyznanie stypendiów za rok 2011 uprawniane podmioty mogą składać w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Rozpatrzenie wniosków powinno nastąpić w ciągu 14 dni od upływu terminu do ich składania. Stypendia będą przyznawane z mocą od 1 stycznia.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »