| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15.122.2012 Rady Gminy Panki

z dnia 2 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkladania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Panki lub jej jednostkom podległym

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, ust. 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Panki  
uchwala:  

§   1.   1.   Uchwała określa zasady, sposób i   tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej   "należnościami", przypadających Gminie Panki lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy w   przypadkach, w   których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.  

2.   Przez "należności" należy rozumieć sumę należności:  

1)   głównej,  

2)   odsetek od należności głównej,  

3)   ubocznych (koszty postępowania sądowego i   inne).  

3.   Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności odbywa się w   formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego (umowa, porozumienie).  

§   2.   Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy   .  

§   3.   1.   Postanawia się o   stosowaniu z   urzędu ulg w   przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w   art. 56 ust. 1   pkt 1-4 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych.  

2.   Umorzenie o   którym mowa w   ust. 1, w   przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.  

3.   Umorzenie, o   którym mowa w   ust. 1, może nastąpić tylko wtedy, gdy zobowiązany nie pozostawił spadkobierców lub gdy odpowiedzialność z   tytułu należności nie przechodzi z   mocy prawa na osoby trzecie.  

§   4.   1.   W przypadkach, gdy zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego mającego na celu określenie sytuacji majątkowej i   rodzinnej dłużnika, na wniosek dłużnika:  

1)   termin spłaty całości lub części należności może zostać odroczony lub spłata całości lun części należności może zostać rozłożona na raty,  

2)   należności mogą w   całości lub części zostać umorzone.  

2.   Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.  

3.   Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.  

4.   Od należności, której spłatę odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku o   udzielenie ulgi, o   którym mowa w   ust. 6.  

5.   Jeżeli dłużnik nie spłaci w   terminie lub w   pełnej wysokości rat ustalonych w   umowie (porozumieniu), pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z   ustawowymi odsetkami za zwłokę, w   tym również za okres, o   którym mowa w   ust. 4.  

6.   Z wnioskiem o   przyznanie ulgi występuje dłużnik. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.  

7.   Czynności związane z   postępowaniem wyjaśniającym, o   którym mowa w   ust. 1   poprzedzającym udzielenie ulgi wykonuje komórka organizacyjna urzędu właściwa w   danej sprawie.  

8.   Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty cywilnoprawnych należności gminnych (należność główna, odsetki, należności uboczne) uprawniony jest Wójt Gminy Panki.  

9.   W przypadku negatywnej decyzji w   sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności, odsetki liczone są w   pełnej wysokości, do dnia dokonania wpłaty.  

10.   Jeżeli wartość należności pieniężnej będącej przedmiotem umorzenia wynosi od 1.500 zł do 5.000,00 zł decyzje o   umorzeniu należności pieniężnej wymaga opinii Komisji Budżetu i   Finansów a   w przypadku powyżej 5.000,00 zł zgody Rady Gminy.  

§   5.   W przypadku, gdy ulga w   zakresie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności stanowi pomoc publiczną w   rozumieniu przepisów ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z   2007 r. Nr 59, poz. 404 z   późn. zm.), udzielenie ulgi następuje zgodnie z   zakresem i   warunkami określonymi w   ustawie z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej.  

§   6.   Wójt Gminy Panki może uchylić decyzję o   umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty spłaty należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których umorzono lub udzielono ulg w   jej spłacaniu okazały się niezgodne ze stanem faktycznym, bądź dłużnik wprowadził uprawnionego do zastosowania ulgi w   błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   8.   Traci moc Uchwała Nr VI/44/2003 Rady Gminy w   Pankach z   dnia 25 czerwca 2003 roku w   sprawie określenia zasad i   trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Panki  


mgr inż.   Dominik   Mirek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »