| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/313/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców

Na podstawie art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 09 czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i   Spraw Społecznych oraz przez Komisję Finansów Publicznych  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§   1  

Ustala się szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców.  

§   2  

1.   Opłata za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej może być częściowo albo całkowicie umorzona, gdy:  

a)   rodzic zobowiązany do ponoszenia opłaty zmarł - całkowite umorzenie łącznie z   odsetkami,  

b)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne – całkowite umorzenie łącznie z   odsetkami,  

c)   ze względu na sytuację życiową/finansową nie jest w   stanie uregulować pełnej opłaty – częściowe umorzenie. Odsetki wymagalne są w   pełnej wysokości.  

2.   W przypadku gdy rodzic płaci alimenty na dziecko przez okres co najmniej 6   miesięcy, można umorzyć opłatę za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej do wysokości płaconych alimentów. Odsetki wymagalne są w   pełnej wysokości.  

3.   Opłata za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej może być rozłożona na raty lub termin płatności opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej może zostać odroczony, w   przypadku, gdy sytuacja dochodowa rodzica nie pozwala na regulowanie opłaty w   danym czasie, w   pełnej wysokości.  

4.   Niedotrzymanie terminu płatności odroczonej opłaty bądź terminu płatności którejkolwiek z   rat, na jakie została rozłożona opłata powoduje natychmiastową wymagalność:  

a)   odroczonej opłaty wraz z   należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności,  

b)   raty niezapłaconej w   ustalonym terminie płatności wraz z   należnymi odsetkami liczonymi od pierwszych terminów płatności.  

5.   W przypadku, gdy rodzic korzysta z   pomocy społecznej z   powodu ubóstwa odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

§   3  

Traci moc uchwała Nr 0150/XXVII/534/04 Rady Miasta Tychy z   dnia 25 listopada 2004 roku w   sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z   opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w   rodzinie zastępczej oraz uchwała Nr 0150/XXVII/535/04 Rady Miasta Tychy z   dnia 25 listopada 2004 roku w   sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z   opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§   4  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tychach.  

§   5  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »