| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/313/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców

Na podstawie art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 09 czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i   Spraw Społecznych oraz przez Komisję Finansów Publicznych  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§   1  

Ustala się szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców.  

§   2  

1.   Opłata za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej może być częściowo albo całkowicie umorzona, gdy:  

a)   rodzic zobowiązany do ponoszenia opłaty zmarł - całkowite umorzenie łącznie z   odsetkami,  

b)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne – całkowite umorzenie łącznie z   odsetkami,  

c)   ze względu na sytuację życiową/finansową nie jest w   stanie uregulować pełnej opłaty – częściowe umorzenie. Odsetki wymagalne są w   pełnej wysokości.  

2.   W przypadku gdy rodzic płaci alimenty na dziecko przez okres co najmniej 6   miesięcy, można umorzyć opłatę za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej do wysokości płaconych alimentów. Odsetki wymagalne są w   pełnej wysokości.  

3.   Opłata za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej może być rozłożona na raty lub termin płatności opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej może zostać odroczony, w   przypadku, gdy sytuacja dochodowa rodzica nie pozwala na regulowanie opłaty w   danym czasie, w   pełnej wysokości.  

4.   Niedotrzymanie terminu płatności odroczonej opłaty bądź terminu płatności którejkolwiek z   rat, na jakie została rozłożona opłata powoduje natychmiastową wymagalność:  

a)   odroczonej opłaty wraz z   należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności,  

b)   raty niezapłaconej w   ustalonym terminie płatności wraz z   należnymi odsetkami liczonymi od pierwszych terminów płatności.  

5.   W przypadku, gdy rodzic korzysta z   pomocy społecznej z   powodu ubóstwa odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

§   3  

Traci moc uchwała Nr 0150/XXVII/534/04 Rady Miasta Tychy z   dnia 25 listopada 2004 roku w   sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z   opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w   rodzinie zastępczej oraz uchwała Nr 0150/XXVII/535/04 Rady Miasta Tychy z   dnia 25 listopada 2004 roku w   sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z   opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§   4  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tychach.  

§   5  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »