| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/266/12 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 13 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów do spółek oraz cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach przez Prezydenta Miasta Zabrze

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów do spółek oraz cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach przez Prezydenta Miasta Zabrze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm. oraz art.4, ust. 1, art. 8 i 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 roku , nr 197 poz. 1172 z poźn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze:

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)spółce należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Miasto Zabrze posiada udziały lub akcje, spółkę tworzoną przez miasto albo do której miasto przystępuje;

2)udziałach należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Miasta Zabrze w spółce lub obejmowane przez miasto.

§ 2.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie miasta na dany rok budżetowy lub zbywalnych praw obligacyjnych (wierzytelności).

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały wkładów niepieniężnych (aportów) z zastrzeżeniem ustępu 4.

3. Miasto Zabrze może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez miasto.

4. Wniesienie wkładów, o których mowa w ustępie 2 wymaga przedstawienia wniosku i analizy zasadności obejmowania udziałów ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz informację o celach jakie mają być osiągnięte tym działaniem Komisjom Rady Miejskiej w Zabrzu, właściwej w sprawach budżetu i właściwej merytorycznie co do przedmiotu działania spółki.

5. Opinie, o których mowa w ust. 4 nie mają charakteru wiążącego. Brak opinii komisji w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku Prezydenta Miasta do Biura Rady Miejskiej uważa się za wyrażenie opinii pozytywnej.

§ 3.

1. Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być w szczególności prawa rzeczowe obejmujące prawo własności nieruchomości lub ich części, własność rzeczy ruchomych, własność urządzeń i sieci, udział we współwłasność nieruchomości, użytkowanie wieczyste, udział we współużytkowaniu wieczystym, ograniczone prawa rzeczowe do lokali mieszkalnych oraz wszelkie inne prawa majątkowe posiadające zdolność aportową.

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego, z zastrzeżeniem ust. 3. Wycena ta musi być przeprowadzona przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia do wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

3. Wyceny, o której mowa w ust. 2 nie dokonuje się w przypadku, gdy przedmiot wkładu posiada wartość księgową jako składnik mienia komunalnego miasta, jest efektem zakończonego zadania inwestycyjnego, został nabyty na podstawie umów lub faktur, bądź też istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie poniesionych nakładów. W tych przypadkach wartość wkładu określa się na podstawie wartości księgowej netto.

4. Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być zarówno prawa do nieruchomości będących w posiadaniu spółek na dzień podjęcia uchwały (na podstawie innych tytułów prawnych aniżeli własność lub użytkowanie wieczyste), jak i prawa do innych nieruchomości.

5. Celem przekazywania wkładów niepieniężnych powinno być efektywne zagospodarowanie majątku miasta.

§ 4.

O każdym zamiarze wniesienia wkładu do spółki Prezydent Miasta informuje Radę Miejską w Zabrzu na sesji poprzedzającej wniesienie wkładu. Informacja powinna zawierać dane o rodzaju, ilości i wartości wniesionych wkładów, ilości objętych w zamian udziałów, a także firmę spółki, do której wkłady zostaną wniesione.

§ 5.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zabrze do cofania udziałów w spółkach.

2. Cofanie udziałów w spółkach następuje poprzez ich umorzenie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.).

§ 6.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zabrze do zbywania udziałów w spółkach.

2. Zbywanie udziałów następuje w trybie określonym w dziale IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397 z poźn. zm.).

3. Zapisy ustępu 2 § 6 nie dotyczą spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Akcje takich spółek mogą być zbyte za nie mniej niż 90% wartości rynkowej.

4. Do zbywania udziałów w spółkach, z zastrzeżniem ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4 i ust. 5 oraz § 4 niniejszej uchwały.

5. Zbycie udziałów powodujące wystąpienie Miasta Zabrze ze spółki wymaga uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu.

§ 7.

Tracą moc: Uchwała Nr XXXIII/353/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22.11.2004 roku w sprawie ustalania zasad przekazywania do Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizowanych przez Gminę sieci cieplnychi stacji wymienników ciepła, Uchwała Nr XXXIII/354/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22.11.2004 roku w sprawie ustalania zasad przekazywania do Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizowanych i przyjmowanych przez Gminę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, Uchwała Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad podwyższania kapitału zakładowego spółki gminnej Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., Uchwała Nr LVIII/754/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010 roku w sprawie ustalenia zasad podwyższania kapitału zakładowego spółki gminnej Stadion w Zabrzu Sp. z o.o., Uchwała Nr XXXVII/470/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.03.2009 roku w sprawie zasad podwyższania kapitału w spółce Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie, Uchwała Nr LVI/711/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 03.07.2006 roku w sprawie ustalenia zasad wnoszenia udziałów do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, Uchwała Nr X/116/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 18.06.2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Zabrze akcji Mostostal Zabrze Holding Spółka Akcyjna.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »