| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 2 lutego 2012r.

w sprawie realizacji przez Miasto Tychy zadania Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

zawarte pomiędzy Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim z   siedzibą w   Bieruniu przy ul. Św. Kingi 1   reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w   imieniu którego działają:  

Starosta Bieruńsko-Lędziński – Bernard Bednorz  

Wicestarosta –   Henryk Barcik  

zwanym w   treści porozumienia „Powiatem”  

             

a Miastem Tychy na prawach powiatu  

reprezentowanym przez:  

Prezydenta Miasta Tychy – Andrzeja Dziubę  

zwanym w   treści porozumienia „Miastem”  

Na podstawie art. 6a ust 2. ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 r. o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 214, poz. 1407), w   związku z   art. 6   ust. 1a tejże ustawy, jak również zgody Wojewody Śląskiego nr WZON.0716 – 155/02 z   dnia 13.06.2002 r. w   sprawie powołania zespołu do spraw orzekania o   niepełnosprawności z   siedzibą w   Tychach oraz ustalenia obszaru jego działania, Miasto i   Powiat zawierają porozumienie, o   następującej treści:  

§   1.  

Powiat powierza, a   Miasto przyjmuje do realizacji zadania wynikające z   ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 r. o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i   wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w   zakresie orzekania o   stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności i   orzekania o   wskazaniach do ulg i   uprawnień, osób z   terenu Powiatu oraz wydawania im stosownych legitymacji w   roku 2012.  

§   2.  

Zadania, o   których mowa w   § 1   wykonywać będzie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności z   siedzibą w   Tychach przy ul. Budowlanych 59, utworzony uchwałą Rady Miasta Tychy nr 0150/XII/205/2003 z   dnia 25 września 2003 r.  

§   3.  

1.   Na realizację zadań, o   których mowa w   § 1   Powiat przeznaczy środki w   wysokości   97.328   zł. (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych).  

2.   Środki, o   których mowa w   punkcie 1   niniejszego paragrafu stanowią 26% kwoty   374.340   zł, jaką na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności w   roku 2012 planuje przeznaczyć Miasto.  

3.   Wymieniony w   punkcie 2   tego paragrafu procent, stanowi prognozowany w   roku 2012 udział orzeczeń wydawanych na rzecz mieszkańców Powiatu, we wszystkich orzeczeniach wydawanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności, ustalony na podstawie danych z   roku 2011.  

4.   Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 grudnia 2012 roku.  

§   4.  

Kwota wskazana w   § 3   pkt 1   zostanie przekazana na konto Miasta prowadzone w   PKO Banku Polskim S.A. o   numerze   06 1020 2528 0000 0102 0267 4968   w trzech transzach. I   i II transza w   wysokości 32 442 zł, III transza w   wysokości 32 444 zł, płatne w   terminach:  

a)   do dnia   20 kwietnia 2012   r.   I transza,  

b)   do dnia   5 lipca 2012   r.   II transza   ,  

c)   do dnia   5 października 2012 r.   III transza.  

§   5.  

Bezpośredni wykonawca zadań stanowiących przedmiot niniejszego porozumienia, wskazany w   § 2, zobowiązany jest w   cyklu kwartalnym publikować w   Biuletynie Informacji Publicznej informacje o:  

a)   ilości wydanych orzeczeń ogółem i   w podziale na mieszkańców Powiatu i   Miasta,  

b)   wykonaniu planu finansowego.  

§   6.  

1.   W terminie do 31 stycznia 2013 r. Miasto przekaże Powiatowi sprawozdanie z   wykonania zadań o   których mowa w   § 1   niniejszego porozumienia, zawierające:  

a)   plan finansowy wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności ustalony na dzień 1   stycznia 2012 r. i   na dzień 31.12.2012 r. oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2012 r., z   wyszczególnieniem wysokości dotacji Wojewody, Miasta oraz Powiatu,  

b)   wskaźnik oraz ilość wydanych orzeczeń ogółem i   na rzecz mieszkańców Powiatu w   roku 2012.  

2.   W przypadku nie wykorzystania przez Miasto całości środków, o   których mowa w   §3 pkt.1 niniejszego porozumienia, Miasto zobowiązane będzie do dokonania zwrotu niewykorzystanej części w   terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. na rachunek bankowy Powiatu.  

3.   Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej o   której mowa w   § 3   pkt. 1   niniejszego porozumienia zostanie dokonane poprzez wyliczenie iloczynu 26 % wykonania wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności w   Tychach, którego źródłem finansowania są środki własne Miasta z   zastrzeżeniem, że nastąpi to do kwoty 374.340 zł.  

§   7.  

1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012   r. i   obowiązuje do dnia 31 grudnia 2012 r., z   zastrzeżeniem zapisów §6.  

§   8.  

1.   Porozumienie sporządzono w   4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.  

2.   Za publikację odpowiedzialna jest strona Przyjmująca do realizacji zadanie.  

 

 

Starosta Bieruńsko-Lędziński  


Bernard   Bednorz


Wicestarosta  


Henryk   Barcik

Prezydent Miasta Tychy  


Andrzej   Dziuba

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »