| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 2 lutego 2012r.

w sprawie realizacji przez Miasto Tychy zadania Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

zawarte pomiędzy Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim z   siedzibą w   Bieruniu przy ul. Św. Kingi 1   reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w   imieniu którego działają:  

Starosta Bieruńsko-Lędziński – Bernard Bednorz  

Wicestarosta –   Henryk Barcik  

zwanym w   treści porozumienia „Powiatem”  

             

a Miastem Tychy na prawach powiatu  

reprezentowanym przez:  

Prezydenta Miasta Tychy – Andrzeja Dziubę  

zwanym w   treści porozumienia „Miastem”  

Na podstawie art. 6a ust 2. ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 r. o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 214, poz. 1407), w   związku z   art. 6   ust. 1a tejże ustawy, jak również zgody Wojewody Śląskiego nr WZON.0716 – 155/02 z   dnia 13.06.2002 r. w   sprawie powołania zespołu do spraw orzekania o   niepełnosprawności z   siedzibą w   Tychach oraz ustalenia obszaru jego działania, Miasto i   Powiat zawierają porozumienie, o   następującej treści:  

§   1.  

Powiat powierza, a   Miasto przyjmuje do realizacji zadania wynikające z   ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 r. o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i   wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w   zakresie orzekania o   stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności i   orzekania o   wskazaniach do ulg i   uprawnień, osób z   terenu Powiatu oraz wydawania im stosownych legitymacji w   roku 2012.  

§   2.  

Zadania, o   których mowa w   § 1   wykonywać będzie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności z   siedzibą w   Tychach przy ul. Budowlanych 59, utworzony uchwałą Rady Miasta Tychy nr 0150/XII/205/2003 z   dnia 25 września 2003 r.  

§   3.  

1.   Na realizację zadań, o   których mowa w   § 1   Powiat przeznaczy środki w   wysokości   97.328   zł. (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych).  

2.   Środki, o   których mowa w   punkcie 1   niniejszego paragrafu stanowią 26% kwoty   374.340   zł, jaką na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności w   roku 2012 planuje przeznaczyć Miasto.  

3.   Wymieniony w   punkcie 2   tego paragrafu procent, stanowi prognozowany w   roku 2012 udział orzeczeń wydawanych na rzecz mieszkańców Powiatu, we wszystkich orzeczeniach wydawanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności, ustalony na podstawie danych z   roku 2011.  

4.   Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 grudnia 2012 roku.  

§   4.  

Kwota wskazana w   § 3   pkt 1   zostanie przekazana na konto Miasta prowadzone w   PKO Banku Polskim S.A. o   numerze   06 1020 2528 0000 0102 0267 4968   w trzech transzach. I   i II transza w   wysokości 32 442 zł, III transza w   wysokości 32 444 zł, płatne w   terminach:  

a)   do dnia   20 kwietnia 2012   r.   I transza,  

b)   do dnia   5 lipca 2012   r.   II transza   ,  

c)   do dnia   5 października 2012 r.   III transza.  

§   5.  

Bezpośredni wykonawca zadań stanowiących przedmiot niniejszego porozumienia, wskazany w   § 2, zobowiązany jest w   cyklu kwartalnym publikować w   Biuletynie Informacji Publicznej informacje o:  

a)   ilości wydanych orzeczeń ogółem i   w podziale na mieszkańców Powiatu i   Miasta,  

b)   wykonaniu planu finansowego.  

§   6.  

1.   W terminie do 31 stycznia 2013 r. Miasto przekaże Powiatowi sprawozdanie z   wykonania zadań o   których mowa w   § 1   niniejszego porozumienia, zawierające:  

a)   plan finansowy wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności ustalony na dzień 1   stycznia 2012 r. i   na dzień 31.12.2012 r. oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2012 r., z   wyszczególnieniem wysokości dotacji Wojewody, Miasta oraz Powiatu,  

b)   wskaźnik oraz ilość wydanych orzeczeń ogółem i   na rzecz mieszkańców Powiatu w   roku 2012.  

2.   W przypadku nie wykorzystania przez Miasto całości środków, o   których mowa w   §3 pkt.1 niniejszego porozumienia, Miasto zobowiązane będzie do dokonania zwrotu niewykorzystanej części w   terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. na rachunek bankowy Powiatu.  

3.   Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej o   której mowa w   § 3   pkt. 1   niniejszego porozumienia zostanie dokonane poprzez wyliczenie iloczynu 26 % wykonania wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności w   Tychach, którego źródłem finansowania są środki własne Miasta z   zastrzeżeniem, że nastąpi to do kwoty 374.340 zł.  

§   7.  

1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012   r. i   obowiązuje do dnia 31 grudnia 2012 r., z   zastrzeżeniem zapisów §6.  

§   8.  

1.   Porozumienie sporządzono w   4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.  

2.   Za publikację odpowiedzialna jest strona Przyjmująca do realizacji zadanie.  

 

 

Starosta Bieruńsko-Lędziński  


Bernard   Bednorz


Wicestarosta  


Henryk   Barcik

Prezydent Miasta Tychy  


Andrzej   Dziuba

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »