| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/267/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic: 3-go Maja, Styczyńskiego, Węglowa, Filarowa i Floriańska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) oraz art.14 ust. 8, art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami zawartymi w „Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów” przyjętego dnia 26 sierpnia 2010 r. uchwałą Nr LI/978/10 Rady Miasta Chorzów

uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic: 3-go Maja, Styczyńskiego, Węglowa, Filarowa oraz Floriańska i przyjmuje ustalenia planu jako akt prawa miejscowego.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar o powierzchni ok. 10,44 ha, położony w Chorzowie w rejonie ulic 3-go Maja, Styczyńskiego, Węglowej, Filarowej i Floriańskiej.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:2000 - załącznik Nr 1;

2) wyrys ze studium w skali 1:20000 - załącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag - załącznik Nr 3;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy - załącznik Nr 4.

§ 2.

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług oznaczone na rysunku planu symbolem 31MW,U1 ;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem 31MW1 , 31MW2 ;

3) tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem 31U1 ;

4) tereny usług sporu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 31US1 ;

5) tereny komunikacji drogowej publicznej oznaczone na rysunku planu symbolem 31KDD1 ;

6) tereny zieleni ogólnodostępnej oznaczone na rysunku planu symbolem 31ZP1 ;

7) tereny zieleni ogólnodostępnej i usług oznaczone na rysunku planu symbolem 31ZP,U1 ;

2. Tereny, o których mowa w ust. 1. mogą być w całości przeznaczone i wykorzystane dla celów zgodnych z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo dla celów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale.

3. Dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem identyfikacyjnym obowiązują ustalenia tekstowe sformułowane w formie przepisów ogólnych i szczegółowych, zawarte w niniejszej uchwale oraz graficzne przedstawione na rysunku planu.

4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o określonych funkcjach lub tereny o różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole literowo – cyfrowe identyfikujące tereny;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) techniczna strefa ochronna od istniejącego wodociągu Ø600.

5. Inne niż wymienione w § 2 ust. 4 oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 3.

1. Ustalenia tekstowe zostały zawarte w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1: Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2: Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

3) Rozdział 3: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) Rozdział 4: Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) Rozdział 5: Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

6) Rozdział 6: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) Rozdział 7: Szczegółowe zasady oraz warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) Rozdział 8: Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy;

9) Rozdział 9: Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

10) Rozdział 10: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 st. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) Rozdział 11: Ustalenia końcowe.

§ 4.

1. Dla potrzeb planu sporządzono opracowanie ekofizjograficzne oraz prognozę oddziaływania na środowisko.

2. Dla projektu planu sporządzono prognozę skutków finansowych.

§ 5.

1. Pojęcia używane w dalszej części uchwały należy rozumieć jako:

1) ustawa – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami);

2) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z r.2002, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

3) przepisy odrębne – inne ustawy, rozporządzenia i normy odnoszące się do ustawy prawo budowlane;

4) plan – zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa, stanowiąca przedmiot niniejszej uchwały;

5) obszar – cały obszar objęty niniejszą zmianą planu;

6) teren – część obszaru wydzielona liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczona cyfrowo - literowym symbolem identyfikacyjnym;

7) działka budowlana - nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

8) przeznaczenie podstawowe – ustalona planem funkcja dominująca przypisana do danego terenu lub obiektu w ilości nie mniejszej niż 51 % jego powierzchni całkowitej;

9) przeznaczenie dopuszczalne – ustalony planem istniejący lub uzupełniający przeznaczenie podstawowe sposób użytkowania części terenu lub obiektu, a nie powodujący z nim kolizji;

10) adaptacja obiektu – utrzymanie obiektu z dopuszczeniem jego remontu, modernizacji, przebudowy, a także zmiany sposobu użytkowania całości lub jego części w zakresie wynikającym z ustaleń planu;

11) intensywność zabudowy - wyrażony procentem udział powierzchni całkowitej wszystkich obiektów na działce w stosunku do powierzchni tej działki. Przez „powierzchnię całkowitą” należy rozumieć powierzchnię wszystkich kondygnacji nadziemnych liczoną po zewnętrznym obrysie ścian i przegród zewnętrznych;

12) zabudowa mieszkaniowa – zabudowa budynkiem lub budynkami mieszkalnymi o których mowa w § 3 rozporządzenia;

13) skreślono

14) usługi - działalność w zakresie handlu detalicznego, gastronomii, administracji, kultury, turystyki, oświaty, opieki zdrowotnej oraz rzemiosła. Do usług nie zalicza się:

a) sprzedaży paliw (stacji paliw);

b) handlu odpadami i złomem;

c) działalności dla potrzeb kultu religijnego, wyznaniowego itp.;

15) drobne usługi – formy działalności gospodarczej służące do zaspokajania podstawowych potrzeb ludzkich w zakresie:

a) handlu detalicznego, gastronomii, administracji, naprawy artykułów użytku osobistego i domowego, a także:

b) turystyki, poczty, telekomunikacji, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, fryzjerstwa, usług kosmetycznych,

c) rekreacji i sportu;

16) usługi wbudowane – drobne usługi, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 20 % całkowitej powierzchni użytkowej budynku;

17) usługi medyczne – ambulatoryjna opieka zdrowotna tj. udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych. Może to być np. przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium, a także medyczne laboratorium diagnostyczne oraz pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji;

18) skreślono

19) usługi użyteczności publicznej – działalność przeznaczona na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług turystyki, sportu, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny;

20) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, której nie można przekroczyć na poziomie przyziemia obiektu budowlanego;

21) wysokość zabudowy – wysokość obiektu budowlanego mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu do najwyższej kalenicy lub gzymsu w przypadku stropodachu bądź określona ilością kondygnacji nadziemnych;

22) wskaźnik powierzchni zabudowy - wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami kubaturowymi do powierzchni działki w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi lub do powierzchni terenu objętego danym zamierzeniem inwestycyjnym;

23) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia gruntu rodzimego oraz wody powierzchniowej na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację;

24) urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki);

25) działalność nieuciążliwa - przedsięwzięcia nie wymienione w przepisach odrębnych w sprawie określania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ponadto działalność nie wywołującą zjawisk lub stanów utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, ziemi i wód.

2. Pozostałe określenia niniejszej uchwały zdefiniowane są w obowiązujących przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach odrębnych.

Rozdział 2.
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

§ 6.

1. Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obszaru objętego planem przyjmuje się następujące zasady zagospodarowania:

1) obowiązują - zgodnie z rysunkiem planu – nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) przy realizacji nowych oraz przebudowie, nadbudowie i adaptacji istniejących obiektów wymaga się szczególnej dbałości o osiągnięcie wysokich wartości estetycznych projektowanej przestrzeni i obiektów kubaturowych zarówno w formie, detalu i użytych materiałach oraz harmonijnego wpisania w istniejące otoczenie;

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań w zakresie kształtowania bryły budynków z zachowaniem spójności w ramach planowanej inwestycji;

4) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy działki w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy niej.

§ 7.

1. Dla potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej wyznacza się tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego w postaci dróg, oznaczone na rysunku planu symbolem 31KDD1 oraz zieleni ogólnodostępnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 31ZP1 oraz 31ZP,U1 , na których obowiązuje zapewnienie ogólnej dostępności, w tym dla osób niepełnosprawnych.

2. Inwestycje celu publicznego mogą występować na całym obszarze.

3. Skomunikowanie terenów zgodnie z ustaleniami podanymi w dalszej części uchwały.

§ 8.

Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady umieszczania reklam, szyldów i tablic informacyjnych:

1. Dopuszcza się budowę, instalację i montaż wolnostojących reklam i tablic informacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 100 m.

2. Obowiązuje zakaz budowy i montażu tablic informacyjnych i reklam o powierzchni przekraczającej 12 m2.

3. Dopuszcza się instalację i montaż urządzeń reklamowych na obiektach budowlanych przy zachowaniu następujących ograniczeń:

1) montaż może się odbywać tylko na płaskich powierzchniach ścian budynków bez otworów okiennych i detali architektonicznych oraz na pionowych konstrukcjach umieszczonych na dachu;

2) wielkość winna być dostosowana do skali obiektu i podziałów architektonicznych;

3) reklamy i szyldy umieszczane na dachach budynków nie mogą deformować bryły budynku.

4. Powyższe ustalenia nie dotyczą tablic informacyjnych w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym.

Rozdział 3.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 9.

Obszar nie jest objęty ochroną środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 10.

1. Na obszarze objętym planem ustala się:

1) zakaz:

a) lokalizacji stacji paliw;

b) budowy nowych i rozbudowy istniejących kotłowni lokalnych bazujących na bezpośrednim spalaniu nieuszlachetnionego węgla i odpadów oraz stosowania systemów opartych o spalanie paliw o sprawności energetycznej poniżej 80 %;

c) stosowania materiałów pylących do utwardzania powierzchni dróg i parkingów;

d) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem instalacji radiokomunikacyjnej;

e) realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem:

- dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej,

- parkingów,

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;

f) eksploatacji instalacji lub urządzeń, które mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren, do którego prowadzący instalacje lub urządzenie ma tytuł prawny;

g) realizacji infrastruktury radio– i telekomunikacyjnej w sposób mogący negatywnie oddziaływać na ludzi;

h) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków i wód opadowych bezpośrednio do gruntu lub wód powierzchniowych oraz kanalizacji.

2) nakaz:

a) ograniczania hałasu i wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowania terenu, obiektu lub pomieszczenia, a zdefiniowanych w przepisach odrębnych;

b) zapewnienia stanu akustycznego obszaru na poziomie nieprzekraczającym dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku określonych w przepisach odrębnych, przy czym tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MW należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) zabezpieczenia inwestycji przed przenikaniem zanieczyszczeń, stosownie do ustaleń wynikających z wymaganych przepisami prawa dokumentów;

d) stosowania nieprzepuszczalnych nawierzchni na parkingach;

e) odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych i przemysłowych do właściwej terytorialnie sieci kanalizacyjnej przy zachowaniu ustaleń § 10 ust.1 pkt 1) lit. h);

f) odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do kanalizacji przy zachowaniu ustaleń § 10 ust.1 pkt 1) lit. h), z dopuszczeniem odprowadzenia do gruntu wód opadowych, których zanieczyszczenie nie przekracza obowiązujących norm czystości;

g) utrzymania poziomów elektromagnetycznych poniżej lub co najmniej na poziomach dopuszczalnych w ramach przepisów odrębnych;

h) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11.

1. Dla ochrony krajobrazu ustala się na obszarze:

1) obowiązek:

a) dostosowania nowej zabudowy do gabarytów i typu zabudowy sąsiedniej powstałej w czasie obowiązywania planu;

b) osiąganie wysokich standardów zabudowy zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2).

2) zakaz:

a) budowy obiektów (w tym tymczasowych obiektów gospodarczych oraz garaży) posiadających elewacje blaszane;

b) stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 200 cm;

c) realizacji obiektów i elementów przekaźnikowych i transmisyjnych uniemożliwiających bądź ograniczających realizację funkcji wynikających z zapisu planu, a także utrudniających ruch pieszy i kołowy.

Rozdział 4.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 12.

1. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) strefy ochrony konserwatorskiej;

2) obiekty wpisane do rejestru zabytków i obiekty będące pod ochroną konserwatorska;

3) dobra kultury współczesnej.

Rozdział 5.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH

§ 13.

1. Obszar objęty planem, oznaczony na rysunku planu dodatkowym symbolem /G zlokalizowany jest w granicach byłego terenu górniczego KWK „Barbara –Chorzów” w Chorzowie, gdzie w przeszłości prowadzono eksploatację węgla kamiennego w pokładach grupy 400, 500 i 600 z zawałem stropu i podsadzką hydrauliczną.

2. Występują rejony płytkiego kopalnictwa (do głębokości 100 m) oraz wyrobiska mające połączenie z powierzchnią.

3. Na obszarze występuje 12 nieczynnych szybów górniczych zaznaczonych na rysunku planu:

1) Strassen głębokości 65 m;

2) Pförfner głębokości 26 m;

3) Müller głębokości 17 m;

4) Blücher głębokości 69 m;

5) Scharnhorst głębokości 68 m;

6) Vorsicht głębokości 68 m;

7) Wetter głębokości 32 m;

8) Köcher głębokości 29 m;

9) Brand 1 głębokości 21 m;

10) Senk głębokości 13 m;

11) Carl głębokości 16 m;

12) Concordia głębokości 22 m.

4. Wokół szybów oznaczonych numerami: 4) Blücher, 5) Scharnhorst i 6) Vorsicht należy pozostawić niezabudowane strefy ochronne o promieniu 10,0 m;

5. W latach 1830 ÷ 1965 składowano na obszarze odpady pogórnicze (nadpoziomowo w stosunku do ul. Styczyńskiego) o nieznanej zawartości węgla. W przeszłości składowisko było czynne termicznie. Po wykonaniu 33 otworów wiertniczych do zrobów pokładu 501 i podsadzeniu pyłami elektrownianymi problemy termiczne zaniknęły. Obszar podsadzenia oznaczono na rysunku planu.

6. Informacji o warunkach górniczo-geologicznych dla terenów zlikwidowanej kopalni udziela Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach.

§ 14.

Na obszarze objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 15.

Na obszarze objętym planem w rejonie nieczynnych szybów górniczych oznaczonych numerami: 4) Blücher, 5) Scharnhorst i 6) Vorsicht występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 6.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 16.

1. Ustala się w zakresie obsługi komunikacyjnej:

1) włączenie obszaru do drogi publicznej od strony ulic Filarowej, poprzez układ drogowy oznaczony na rysunku planu symbolem 31KDD1/G ;

2) skomunikowanie nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż ul. Floriańskiej na dotychczasowych zasadach;

3) skomunikowanie nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż ul. 3-go Maja i Styczyńskiego na obecnych zasadach.

2. Stałe miejsca postojowe i parkingowe związane z danym zamierzeniem inwestycyjnym powinny się mieścić w granicach tego zamierzenia, w ilości zapewniającej potrzeby mieszkańców, ewentualnego personelu i klientów. Wyjątek stanowią tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 31MW,U1 oraz 31U1 , dla których dopuszcza się uzupełnienie miejsc parkingowych lokalizując je na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 31ZP2/G .

3. Wskazane aby miejsca postojowe, parkingowe i garaże organizować jako wielopoziomowe lub w podziemnych częściach budynków mieszkalnych i obiektów usługowych.

4. Należy dążyć do uzyskania:

1) nie mniej niż 1,5 miejsca garażowego lub parkingowego na każde mieszkanie;

2) nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej usług;

3) nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde 30 m2 powierzchni sprzedaży.

§ 17.

1. Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej Ø300 eksploatowanej przez Ch-ŚPWiK przebiegającej w ulicy Floriańskiej lub z wodociągu magistralnego Ø500 eksploatowanego przez GPW Katowice a przebiegającego w ul. Styczyńskiego, poprzez studnię wodomierzową zlokalizowaną w rejonie budynku ul. Styczyńskiego 58. Przebieg sieci wodociągowej i magistralnej pokazano na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny nr 1.

2) Odprowadzenie ścieków do kolektora ko -0,5 w ul. Krakusa-Floriańska oraz ko -0,5 w ul. Styczyńskiego.

3) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w kierunku ulic Filarowej i Floriańskiej - zgodnie z przepisami odrębnymi.

4) Dostawa paliwa gazowego z istniejących sieci gazowych niskiego ciśnienia przebiegających w ulicach: Floriańskiej, 3-go Maja, Styczyńskiego, Sokoła i Węglowej - zgodnie z przepisami odrębnymi

5) Zaopatrzenia w ciepło z sieci z dala czynnej lub z indywidualnych źródeł ciepła po spełnieniu ustaleń § 12 ust.1. Najbliższe sieci ciepłownicze znajdują się: Ø100 (wysokich parametrów) przebiegająca wzdłuż ulicy Filarowej oraz Ø200 (wysokich parametrów) przebiegająca w ulicy Węglowej.

6) Na obszarze objętym planem oraz w rejonie istniejącej zabudowy zlokalizowane są:

a) Linie energetyczne SN 20 i 6 kV;

b) Linie napowietrzne i kablowe nN do 1 kV;

c) Linie kablowe oświetlenia ulicznego nN;

d) Stacja transformatorowa SN/nN -6/0,4 kV w rejonie ulic Styczyńskiego i Sokoła.

7) Orientacyjny przebieg tras linii kablowych i lokalizację stacji transformatorowej pokazano na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny nr 1. Dostawa energii elektrycznej - zgodnie z przepisami odrębnymi.

8) Obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Wyznacza się techniczną strefę ochronną po 5,0 m z obu stron istniejącego wodociągu Ø600, w której nie należy budować obiektów oraz sadzić drzew i krzewów, a ewentualne ogrodzenia i place powinny być wykonane z materiałów rozbieralnych. Strefa każdorazowo musi być dostępna operatorowi sieci wodociągowej.

3. W rejonie pozostałych sieci obowiązuje zachowanie stref ochronnych (zgodnie z przepisami odrębnymi).

4. Ustala się zasady budowy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej:

1) sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, parkingów, ciągów pieszych i terenów zielonych;

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt. 1), jeśli jest to technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu;

3) przyłącza sieci do budynków prowadzić w sposób nie ograniczający możliwości zabudowy terenu;

4) obiekty urządzeń technicznych lokalizować w sposób zapewniający do nich dostęp od drogi publicznej.

5. Obowiązuje zakaz budowy wolnostojących wież i masztów realizowanych jako konstrukcje wsporcze pod anteny.

Rozdział 7.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORAZ WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM

§ 18.

1. Nie wyznacza się stref wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,

2. Jako zgodne z planem uznaje się podział nieruchomości jeżeli następuje on w celu :

1) realizacji przeznaczenia określonego planem;

2) regulacji stanu władania gruntem;

3) poprawy geometrii działek;

4) wydzielenia terenu ulic, dojazdów, miejsc postojowych, infrastruktury technicznej.

a wynikiem podziału będzie uzyskanie nieruchomości gruntowej o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2

3. Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału w kierunku zbliżonym do prostopadłego bądź równoległego do istniejącego układu drogowego.

4. Każdy podział terenu powinien uwzględniać dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 8.
PRZEZNACZENIE TERENÓW, LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU, WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW, OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU ORAZ PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 19.

Przeznaczenie terenów, zasady ich zagospodarowania, wskaźniki kształtowania zabudowy terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu ustala się następująco:

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31MW,U1/G ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług wymienionych w § 5 pkt 13), pkt 14), pkt 16).

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) adaptacja budynków na nieuciążliwe usługi;

b) garaże dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na działkach;

c) drogi wewnętrzne, place manewrowe, dojazdy techniczne i parkingi;

d) ciągi piesze, ścieżki rowerowe i rowerowo – piesze;

e) zieleń izolacyjna i urządzona;

f) obiekty małej architektury;

g) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

h) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska w tym ochrony przed hałasem;

i) urządzenia radio i telekomunikacyjne pod warunkiem spełnienia wymogów § 10 ust. 1 pkt 1) lit. d) i lit. e);

3) Ustala się zakazy:

a) budowy garaży wolnostojących w ilościach mniejszych niż dwa w jednym zespole;

b) lokalizowania usług (za wyjątkiem usług handlu) wymagających na terenie ruchu pojazdów ciężarowych, autobusów lub maszyn budowlanych.

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) nieprzekraczalna istniejąca linia zabudowy – oznaczona na rysunku planu;

b) wysokość nowej, uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej bądź usługowej od 8,0 m do 14,0 m;

c) przy rozbudowie, nadbudowie, odbudowie i adaptacji budynków – zachowanie istniejącego charakteru zabudowy, a w szczególności:

- materiału elewacji, w tym detalu dekoracyjnego,

- podziału i wielkości otworów okiennych i drzwiowych, w tym podziału stolarki,

- bram przejazdowych,

- wewnętrznych elementów wystroju takich jak: schody, balustrady, sufity, sklepienia,

- polichromii, sztukaterii, boazerii, posadzek, ceramicznych okładzin, itp.

- urządzeń użytkowych (np.: piece, lampy itp.),

d) dachy wg indywidualnych rozwiązań projektowych o nachyleniu od 16o do 38o ;

e) osiąganie wysokich standardów zabudowy zgodnie z § 6 ust 1 pkt 1), 2), 3) i 4);

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30 %

b) wskaźnik powierzchni zabudowy - max. 60%

c) intensywność zabudowy – określa się indywidualnie;

d) wielkość i rozmiary działek – nie określa się;

e) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6 ust. 1;

f) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10, §11;

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) miejsca postojowe i garażowe – wyłącznie jako towarzyszące funkcji podstawowej i dopuszczalnej – należy realizować zgodnie z § 16.

b) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 17;

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31MW1/G ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) lokalizacja nieuciążliwych usług wymienionych w § 5 ust.1 pkt 13), pkt 14) – wyłącznie w obiektach wielokondygnacyjnych;

b) budowa garaży w zorganizowanej formie, w tym garaży wielopoziomowych (pod- i nadziemnych) – wyłącznie jako towarzyszących funkcji podstawowej terenu z ograniczeniami wynikającymi z § 11;

c) drogi wewnętrzne, place manewrowe, dojazdy techniczne i parkingi;

d) ciągi piesze, ścieżki rowerowe i rowerowo – piesze;

e) zieleń izolacyjna i urządzona;

f) obiekty małej architektury;

g) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

h) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska w tym ochronie przed hałasem;

i) urządzenia radio i telekomunikacyjne pod warunkiem spełnienia wymogów § 10 ust. 1 pkt 1) lit. d) i lit. e).

3) Ustala się zakazy:

a) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice lokalu, w obrębie którego funkcja taka jest przewidywana;

b) lokalizowania funkcji, dla których nie można zagwarantować miejsc parkingowych i postojowych w ilości określonej w § 16 ust. 4;

c) budowy garaży wolnostojących w ilościach mniejszych niż trzy w jednym zespole;

d) instalacji, montażu i budowy tablic i elementów reklamowych;

e) instalacji szyldów i tablic informacyjnych w sposób niezgodny z § 8.

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej od 8,0 do 14,0 m;

b) bryły budynków o proporcjach dostosowanych do otoczenia w sposób szczególnie staranny powinny zachowywać spójność w ramach planowanej inwestycji. Długości elewacji frontowych do 25 m. Dopuszcza się zabudowę posiadającą elewacje do 40 m o ile tworzy ona wewnętrzne zamknięcia, patia, ogrody i tereny zielone.

c) dachy wg indywidualnych rozwiązań projektowych o nachyleniu od 5o do 28o ;

d) utrzymywanie elewacji w stonowanej kolorystyce.

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40 %

b) wskaźnik powierzchni zabudowy - max. 50 % pow. terenu;

c) intensywność zabudowy – nie określa się;

d) wielkość i rozmiary działek – nie określa się;

e) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6 ust. 1 pkt 2) i pkt3);

f) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10, §11;

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) miejsca postojowe i garażowe – wyłącznie jako towarzyszące funkcji podstawowej i dopuszczalnej – należy realizować zgodnie z § 16 ust. 2, ust. 3 i ust. 4;

b) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 17;

c) ogrzewanie zgodnie z wymogami § 10 i § 17.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31MW2/G ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) lokalizacja nieuciążliwych usług wymienionych w § 5 ust.1 pkt 14) – wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych;

b) budowa garaży w zorganizowanej formie w tym garaży wielopoziomowych (pod- i nadziemnych) – wyłącznie jako towarzyszących funkcji podstawowej terenu z ograniczeniami wynikającymi z § 11;

c) drogi wewnętrzne, place manewrowe, dojazdy techniczne i parkingi;

d) ciągi piesze, ścieżki rowerowe i rowerowo – piesze;

e) zieleń izolacyjna i urządzona;

f) obiekty małej architektury;

g) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

h) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska w tym ochronie przed hałasem;

i) urządzenia radio- i telekomunikacyjne pod warunkiem spełnienia wymogów § 10 ust. 1 pkt 1) lit. d) i lit. e).

3) Ustala się zakazy:

a) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice lokalu, w obrębie którego funkcja taka jest przewidywana;

b) lokalizowania funkcji, dla których nie można zagwarantować miejsc parkingowych i postojowych w ilości określonej w § 16 ust. 4 pkt 2) i pkt 3);

c) budowy tymczasowych obiektów gospodarczych oraz garaży posiadających elewacje blaszane, a także garaży wolnostojących w ilościach mniejszych niż trzy w jednym zespole;

d) instalacji, montażu i budowy tablic i elementów reklamowych;

e) instalacji szyldów i tablic informacyjnych w sposób niezgodny z § 8.

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej od 7,0 m do 12,0 m;

b) bryły budynków o proporcjach dostosowanych do otoczenia w sposób szczególnie staranny powinny zachowywać spójność w ramach planowanej inwestycji. Długości elewacji frontowych do 25 m. Dopuszcza się zabudowę posiadającą elewacje do 40 m o ile tworzy ona wewnętrzne zamknięcia, patia, ogrody i tereny zielone.

c) dachy wg indywidualnych rozwiązań projektowych o nachyleniu od 5o do 28o ;

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40 %

b) wskaźnik powierzchni zabudowy - max. 50 % pow. terenu;

c) intensywność zabudowy – nie określa się;

d) wielkość i rozmiary działek – nie określa się.

e) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6 ust. 1 pkt 2) i pkt 3);

f) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10, §11;

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) miejsca postojowe i garażowe – wyłącznie jako towarzyszące funkcji podstawowej i dopuszczalnej – należy realizować zgodnie z § 16 ust. 2, ust. 3 i ust 4;

b) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 17;

c) ogrzewanie zgodnie z wymogami § 10 i § 17.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31U1/G ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy usługowej.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) adaptacja terenu i obiektów dla potrzeb rozwoju budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego z nieuciążliwymi usługami wbudowanymi;

b) drogi wewnętrzne, place manewrowe, dojazdy techniczne i parkingi;

c) ciągi piesze, ścieżki rowerowe i rowerowo – piesze;

d) zieleń izolacyjna i urządzona;

e) obiekty małej architektury;

f) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

g) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska w tym ochronie przed hałasem;

h) urządzenia radio- i telekomunikacyjne pod warunkiem spełnienia wymogów § 10 ust. 1 pkt 1) lit. d) i lit. e).

3) Ustala się zakazy:

a) lokalizowania nowych funkcji, dla których nie można na terenie zagwarantować miejsc parkingowych i postojowych w ilości określonej w § 16 ust. 4 pkt 2) i pkt 3).

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) wysokość zabudowy do 12,0 m;

b) dachy dostosowane do nowej zabudowy występującej na terenie lub terenach sąsiednich;

c) przy nowych inwestycjach oraz nadbudowie lub przebudowie istniejących obiektów wymagane jest nawiązywanie do zabudowy sąsiedniej i zachowanie spójności planowanej inwestycji na danym obszarze;

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20 %

b) wskaźnik powierzchni zabudowy - max. 70 % pow. terenu;

c) intensywność zabudowy – nie określa się;

d) wielkość i rozmiary działek – nie określa się.

e) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6;

f) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10, §11.

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) miejsca postojowe i garażowe – wyłącznie jako towarzyszące funkcji podstawowej i dopuszczalnej – należy realizować zgodnie z § 16 ust. 2, ust. 3 i ust. 4.

b) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 17;

c) ogrzewanie zgodnie z wymogami § 10 i § 17.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31US1/G ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny usług sportu i rekreacji.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) adaptacja terenu i obiektów dla potrzeb usług towarzyszących funkcji podstawowej (mała gastronomia, hotelarstwo, sprzedaż i serwis sprzętu sportowego, ciągi piesze, parkingi itp.);

b) zieleń izolacyjna i urządzona z obiektami małej architektury;

c) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

d) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska w tym ochronie przed hałasem.

3) Ustala się zakazy:

a) lokalizowania nowych funkcji, dla których nie można na terenie zagwarantować niezbędnej ilości miejsc parkingowych i postojowych określonej w § 16 ust. 4 pkt 2) i pkt 3);

b) budowy obiektów posiadających elewacje blaszane;

c) instalacji tablic reklamowych w sposób niezgodny z § 8.

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) wysokość budynków do 8,0 m;

b) nawiązywanie do istniejącej – nowej zabudowy i zachowanie spójności planowanej inwestycji na terenie;

c) osiąganie wysokich standardów zabudowy zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2).

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20 %

b) wskaźnik powierzchni zabudowy - max. 20 % pow. terenu;

c) intensywność zabudowy – nie określa się;

d) wielkość i rozmiary działek – nie określa się;

e) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6;

f) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10, §11.

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 17;

b) ogrzewanie zgodnie z wymogami § 10 i § 17.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31KDD1/G ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny komunikacji drogowej – droga o charakterze drogi publicznej.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) realizacja ciągów pieszych i pieszo – rowerowych;

b) realizacja skomunikowania działek przyległych;

c) lokalizacja obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

d) stosowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu.

3) Ustala się zakazy:

a) realizacji naziemnych i nadziemnych urządzeń i obiektów kubaturowych;

b) stosowania rozwiązań utrudniających dostęp osób niepełnosprawnych.

4) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje :

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 10 m.

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31ZP1/G ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zieleni ogólnodostępnej.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) adaptacja terenu dla potrzeb zieleni i terenów rekreacyjnych;

b) realizacja ciągów pieszo-rowerowych, pieszo-jezdnych;

c) lokalizacja nowych i przekładka istniejących sieci infrastruktury technicznej związanej z przeznaczeniem określonym w planie.

d) realizacja miejsc postojowych i parkingów obsługujących tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 31MW1/G i 31U1/G .

3) Ustala się zakazy:

a) instalacji reklam, szyldów i tablic informacyjnych.

4) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) istniejący drzewostan podlega zapisom ustawy o ochronie przyrody i ustawie prawo ochrony środowiska.

5) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zasady obsługi w zakresie oświetlenia określa § 17.

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31ZP,U1/G ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zieleni ogólnodostępnej i usług.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) adaptacja terenu dla potrzeb rozwoju usług o których mowa w § 5 ust.1 pkt 13), 14), 15) i 16);

b) realizacja ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, a także dróg dojazdowych i parkingów dla potrzeb usług;

c) lokalizacja nowych i przekładka istniejących sieci infrastruktury technicznej związanej z przeznaczeniem określonym w planie;

d) zieleń izolacyjna i urządzona z obiektami małej architektury;

e) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

f) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska w tym ochronie przed hałasem;

g) urządzenia radio- i telekomunikacyjne pod warunkiem spełnienia wymogów § 10 ust. 1 pkt 1) lit. d) i lit. e).

3) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) powierzchnia zabudowy nie mniejsza niż 1000 m2 ;

b) wysokość zabudowy do 8,0 m;

c) zachowanie spójności z zabudową występującą na terenach sąsiednich;

d) osiągniecie wysokich standardów zabudowy, zagospodarowania i urządzania terenu zgodnie z § 6.

4) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 60 %;

b) powierzchnię biologicznie czynną organizować jako ogólnie dostępną zieleń parkowo - rekreacyjną;

c) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6;

d) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10, §11.

5) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) miejsca postojowe i parkingowe – wyłącznie jako towarzyszące funkcji przeznaczenia dopuszczalnego – należy realizować zgodnie z § 16 ust. 3 i ust. 4 pkt 2) i pkt 3);

b) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 17.

Rozdział 9.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

§ 20.

Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się istniejący sposób użytkowania terenów i obiektów.

Rozdział 10.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

§ 21.

1. Ustala się stawki procentowe dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31MW,U1 , ustala się stawkę 10% (słownie: dziesięć procent);

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31MW1 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31MW2 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31U1 ustala się stawkę 20% (słownie: dwadzieścia procent);

5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31KDD1 ustala się stawkę 5 % (słownie: pięć procent);

6) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31ZP,U1 ustala się stawkę 20 % (słownie: dwadzieścia procent).

Rozdział 11.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 22.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów przyjęty uchwałą Nr XXII/430/04 Rady Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 r. w granicach obszaru.

§ 23.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta Chorzów.

§ 24.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 25.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/267/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/267/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.jpg


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/267/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 stycznia 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGOPLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHORZÓW DLA CZĘŚCI OBSZARU GMINY CHORZÓW POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC 3-GO MAJA, STYCZYŃSKIEGO, WĘGLOWEJ, FILAROWEJ I FLORIAŃSKIEJ

L.p.

Data wpływu

Nazwisko i imę, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagę

Treść

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku

Uwagi

Wniosek uwzględniony

Wniosek nieuwzględniony

1

2

3

4

5

6

7

8

W czasie wyłożenia i po dyskusji publicznej nie wniesiono uwag do projektu planu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/267/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Chorzów o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic: 3-go Maja, Styczyńskiego, Węglowa, Filarowa i Floriańska

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic 3-go Maja, Styczyńskiego, Węglowej, Filarowej i Floriańskiej nie przewiduje się nowych inwestycji infrastruktury technicznej i systemów komunikacji finansowanych przez Miasto, w związku z tym nie określa się źródeł ich finansowania. Urządzenie i utrzymanie nowoprojektowanych systemów komunikacji spoczywa na właścicielu nieruchomości.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »