| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ORO.031.1.2012 Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 2 stycznia 2012r.

w sprawie przekazania przez Miasto Piekary, Miastu Katowice do realizacji zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Miasta

zawarte pomiędzy miastem Katowice reprezentowanym przez:  

Prezydenta Miasta Katowice działającego na podstawie uchwały nr XX/341/04 Rady Miejskiej Katowic z   dnia 9.02.2004 r. w   sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a   innymi powiatami dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w   imieniu którego działają:  

Krystyna Siejna – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice  

Mieczysław Żyrek – Naczelnik Wydział Edukacji  

a  

Miastem Piekary Śląskie reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w   imieniu którego działają:  

Janusz Pasternak – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie,  

Marek Kapica – Naczelnik Wydział Edukacji  

w sprawie   finansowania postępowania orzekającego o   potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i   słabo widzących, niesłyszących i   słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z   ww. dysfunkcjami z   terenu   Miasta Piekary Śląskie  

Na podstawie § 3   ust. 4   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 17 listopada 2010r. w   sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w   tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z   2010 r. Nr 228, poz. 1488) w   związku z   art. 46 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z   2010r. nr 80, poz.526)  

ustala się, co następuje:  

§   1.   1.   Miasto Piekary Śląskie   przekazuje, a   Miasto Katowice przyjmuje do realizacji zadania w   zakresie orzekania o   potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i   słabo widzących, niesłyszących i   słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z   ww. dysfunkcjami z   terenu Miasta   .  

2.   Powyższe zadania realizowane będą przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w   Katowicach przy ul. Sokolskiej 26 będącą jednostką organizacyjną miasta Katowice, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z   terenu   Miasta Piekary Śląskie   za pośrednictwem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

3.   Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się przeznaczyć dotację do kwoty 18 000 zł na zadanie w   roku budżetowym 2012.  

§   2.   1.   Na realizację zadań określonych w   § 1   Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się przekazać Miastu Katowice dotację celową w   wysokości iloczynu:  

-   stawki   69,72 zł   za jedna godzinę diagnozy psychologicznej jednego dziecka i   liczby godzin wykonanych diagnoz,  

-   stawki   74,62 zł   za jedna godzinę diagnozy pedagogicznej jednego dziecka i   liczby godzin wykonanych diagnoz,  

-   stawki   68,86 zł   za jedna godzinę diagnozy logopedycznej jednego dziecka i   liczby godzin wykonanych diagnoz,  

-   stawki   144,13 zł   za orzeczenie o   potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i   młodzieży niesłyszącej i   słabo słyszącej;  

-   stawki   126,50 zł   za orzeczenia o   potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i   młodzieży niewidzącej i   słabo widzącej;  

-   stawki   156,94 zł   za orzeczenia o   potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i   młodzieży autystycznej;  

-   stawki   67,04 zł   za udział w   terapii indywidualnej;  

-   stawki   8,78     za udział w   terapii grupowej,  

-   stawki   65,79 zł   za warsztaty i   konsultacje dla nauczycieli i   rodziców,  

-   stawki   67,04 zł   za opinię dziecka.  

2.   Kwota przekazywanej dotacji celowej ulegnie zwiększeniu w   przypadku podwyższenia wynagrodzenia pracowników Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, oraz wzrostu wydatków rzeczowych o   ustawowy wskaźnik inflacji.  

3.   Podstawą do przekazania dotacji, o   której mowa w   § 1   ust. 3   będzie miesięczna specyfikacja usług świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w   Katowicach.  

4.   Powiat będzie przekazywał dotację na rachunek miasta Katowice ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny Katowice Nr   69 1050 1214 1000 0007 0150 6164   w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.  

5.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   ust. 4   zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.  

6.   W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240) o   finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   3.   1.   Porozumienie zawarto na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  

2.   Każda ze stron może z   uzasadnionych przyczyn rozwiązać Porozumienie z   zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

3.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w   formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.  

§   4.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania z   mocą od 1   stycznia 2012 r.  

§   5.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta zlecającego zadanie.  

§   6.   Porozumienie zostało zawarte w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie  


Janusz   Pasternak


Naczelnik Wydziału Edukacji  


Marek   Kapica


Skarbnik Miasta Piekary Śląskie  


Ireneusz   Dzięcioł

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice  


Krystyna   Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji  


Mieczysław   Żyrek

z up.   Skarbnika Miasta KatowiceMałgorzata   Kwapisz

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA

Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, liczącą ponad 227 000 członków i studentów w 179 krajach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »