| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Bobrowniki; Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 10 stycznia 2012r.

w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową 3200 S (ulica Wesoła w Dobieszowicach) od skrzyżowania z ul. 27 stycznia do połączenia z odcinkiem drogi gminnej

W dniu 10 stycznia 2012 r. w Będzinie pomiędzy Powiatem Będzińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Będzińskiego, jako zarządcą dróg powiatowych, zwanym dalej „Przekazującym” w imieniu którego działają:

1) Krzysztof Malczewski – Starosta Będziński

2) Adam Lazar – Wicestarosta Będziński

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Cezarego Baryłko

a Gminą Bobrowniki reprezentowaną przez Wójta Gminy, jako zarządcą dróg gminnych, zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu której działa:

1) Arkadiusz Ziemba - Wójt Gminy Bobrowniki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Barbary Ferdyn


zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Działając w oparciu o

- art. 19 ust. 4, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 19, poz.115 z 2007 r. z późniejszymi zmianami)

- art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

- art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

- art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 80 poz526 z 2010 r. z późniejszymi zmianami)

- Uchwałę nr XV/181/11 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 29.12.2011 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Będzińskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

- Uchwały nr XI/184/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 22.12.2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Bobrowniki zadania zarządzania drogami powiatowymi,

Przekazujący przekazuje zarządzanie drogą powiatową 3200 S (ulica Wesoła w Dobieszowicach) od skrzyżowania z ul. 27 stycznia do połączenia z odcinkiem drogi gminnej, w części określonej w punkcie 2, a Przejmujący podejmuje się zarządzanie to prowadzić na zasadach zawartych w niniejszym Porozumieniu.

2. Zadania przejmującego obejmują:

1) Zadania związane z utrzymaniem i bieżącą ochroną, a w szczególności:

a) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

b) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

c) bieżące utrzymanie i uzupełnianie oznakowania poziomego i pionowego,

d) utrzymanie zieleni przydrożnej w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

e) utrzymanie zimowe tj. odśnieżanie, likwidacja gołoledzi na drogach i chodnikach,

f) pełnienie funkcji inwestora,

g) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

h) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.

2) Zadania związane z administrowaniem, a w szczególności:

a) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

b) koordynacja wszelkich robót w pasie drogowym,

c) bieżące przeglądy stanu dróg, obiektów, urządzeń i oznakowania,

d) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

e) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia - po uprzednim uzgodnieniu z Przekazującym.

§ 2. 1. Zobowiązuje się Przejmującego do wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

2. Kopie w/w zezwoleń należy przekazywać do PZD w terminie 7 dni od ich wystawienia.

3. Opłaty pobierane z tytułu zarządzania drogami powiatowymi, a w szczególności opłaty za czynności wymienione w § 1 pkt 2.2) lit. d i e Przejmujący przekazuje na konto Powiatowego Zarządu Dróg: GETIN Bank S.A./Będzin NRB 51 1560 1010 0000 9010 0005 6830.

4. Przekazujący będzie dokonywał uzgodnień lokalizacyjnych wraz z wydawaniem zezwoleń na zjazdy i koordynował je z Przejmującym.

§ 3. 1. Przekazujący przekaże Przejmującemu środki finansowe w postaci dotacji celowej na zadania z § 1 do wysokości 4 700 zł (słownie : cztery tysiące siedemset złotych) w 2012 r.

2. Wysokość rocznej kwoty przekazywanej Przejmującemu w latach 2013-2015 waloryzowana będzie według prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

3. Środki, o których mowa w pkt. 1 przelewane będą kwartalnie do 15 dnia każdego miesiąca po upływie danego kwartału, z tym, że za IV kwartał do 15 grudnia danego roku na konto Przejmującego: BS Będzin 69 8438 0001 0000 0143 2022 0003.

4. Przejmujący zobowiązany będzie przedstawić Przekazującemu na koniec każdego roku kalendarzowego sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonania robót na przejętym odcinku drogi powiatowej oraz protokoły odbioru wykonanych prac.

5. Wykorzystanie większej ilości środków na przekazane zadania nie wpłynie na wysokość przekazywanych środków na rzecz Przejmującego. Jest on jednak uprawniony, a w wypadkach gdy jest to konieczne zobowiązany, do czynienia nakładów na zadania z § 1 angażując w to własne zasoby finansowe.

6. Przejmujący zobowiązany jest do wydatkowania przekazanych kwot na realizację zadań określonych w § 1, pkt 2.1. w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

7. Przejmujący zobowiązuje się ponadto przesyłać do PZD w terminie 1 miesiąca od podpisania kopie wszelkich umów zawieranych przez niego, a dotyczących przejętych przez niego dróg powiatowych.

8. Przejmujący zobowiązuje się do uzgadniania z Powiatowym Zarządem Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku wszelkich robót i zmian dokonywanych na przejętym odcinku drogi powiatowej.

§ 4. Niniejsze porozumienie wiąże strony na okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 5. 1. Nadzór nad realizacją niniejszego Porozumienia pełni z ramienia Przekazującego – Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku.

2. Nadzór nad realizacją niniejszego Porozumienia pełni z ramienia Przejmującego – Tomasz Gajek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

3. Przejmujący zobowiązany jest do zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi dla realizowanych przez siebie zadań zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

§ 6. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 8. W sprawach nie unormowanych nin. porozumieniem strony obowiązują przepisy ustawy o Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 9. Odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody poniesione przez użytkowników dróg ponosi Przejmujący.

§ 10. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Przekazującego.

§ 11. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Przejmującego, jeden dla Przekazującego, jeden dla Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku oraz jeden egzemplarz do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEKAZUJĄCY

PRZEJMUJĄCY

Starosta Będziński


Krzysztof Malczewski


Wicestarosta Będziński


Adam Lazar

Wójt Gminy Bobrowniki


Arkadiusz Ziemba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »