| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 389/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 grudnia 2011r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Statucie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 149/09 Wojewody Śląskiego z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 104, poz. 2317, Nr 184, poz. 3357 i Nr 192, poz. 3472, z 2010 r. Nr 77, poz. 1247, Nr 268, poz. 4450 i Nr 280, poz. 4726 oraz z 2011 r. Nr 37, poz. 658) wprowadza się, następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stałe wykonywanie zadań poza siedzibą Urzędu możliwe jest także w innych wyznaczonych do tego miejscach.”;

2) w § 5:

a) w ust. 1:

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Wydział Rozwoju Regionalnego;”,

- uchyla się pkt 12,

b) ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:

„2. Poza komórkami organizacyjnymi wymienionymi w ust. 1 w skład Urzędu wchodzą:

1) Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

2) Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

3. Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu funkcjonujące jako biura, z wyjątkiem Biura Wojewody, podporządkowane są Dyrektorowi Generalnemu Urzędu. Ponadto Dyrektorowi Generalnemu Urzędu mogą podlegać inne komórki organizacyjne - zgodnie z podziałem dokonanym przez Wojewodę w Regulaminie Urzędu.”;

3) w § 6:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i jeden Zastępca Dyrektora;”,

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego i jeden Zastępca Dyrektora;”,

- uchyla się pkt 12,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zespołem, o którym mowa w § 5 w ust. 2 w pkt 1 kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych. Inspekcją, o której mowa w § 5 w ust. 2 w pkt 2 kieruje Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, będący organem rządowej administracji zespolonej w województwie.”;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Regionalnego należy realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej – rozwój regionalny, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 8a w pkt 3 i w § 10.”;

5) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Do zakresu działania Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie oraz w tych jednostkach administracji zespolonej, w których realizację tych zadań przejął Wojewoda.”;

6) uchyla się § 42.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »