| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 389/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 grudnia 2011r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Statucie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 149/09 Wojewody Śląskiego z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 104, poz. 2317, Nr 184, poz. 3357 i Nr 192, poz. 3472, z 2010 r. Nr 77, poz. 1247, Nr 268, poz. 4450 i Nr 280, poz. 4726 oraz z 2011 r. Nr 37, poz. 658) wprowadza się, następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stałe wykonywanie zadań poza siedzibą Urzędu możliwe jest także w innych wyznaczonych do tego miejscach.”;

2) w § 5:

a) w ust. 1:

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Wydział Rozwoju Regionalnego;”,

- uchyla się pkt 12,

b) ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:

„2. Poza komórkami organizacyjnymi wymienionymi w ust. 1 w skład Urzędu wchodzą:

1) Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

2) Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

3. Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu funkcjonujące jako biura, z wyjątkiem Biura Wojewody, podporządkowane są Dyrektorowi Generalnemu Urzędu. Ponadto Dyrektorowi Generalnemu Urzędu mogą podlegać inne komórki organizacyjne - zgodnie z podziałem dokonanym przez Wojewodę w Regulaminie Urzędu.”;

3) w § 6:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i jeden Zastępca Dyrektora;”,

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego i jeden Zastępca Dyrektora;”,

- uchyla się pkt 12,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zespołem, o którym mowa w § 5 w ust. 2 w pkt 1 kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych. Inspekcją, o której mowa w § 5 w ust. 2 w pkt 2 kieruje Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, będący organem rządowej administracji zespolonej w województwie.”;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Regionalnego należy realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej – rozwój regionalny, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 8a w pkt 3 i w § 10.”;

5) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Do zakresu działania Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie oraz w tych jednostkach administracji zespolonej, w których realizację tych zadań przejął Wojewoda.”;

6) uchyla się § 42.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »