| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 30 grudnia 2011r.

do Porozumienia zawartego w dniu 23 lutego 2009 r

Na podstawie § 3   ust. 4   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 17 listopada 2010 r. w   sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w   tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488) w   związku z   art.46 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010 r. nr 80, poz. 526) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 18 lipca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 161, poz. 967)  

ustala się, co następuje:  

§ 1.  

§ 2.  

ust. 1   Porozumienia otrzymuje brzmienie:  
„§ 2.1. Na realizację zadań określonych w   § 1   Powiat Tarnogórski   zobowiązuje się przekazać   Miastu Katowice   dotację celową w   wysokości:  
- iloczynu stawki   69,72     za jedną godzinę diagnozy psychologicznej jednego dziecka i   liczby godzin wykonanych diagnoz,  
- iloczynu stawki   74,62 zł   za jedną godzinę diagnozy pedagogicznej jednego dziecka i   liczby godzin wykonanych diagnoz,  
- iloczynu stawki   68,86 zł   za jedną godzinę diagnozy logopedycznej jednego dziecka i   liczby godzin wykonanych diagnoz,  
- iloczynu stawki   144,13 zł   za orzeczenie o   potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i   młodzieży niesłyszącej i   słabo słyszącej,  
- iloczynu stawki   126,50 zł   za orzeczenie o   potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i   młodzieży niewidzącej i   słabo widzącej,  
- iloczynu stawki   67,04 zł   za udział w   terapii indywidualnej,  
- iloczynu stawki   8,78 zł   za udział w   terapii grupowej,  
- iloczynu stawki   65,79 zł   za warsztaty i   konsultacje dla nauczycieli i   rodziców,  
- iloczynu stawki   67,04 zł   za opinię dziecka.”  

§ 2.  

§ 2.  

ust. 7   Porozumienia otrzymuje brzmienie:  
"W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych z   późn. zm. oraz przepisy Kodeksu cywilnego."  

§ 3.  

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.  

§ 4.  

Aneks sporządzono w   5 (pięciu) jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 5.  

Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   ma zastosowanie do dotacji na usługi świadczone od dnia 1   września 2011 r.  

 

 

Członek Zarządu Powiatu w   Tarnowskich Górach  


Marian   Szukalski


Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w   Tarnowskich Górach  


Elżbieta   Susek

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice  


Krystyna   Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice  


Mieczysław   Żyrek

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »