| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/378/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Czeladź

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 7 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Czeladź.

Rozdział 2.
Wymagania dotyczące uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

§ 2. 1. Od przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Czeladź wymaga się:

a) posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

b) posiadania atestowanych środków przeznaczonych do chwytania i obezwładniania oraz transportowania bezdomnych zwierząt,

c) posiadania środka transportu, spełniającego wymogi zawarte w Rozporządzeniu Rady WE 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r

d) zapewnienia zwierzętom opieki weterynaryjnej w przypadku pochwycenia zwierzęcia okaleczonego lub chorego,

e) dysponowania odpowiednio przygotowanym personelem,

f) zapewnienia w razie potrzeby odbioru zwłok zwierząt i przekazanie ich podmiotowi zajmującemu się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych,

g) zapewnienia całodobowej dyspozycyjności wykonywania usług,

h) podejmowania działań związanych z poszukiwaniem nowych właścicieli dla wyłapanych zwierząt,

i) prowadzenia ewidencji zwierząt wyłapanych.

2. 2. Powyższe wymagania należy poświadczyć odpowiednimi dokumentami, w szczególności:

a) odpisem z właściwego rejestru, w tym: Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

b) świadectwa zatwierdzenia środka transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwierząt,

c) tytułem prawnym do dysponowania pojazdami,

d) pisemnym potwierdzeniem podmiotu zajmującego się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych do gotowości odbioru zwłok.

Rozdział 3.
Wymagania dotyczące uzyskania zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien:

a) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,

b) posiadać atestowane środki przeznaczone do chwytania i obezwładniania oraz transportowania bezdomnych zwierząt,

c) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność,

d) posiadać pozwolenie na użytkowanie i/lub inne stosowne zezwolenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami),

e) zapewnić stałą opiekę weterynaryjną,

f) dysponować przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt,

g) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie utylizacji zwłok zwierzęcych,

h) prowadzić ewidencję świadczonych usług.

2. Powyższe wymagania należy poświadczyć odpowiednimi dokumentami, w szczególności:

a) odpisem z właściwego rejestru w tym: Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

b) dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości.

Rozdział 4.
Wymagania dotyczące uzyskania zezwolenia na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

a) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych,

b) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność,

c) posiadać pozwolenie na użytkowanie i/lub inne stosowne zezwolenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami),

d) posiadać obiekty, urządzenia, sprzęt i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności,

e) prowadzić ewidencję świadczonych usług

2. Powyższe wymagania należy poświadczyć odpowiednimi dokumentami, w szczególności:

a) odpisem z właściwego rejestru w tym: Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

b) dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »