| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/174/2012 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 25 stycznia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)

Rada Miejska w Toszku uchwala:

§ 1.

W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVII/484/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19.10.2010 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2010 r., Nr 281, poz. 4761) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt 8 dodaje się pkt 9, 10, 11, 12 w brzmieniu:

„9. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr.149, poz.887 ),

10. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),

11. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz .1485 z późn. zm.),

12. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2008 r., Nr 69, poz. 415) wraz z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 921).”

2) w § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ośrodek realizuje zadania gminy wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie udzielonych upoważnień.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »