| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PS-818/00002/11 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 7 marca 2012r.

w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta   , działająca na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00086/11 Prezydenta Miasta z   dnia 9   lutego 2011 r., w   wykonaniu Uchwały Nr 660/XLI/2005 Rady Miasta Rybnika z   dnia 28 grudnia   2005   r.,   zwanym   dalej     Powiatem prowadzącym”   ,  

a  

Powiatem   Rybnickim   , który   reprezentują:  

Damian Mrowiec - Starosta   Powiatu,  

Aleksandra Chudzik - Wicestarosta Powiatu   , w   wykonaniu Uchwały Nr XXXVI/198/05 Rady Powiatu w   Rybniku z   dnia 1   grudnia 2005 r., zwanym dalej   „Powiatem dotującym”   .  


 

§   1.   1.   Powiatowy Urząd Pracy w   Rybniku, zwany dalej   „Urzędem Pracy”,   jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.  

2.   Urząd Pracy swoim działaniem obejmuje teren Miasta Rybnika i   Powiatu Rybnickiego.  

§   2.   Strony zobowiązują się do współdziałania i   współpracy przy wykonywaniu zadań zawartych w   ustawie z   dnia 20   kwietnia   2004 r.   o promocji zatrudnienia i   instytucjach   rynku   pracy   (tekst   jednolity   Dz. U. z   2008 r. Nr 69, poz. 415 z   późn. zm.), na zasadach określonych Porozumieniem.  

§   3.   Porozumienie określa wysokość, terminy i   zasady przekazywania przez Powiat dotujący dotacji celowej Powiatowi prowadzącemu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Pracy.  

§   4.   1.   Powiat dotujący zobowiązuje się przekazać dotację celową w   kwocie 835 363 zł   (osiemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote) na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Pracy w   okresie od 1   stycznia do 31 grudnia 2012 r.  

2.   Wysokość dotacji w   dalszych latach obowiązywania Porozumienia określi corocznie aneks. Wysokość dotacji zostanie uzgodniona przez Strony w   formie pisemnej najpóźniej   do dnia 31 października   roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy.  

3.   Powiat prowadzący zobowiązuje się każdorazowo informować Powiat dotujący o   wysokości zwiększenia budżetu Urzędu Pracy, powodującego zwiększenie udziału Powiatu dotującego ponad kwotę ustaloną na dany rok kalendarzowy; na podstawie tej informacji zostanie podpisany aneks do porozumienia.  

4.   W przypadku konieczności przeprowadzenia, w   danym roku kalendarzowym, zadań inwestycyjnych zostanie zawarte odrębne porozumienie, dotyczące uzgodnienia tych zadań, wysokości udziału Powiatu dotującego w   wydatkach na ich realizację, trybu przekazywania i   sposobu rozliczania środków przeznaczonych na ten cel.  

§   5.   1.   Dotacja celowa ustalona na dany rok kalendarzowy, z   zastrzeżeniem ust. 2, będzie przekazywana przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w   BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik w   czterech równych ratach, w   następujących terminach: I   rata -   do   dnia    

15   lutego,   II   rata   - do   dnia   15   kwietnia,   III   rata -   do   dnia   15   lipca,   IV   rata   -   do   dnia   15 października.  

2.   I rata przypadająca do zapłaty w   2012 roku zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy wskazany  

w   ust. 1, w   terminie do 7   dni od daty podpisania niniejszego porozumienia.  

§   6.   1.   Powiat prowadzący, po zakończeniu danego roku kalendarzowego,   do dnia 15 stycznia roku następnego,   przedstawi Podmiotowi dotującemu rozliczenie przekazanej dotacji w   formie sprawozdania Rb-28S.  

2.   Podmiot prowadzący,   do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego   , przekaże środki niewykorzystane w   danym roku kalendarzowym na rachunek bankowy Powiatu dotującego nr 55 8456 0009 2001 0023 9628 0002 w   Banku Spółdzielczym Żory.  

3.   Od niewykorzystanej kwoty dotacji, zwróconej po terminie wskazanym w   ust. 2, naliczone zostaną odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie wskazanego terminu zwrotu.  

4.   W przypadku, gdy przekazana na dany rok kalendarzowy dotacja będzie niższa od kwoty wyliczonej jako iloczyn faktycznie poniesionych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Pracy w   danym roku kalendarzowym oraz współczynnika obliczonego jako procentowy udział liczby mieszkańców Powiatu dotującego w   łącznej liczbie mieszkańców z   obszaru działania Urzędu Pracy, obliczonego według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w   którym koszty zostały poniesione, Powiat dotujący zobowiązuje się dopłacić różnicę za rok poprzedni wraz z   drugą ratą ustaloną na bieżący rok budżetowy - na podstawie rozliczenia przedstawionego przez Powiat prowadzący w   terminie do dnia 28 lutego.  

§   7.   1.   Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.  

2.   Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron, z   zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec danego roku kalendarzowego.  

3.   Oświadczenie o   rozwiązaniu Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   8.   Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   9.   1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 r.  

2.   Z dniem 31 grudnia 2011 r. Strony zgodnie rozwiązują Porozumienie Nr PS-818/00004/05 zawarte w   dniu  

30 grudnia 2005 r.   w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w   Rybniku.  

§   10.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   11.   Porozumienie sporządzono w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego, w   celu publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Powiat prowadzący  

 

Powiat dotujący  

 

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta  


Ewa   Ryszka

Starosta Powiatu  


Damian   Mrowiec


Wicestarosta Powiatu  


Aleksandra   Chudzik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »