| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/110/12 Rady Gminy Godów

z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie

Na podstawie   art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2009 Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz.U. 2011, Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Godów  

uchwala  

§   1.   W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Godowie stanowiącym załacznik do uchwały nr XXI/185/08 Rady Gminy Godów z   dnia 18 września 2008 r. dokonuje się następujacych zmian:  

1.   W   Rozdziale I   "Postanowienia ogólne" § 1   otrzymuje brzminie: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Godowie zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie obowiązujacego prawa, w   szczególności w   oparciu o   przepisy:  

1.   Uchwały nr XII/48/90 Gminnej Rady Narodowej w   Godowie z   dnia 28 lutego 1990 r. w   sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

2.   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

3.   Ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późniejszymi zmianami),  

4.   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

5.   Ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 992 z   późniejszymi zmianami),  

6.   Ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 1, poz. 7   z późniejszymi zmianami),  

7.   Ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami),  

8.   Ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. Nr 149, poz. 887 z   późniejszymi zmianami),  

9.   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z   późniejszymi zmianami),  

10.   Ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z   późniejszymi zmianami),  

11.   Ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 70, poz. 473 z   późniejszymi zmianami),  

12.   Ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z   późniejszymi zmianami),  

13.   Niniejszego Statutu."  

2.   W Rozdziale II "Cele i   zadania ośrodka" w   § 5   po ust. 3   dodaje się:  

1)   ust 4   o treści: "Do zakresu działań Ośrodka należy również wykonywanie zadań z   zakresu ustawy o   systemie oświaty w   części pomocy materialnej dla uczniów o   charakterze socjalnym oraz ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej",  

2)   ust. 5   o treści: "Ośrodek wykonuje zadania przewidziane do realizacji na mocy ustawy o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych",  

3)   ust. 6   o treści: "Ośrodek realizuje także zadania związane z   interwencją, profilaktyką i   edukacją oraz inne określone szczegółowo w   ustawie o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie, ustawie o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o   przeciwdziałaniu narkomanii ."  

§   2.   Pozostała treść Statutu pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »