| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/110/12 Rady Gminy Godów

z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie

Na podstawie   art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2009 Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz.U. 2011, Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Godów  

uchwala  

§   1.   W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Godowie stanowiącym załacznik do uchwały nr XXI/185/08 Rady Gminy Godów z   dnia 18 września 2008 r. dokonuje się następujacych zmian:  

1.   W   Rozdziale I   "Postanowienia ogólne" § 1   otrzymuje brzminie: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Godowie zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie obowiązujacego prawa, w   szczególności w   oparciu o   przepisy:  

1.   Uchwały nr XII/48/90 Gminnej Rady Narodowej w   Godowie z   dnia 28 lutego 1990 r. w   sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

2.   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

3.   Ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późniejszymi zmianami),  

4.   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

5.   Ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 992 z   późniejszymi zmianami),  

6.   Ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 1, poz. 7   z późniejszymi zmianami),  

7.   Ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami),  

8.   Ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. Nr 149, poz. 887 z   późniejszymi zmianami),  

9.   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z   późniejszymi zmianami),  

10.   Ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z   późniejszymi zmianami),  

11.   Ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 70, poz. 473 z   późniejszymi zmianami),  

12.   Ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z   późniejszymi zmianami),  

13.   Niniejszego Statutu."  

2.   W Rozdziale II "Cele i   zadania ośrodka" w   § 5   po ust. 3   dodaje się:  

1)   ust 4   o treści: "Do zakresu działań Ośrodka należy również wykonywanie zadań z   zakresu ustawy o   systemie oświaty w   części pomocy materialnej dla uczniów o   charakterze socjalnym oraz ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej",  

2)   ust. 5   o treści: "Ośrodek wykonuje zadania przewidziane do realizacji na mocy ustawy o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych",  

3)   ust. 6   o treści: "Ośrodek realizuje także zadania związane z   interwencją, profilaktyką i   edukacją oraz inne określone szczegółowo w   ustawie o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie, ustawie o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o   przeciwdziałaniu narkomanii ."  

§   2.   Pozostała treść Statutu pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »