| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Pszczyński Miastu Tychy realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w Środowiskowym Dom Samopomocy "Św. Faustyna" w Tychach, ul. Nowokościelna 56 dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi mieszkańcami Powiatu Pszczyńskiego

 

zawarte pomiędzy Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez:  
Starostę Pszczyńskiego -Pana Pawła Sadzę  
Wicestarostę Pszczyńskiego- Henryka Kolarczyka  
a  
Miastem Tychy z   siedzibą w   Tychach , al. Niepodległości 49, reprezentowanym przez:  
Prezydenta Miasta Tychy – mgr  inż. Andrzeja Dziubę  

Na podstawie art. 51 ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r., Nr 175, poz. 1363 z   późn. zm) oraz § 7   pkt 4   rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 9   grudnia 2010 r. w   sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), Uchwały Nr VII/60/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 25 maja 2011 r. w   sprawie zawarcia porozumień z   jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego dotyczących zlecenia do realizacji zadań-zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w   ośrodku wsparcia, strony zawierają porozumienie o   następującej treści:  

§   1.  

1.   Powiat Pszczyński powierza a   Miasto Tychy przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na objęciu mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego usługami świadczonymi przez Środowiskowy Domu Samopomocy „Św. Faustyna” w   Tychach, ul. Nowokościelna 56.  

2.   Miasto Tychy wyraża zgodę, w   miarę posiadania wolnych miejsc, na umieszczenie w   Środowiskowym Domu Samopomocy o   którym mowa w   pkt 1, osób z   zaburzeniami psychicznymi będącymi mieszkańcami Powiatu Pszczyńskiego.  

3.   Wniosek o   skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy „Św. Faustyna” w   Tychach, osoba zainteresowana będąca mieszkańcem Powiatu Pszczyńskiego składa w   właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej.  

4.   Szczegółowe zasady kierowania i   pobytu w   ośrodku wsparcia o   którym mowa w   pkt 1   regulują przepisy ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 9   grudnia 2010 r. w   sprawie środowiskowych domów samopomocy.  

5.   Koszt wyżywienia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w   Tychach będących mieszkańcami Powiatu Pszczyńskiego pokrywany jest zgodnie z   zapisem § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 9   grudnia 2010 r. w   sprawie środowiskowych domów samopomocy.                

§   2.  

1.   Strony ustalają, że porozumienie obowiązuje od 25.05.2011 r. do 31.12.2012 r. z   możliwością jego przedłużenia na lata następne.  

2.   Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z   zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

§   3.  

W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym porozumieniu zastosowanie znajdą przepisy ustawy z   dnia 12.03.2004 r. o   pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.  

§   4.  

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   5.  

Porozumienie sporządzono w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w   celu ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   6.  

Porozumienie   wchodzi   w   życie   z   dniem   podpisania.                

 

MIASTO TYCHY                                                                                                     POWIAT PSZCZYŃSKI  

 

 

PREZYDENT MIASTA TYCHY  


mgr inż.   Andrzej   Dziuba

STAROSTA  


Paweł   Sadza


WICESTAROSTA  


Henryk   Kolarczyk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »