| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR/P/1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Wójta Gminy Suszec

z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suszec

§   1.   1.   Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad uczęszczania dzieci z   ternu gminy Suszec, na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka organizowane w   Szkole Podstawowej nr 18 z   Oddziałami Integracyjnymi w   Pszczynie przy ul. Księżycowej 25, dla której organem prowadzącym jest gmina Pszczyna.  

2.   Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jest zadaniem oświatowym gminy w   przedszkolach oraz szkołach , o   których mowa w   art. 5   ust. 5   ustawy o   systemie oświaty.  

3.   Zgodnie z   art. 74 ustawy o   samorządzie gminnym, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w   sprawie powierzenia jednej z   nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i   obowiązki pozostałych gmin, związane z   powierzonymi jej zadaniami, a   gminy te mają obowiązek udziału w   kosztach realizacji powierzonego zadania. Zgodnie z   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 20 grudnia 2011 r. w   sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w   roku 2012, środki na ten cel znajdują się w   subwencji oświatowej na dany rok budżetowy .  

4.   Dzieci z   terenu Gminy Suszec realizują zajęcia na podstawie aktualnej opinii o   potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez podmioty, o   których mowa w   art. 71b ust. 2a ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty wraz z   pisemnym skierowaniem dzieci do wczesnego wspomagania ma terenie gminy Pszczyna.  

5.   W zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z   terenu gminy Suszec będzie uczestniczyło 3   dzieci.  

6.   Zajęcia, o   których mowa w   § 1   będą prowadzone w   wymiarze od 4   do 8   godzin w   miesiącu dla jednego dziecka, zgodnie z   indywidualnym programem wczesnego wspomagania.  

7.   Terminy oraz miejsce uczestnictwa dzieci w   zajęciach, o   których mowa w   § 1   ust. 1   zostaną ustalone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 z   Oddziałami Integracyjnymi w   Pszczynie z   rodzicami tych dzieci.  

8.   Gmina Pszczyna zapewni odpowiedni zespół osób posiadający przygotowanie do pracy z   małymi dziećmi o   zaburzonym rozwoju psychoruchowym do prowadzenia zajęć zgodnie z   wymogami określonymi w   opinii Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej.  

§   2.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  

2.   Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Pszczyński Zarząd Edukacji ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna tel. 032 210-21-93.  

3.   Ze strony gminy Suszec za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty i   Sportu w   Suszcu ul. Wyzwolenia 2   43-267 Suszec tel. 032 212-42- 77.  

§   3.  

Kwestie nieuregulowane w   niniejszym porozumieniu reguluje w   szczególności ustawa z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych, ustawa z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   4.   1.   Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

2.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy udzielającej dotacji.  

3.   Porozumienie wchodzi w   życie z   mocą od 1   stycznia 2012 r.  

§   5.  

Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

Zastępca Burmistrza Pszczyny  


Grażyna   Goszcz

Wójt Gminy Suszec  


Marian   Pawlas

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Jesteśmy najstarszą polską firmą doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »