| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/189/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 13 ust. 1   i   2   oraz art. 9   ust. 1   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i   Sportu  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.  

Przyjąć statut Miejskiego Ośrodka Kultury w   Czerwionce-Leszczynach w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach Nr XVI/ 156 /07 z   dnia 30 listopada 2007 r. w   sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w   Czerwionce-Leszczynach.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/189/12    
Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach    
z dnia 27 stycznia 2012 r.  
 

STATUT  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

1.                 Miejski Ośrodek Kultury w   Czerwionce-Leszczynach, zwany dalej MOK, jest samorządową instytucją kultury Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

2.                 MOK prowadzi działalność jako instytucja samodzielna pod względem prawnym, organizacyjnym i   ekonomiczno - finansowym, w   ramach przepisów prawa, a   w szczególności ustawy z   dnia 25.10.1991   r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niniejszego statutu.  

§   2.  

MOK obejmuje swoją działalnością teren Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§   3.  

Siedziba MOK znajduje się w   Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Wolności nr   2.  

§   4.  

MOK używa pieczęci podłużnej zawierającej w   swej treści nazwę w   pełnym brzmieniu, adres, numer NIP oraz numer telefonu.  

§   5.  

Podstawowymi celami MOK są: zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zapewnianie rozwoju kultury i   współtworzenie jej wartości.  

§   6.  

Bezpośredni nadzór nad działalnością MOK sprawuje Burmistrz Gminy i   Miasta Czerwionka- Leszczyny.  

Rozdział 2.
Zakres działalności  

§   7.  

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury należą:  

1)                 wychowanie przez sztukę i   edukacja kulturalna społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i   młodzieży,  

2)                 tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a   także rękodzieła ludowego i   artystycznego,  

3)                 tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i   sztuką,  

4)                 rozpoznawanie, rozbudzanie i   zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska,  

5)                 przygotowanie do odbioru i   tworzenia wartości kulturalnych,  

6)                 inspirowanie, organizowanie i   koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przeglądów i   festiwali, w   tym festiwali i   przeglądów filmowych na własnym terenie,  

7)                 podejmowanie inicjatyw gospodarczych mających na celu pozyskanie środków finansowych na rzecz kultury oraz wypracowywanie dochodów własnych,  

8)                 organizowanie obchodów rocznic i   świąt narodowych oraz uroczystości miejskich  
i regionalnych.  

§   8.  

MOK może realizować następujące zadania:  

1)                 współpracę międzynarodową w   dziedzinie kultury i   sztuki,  

2)                 promocję Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny,  

3)                 wspieranie działalności kulturalnej realizowanej przez inne podmioty na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny,  

4)                 wspieranie działalności kulturalnej realizowanej przez inne instytucje kultury poza granicami Gminy i   Miasta,  

5)                 prowadzenie działalności informacyjnej i   wydawniczej w   dziedzinie kultury i   sztuki, w   szczególności poprzez aktywne wykorzystanie mediów lokalnych,  

6)                 organizowanie dla mieszkańców Czerwionki-Leszczyn wycieczek oraz innych form poznawania kultury polskiej oraz kultury innych krajów,  

7)                 gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i   udostępnianie dóbr kultury związanych z   dziedzictwem kulturowym i   przyrodniczym regionu,  

8)                 prowadzenie kursów oświatowych i   zawodowych,  

9)                 organizowanie zajęć o   charakterze kulturalnym, rekreacyjnym oraz oświatowym ( w   czasie ferii letnich i   zimowych) adresowanych do mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz młodzieży.  

§   9.  

Cele statutowe określone w   §5 MOK może realizować poprzez:  

1)                 organizowanie imprez artystycznych i   rozrywkowych w   tym koncertów, spektakli, festynów, spotkań literackich i   autorskich, biesiad, konkursów, festiwali, przeglądów, seansów filmowych, w   tym seansów edukacyjnych i   innych,  

2)                 prowadzenie impresariatu artystycznego,  

3)                 organizowanie wystaw i   pokazów,  

4)                 edukację kulturalną w   placówkach MOK, szkołach i   przedszkolach,  

5)                 organizowanie szkoleń i   kursów w   różnych dziedzinach kultury,  

6)                 organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej,  

7)                 udostępnianie pomieszczeń dla prezentacji przedstawień, filmów, widowisk, koncertów i   innych imprez artystycznych,  

8)                 wydawanie miesięcznika lokalnego Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny „KURIER”,  

9)                 wykonywanie innych zleconych przez Burmistrza Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny zadań, po zapewnieniu na ten cel odrębnych środków finansowych.  

§   10.  

MOK w   ramach swojej działalności statutowej współdziała w   szczególności z   następującymi instytucjami:  

1)                 innymi placówkami kultury na terenie kraju,  

2)                 stowarzyszeniami artystów i   twórców,  

3)                 placówkami oświatowymi,  

4)                 zakładami pracy, związkami, klubami i   innymi organizacjami,  

5)                 ośrodkami sportu i   rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem MOSiR-u w   Czerwionce-Leszczynach.  

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna  

§   11.  

1.                 Dyrektora MOK powołuje i   odwołuje Burmistrz Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

2.                 Bezpośrednim przełożonym Dyrektora MOK jest Burmistrz Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§   12.  

Do zadań Dyrektora MOK należy w   szczególności:  

1)                 kierowanie działalnością MOK i   reprezentowanie go na zewnątrz,  

2)                 zatrudnianie, zwalnianie i   wykonywanie wszelkich czynności wynikających ze stosunku pracy dotyczących zatrudnionych przez niego pracowników,  

3)                 wydawanie w   obowiązującym trybie instrukcji i   zarządzeń wewnętrznych,  

4)                 ustalanie regulaminu organizacyjnego MOK.  

§   13.  

W razie nieobecności Dyrektora MOK jego obowiązki wykonuje Zastępca Dyrektora MOK albo upoważniony przez niego pracownik.  

§   14.  

1.   Zadania statutowe MOK realizuje w   komunalnych placówkach kultury:  
1) Dom Kultury w   dzielnicy Czerwionka przy ul. Wolności 2,  

2)   Dom Kultury w   dzielnicy Leszczyny przy ul. Ligonia 2a,  

3)   Wiejski Dom Kultury w   sołectwie Szczejkowice przy ul. Rybnickiej 7.  

2.   Powyższymi obiektami oraz innymi MOK gospodarować będzie na zasadach określonych przez Radę Miejską w   Czerwionce-Leszczynach w   oparciu o   przepisy ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   gospodarce nieruchomościami.  

3.   MOK może realizować zadania statutowe w   placówkach innych niż określone w   ust. 1   po uprzednim uzgodnieniu z   właścicielem lub zarządcą placówki.  

4.                 Działalność wydawniczą, o   której mowa w   §9 pkt 8   MOK będzie realizował w   szczególności poprzez wydawanie miesięcznika „KURIER”.  

§   15.  

Szczegółowe zakresy działania oraz organizację wewnętrzną placówek wymienionych w   §14 określa regulamin organizacyjny MOK.  

Rozdział 4.
Mienie i   finanse  

§   16.  

MOK prowadzi działalność finansową w   ramach własnych planów działalności opracowanych i   zatwierdzanych przez Dyrektora MOK, ze środków pochodzących z:  

1)                 dotacji z   budżetu gminy i   miasta w   ramach środków na pokrycie kosztów działalności kulturalnej,  

2)                 darowizn i   środków przekazywanych przez osoby fizyczne i   prawne,  

3)                 opłat i   dochodów z   własnej działalności,  

4)                 z innych źródeł.  

§   17.  

MOK prowadzi własną obsługę finansowo – księgową.  

§   18.  

1.   W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i   sprzętu MOK może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia działalności statutowej.  

2.                 Działalność gospodarcza, o   której mowa wyżej może w   szczególności polegać na:  

1)                 prowadzeniu warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, prowadzeniu pracowni specjalistycznych,  

2)   sprzedaży własnych wydawnictw,  

3)   organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i   zakłady,  

4)   wypożyczaniu sprzętu akustycznego, audio - wizualnego, strojów itp.,  

5)   wynajmie sal i   lokali użytkowych,  

6)   organizacji koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,  

7)   sprzedaży biletów,  

8)   świadczeniu usług reklamowych i   promocyjnych,  

9)   świadczeniu usług nie wymienionych powyżej, a   związanych z   działalnością kulturalną zgodnie ze statutem.  

3.                 MOK może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w   odrębnych przepisach.  

4.                 Dochód z   działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe MOK.  

§   19.  

MOK realizuje działalność statutową w   oparciu o   mienie komunalne wyodrębnione organizacyjnie i   oddane mu do korzystania.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   20.  

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury nadaje Rada Miejska.  

§   21.  

Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego nadania.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »