| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/189/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 13 ust. 1   i   2   oraz art. 9   ust. 1   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i   Sportu  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.  

Przyjąć statut Miejskiego Ośrodka Kultury w   Czerwionce-Leszczynach w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach Nr XVI/ 156 /07 z   dnia 30 listopada 2007 r. w   sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w   Czerwionce-Leszczynach.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/189/12    
Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach    
z dnia 27 stycznia 2012 r.  
 

STATUT  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

1.                 Miejski Ośrodek Kultury w   Czerwionce-Leszczynach, zwany dalej MOK, jest samorządową instytucją kultury Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

2.                 MOK prowadzi działalność jako instytucja samodzielna pod względem prawnym, organizacyjnym i   ekonomiczno - finansowym, w   ramach przepisów prawa, a   w szczególności ustawy z   dnia 25.10.1991   r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niniejszego statutu.  

§   2.  

MOK obejmuje swoją działalnością teren Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§   3.  

Siedziba MOK znajduje się w   Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Wolności nr   2.  

§   4.  

MOK używa pieczęci podłużnej zawierającej w   swej treści nazwę w   pełnym brzmieniu, adres, numer NIP oraz numer telefonu.  

§   5.  

Podstawowymi celami MOK są: zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zapewnianie rozwoju kultury i   współtworzenie jej wartości.  

§   6.  

Bezpośredni nadzór nad działalnością MOK sprawuje Burmistrz Gminy i   Miasta Czerwionka- Leszczyny.  

Rozdział 2.
Zakres działalności  

§   7.  

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury należą:  

1)                 wychowanie przez sztukę i   edukacja kulturalna społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i   młodzieży,  

2)                 tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a   także rękodzieła ludowego i   artystycznego,  

3)                 tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i   sztuką,  

4)                 rozpoznawanie, rozbudzanie i   zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska,  

5)                 przygotowanie do odbioru i   tworzenia wartości kulturalnych,  

6)                 inspirowanie, organizowanie i   koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przeglądów i   festiwali, w   tym festiwali i   przeglądów filmowych na własnym terenie,  

7)                 podejmowanie inicjatyw gospodarczych mających na celu pozyskanie środków finansowych na rzecz kultury oraz wypracowywanie dochodów własnych,  

8)                 organizowanie obchodów rocznic i   świąt narodowych oraz uroczystości miejskich  
i regionalnych.  

§   8.  

MOK może realizować następujące zadania:  

1)                 współpracę międzynarodową w   dziedzinie kultury i   sztuki,  

2)                 promocję Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny,  

3)                 wspieranie działalności kulturalnej realizowanej przez inne podmioty na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny,  

4)                 wspieranie działalności kulturalnej realizowanej przez inne instytucje kultury poza granicami Gminy i   Miasta,  

5)                 prowadzenie działalności informacyjnej i   wydawniczej w   dziedzinie kultury i   sztuki, w   szczególności poprzez aktywne wykorzystanie mediów lokalnych,  

6)                 organizowanie dla mieszkańców Czerwionki-Leszczyn wycieczek oraz innych form poznawania kultury polskiej oraz kultury innych krajów,  

7)                 gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i   udostępnianie dóbr kultury związanych z   dziedzictwem kulturowym i   przyrodniczym regionu,  

8)                 prowadzenie kursów oświatowych i   zawodowych,  

9)                 organizowanie zajęć o   charakterze kulturalnym, rekreacyjnym oraz oświatowym ( w   czasie ferii letnich i   zimowych) adresowanych do mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz młodzieży.  

§   9.  

Cele statutowe określone w   §5 MOK może realizować poprzez:  

1)                 organizowanie imprez artystycznych i   rozrywkowych w   tym koncertów, spektakli, festynów, spotkań literackich i   autorskich, biesiad, konkursów, festiwali, przeglądów, seansów filmowych, w   tym seansów edukacyjnych i   innych,  

2)                 prowadzenie impresariatu artystycznego,  

3)                 organizowanie wystaw i   pokazów,  

4)                 edukację kulturalną w   placówkach MOK, szkołach i   przedszkolach,  

5)                 organizowanie szkoleń i   kursów w   różnych dziedzinach kultury,  

6)                 organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej,  

7)                 udostępnianie pomieszczeń dla prezentacji przedstawień, filmów, widowisk, koncertów i   innych imprez artystycznych,  

8)                 wydawanie miesięcznika lokalnego Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny „KURIER”,  

9)                 wykonywanie innych zleconych przez Burmistrza Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny zadań, po zapewnieniu na ten cel odrębnych środków finansowych.  

§   10.  

MOK w   ramach swojej działalności statutowej współdziała w   szczególności z   następującymi instytucjami:  

1)                 innymi placówkami kultury na terenie kraju,  

2)                 stowarzyszeniami artystów i   twórców,  

3)                 placówkami oświatowymi,  

4)                 zakładami pracy, związkami, klubami i   innymi organizacjami,  

5)                 ośrodkami sportu i   rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem MOSiR-u w   Czerwionce-Leszczynach.  

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna  

§   11.  

1.                 Dyrektora MOK powołuje i   odwołuje Burmistrz Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

2.                 Bezpośrednim przełożonym Dyrektora MOK jest Burmistrz Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§   12.  

Do zadań Dyrektora MOK należy w   szczególności:  

1)                 kierowanie działalnością MOK i   reprezentowanie go na zewnątrz,  

2)                 zatrudnianie, zwalnianie i   wykonywanie wszelkich czynności wynikających ze stosunku pracy dotyczących zatrudnionych przez niego pracowników,  

3)                 wydawanie w   obowiązującym trybie instrukcji i   zarządzeń wewnętrznych,  

4)                 ustalanie regulaminu organizacyjnego MOK.  

§   13.  

W razie nieobecności Dyrektora MOK jego obowiązki wykonuje Zastępca Dyrektora MOK albo upoważniony przez niego pracownik.  

§   14.  

1.   Zadania statutowe MOK realizuje w   komunalnych placówkach kultury:  
1) Dom Kultury w   dzielnicy Czerwionka przy ul. Wolności 2,  

2)   Dom Kultury w   dzielnicy Leszczyny przy ul. Ligonia 2a,  

3)   Wiejski Dom Kultury w   sołectwie Szczejkowice przy ul. Rybnickiej 7.  

2.   Powyższymi obiektami oraz innymi MOK gospodarować będzie na zasadach określonych przez Radę Miejską w   Czerwionce-Leszczynach w   oparciu o   przepisy ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   gospodarce nieruchomościami.  

3.   MOK może realizować zadania statutowe w   placówkach innych niż określone w   ust. 1   po uprzednim uzgodnieniu z   właścicielem lub zarządcą placówki.  

4.                 Działalność wydawniczą, o   której mowa w   §9 pkt 8   MOK będzie realizował w   szczególności poprzez wydawanie miesięcznika „KURIER”.  

§   15.  

Szczegółowe zakresy działania oraz organizację wewnętrzną placówek wymienionych w   §14 określa regulamin organizacyjny MOK.  

Rozdział 4.
Mienie i   finanse  

§   16.  

MOK prowadzi działalność finansową w   ramach własnych planów działalności opracowanych i   zatwierdzanych przez Dyrektora MOK, ze środków pochodzących z:  

1)                 dotacji z   budżetu gminy i   miasta w   ramach środków na pokrycie kosztów działalności kulturalnej,  

2)                 darowizn i   środków przekazywanych przez osoby fizyczne i   prawne,  

3)                 opłat i   dochodów z   własnej działalności,  

4)                 z innych źródeł.  

§   17.  

MOK prowadzi własną obsługę finansowo – księgową.  

§   18.  

1.   W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i   sprzętu MOK może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia działalności statutowej.  

2.                 Działalność gospodarcza, o   której mowa wyżej może w   szczególności polegać na:  

1)                 prowadzeniu warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, prowadzeniu pracowni specjalistycznych,  

2)   sprzedaży własnych wydawnictw,  

3)   organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i   zakłady,  

4)   wypożyczaniu sprzętu akustycznego, audio - wizualnego, strojów itp.,  

5)   wynajmie sal i   lokali użytkowych,  

6)   organizacji koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,  

7)   sprzedaży biletów,  

8)   świadczeniu usług reklamowych i   promocyjnych,  

9)   świadczeniu usług nie wymienionych powyżej, a   związanych z   działalnością kulturalną zgodnie ze statutem.  

3.                 MOK może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w   odrębnych przepisach.  

4.                 Dochód z   działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe MOK.  

§   19.  

MOK realizuje działalność statutową w   oparciu o   mienie komunalne wyodrębnione organizacyjnie i   oddane mu do korzystania.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   20.  

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury nadaje Rada Miejska.  

§   21.  

Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego nadania.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »