| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/200/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie szczególnych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzinny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536).

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W postępowaniu dotyczącym umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, należy kierować się następującymi zasadami:

1) zasadą wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,

2) zasadą uwzględniania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności oraz ich możliwości, zasobów i uprawnień,

3) zasadą unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i osób będących na ich całkowitym lub częściowym utrzymaniu.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887);

2) dochodzie – oznacza to dochód na osobę lub dochód na osobę w rodzinie określony zgodnie z art.6 pkt 4 i art. 8 ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami);

3) kryterium dochodowym - oznacza to dochód określony zgodnie z art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami);

4) pieczy zastępczej – oznacza to rodzinną lub instytucjonalną piecze zastępczą w rozumieniu ustawy;

5) dziecku – rozumie się przez to dziecko przebywające w pieczy zastępczej;

6) wychowanku pełnoletnim – oznacza to dziecko, które po osiągnięciu pełnoletności pozostało w pieczy zastępczej na zasadach art. 37 ust.2 niniejszej ustawy;

7) osobie zobowiązanej – oznacza to osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1, 3 i 5 ustawy;

8) rodzicach – oznacza to rodziców naturalnych dziecka lub pełnoletniego wychowanka;

9) opłacie – należy przez to rozumieć miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości określonej na zasadach art. 193 ust. 1 ustawy.

§ 3.

1. Odstąpienie od ustalenia opłat może dotyczyć:

1) osób zobowiązanych do ponoszenia opłat gdy ich dochód jest równy lub nie przekracza 100 % kryterium dochodowego;

2) rodziców, którzy są bezdomni, lub przebywają w zakładzie penitencjarnym;

3) rodziców całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych lub korzystających ze świadczeń szpitala psychiatrycznego w rozumieniu art. 3 okt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

4) rodziców, którzy są nieletni i pozostają na utrzymaniu innych osób;

5) rodziców, którzy płacą alimenty na to dziecko lub na pełnoletniego wychowanka;

6) rodziców, którzy przez pierwszy rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej aktywnie współpracują w zakresie poprawy własnej sytuacji życiowej i powrotu dziecka do domu rodzinnego.

2. Odstąpienie od ustalenia opłat następuje na okres nie dłuższy niż jeden rok.

§ 4. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty wraz z odsetkami może nastąpić w następujących sytuacjach, gdy:

1) osoba zobowiązana zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł (słownie: sześciu tysięcy złotych 00/100);

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne stanie się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona;

3) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogło by doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej

§ 5. 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłat wraz z odsetkami może nastąpić w sytuacji spełnienia przynajmniej dwóch z poniższych przesłanek:

1) dochód osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego;

2) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie;

3) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką;

4) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt członka rodziny w innej placówce np. domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia itp.;

5) występują inne uzasadnione okoliczności, w szczególności: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, śmierć członka rodziny osiągającego dochody, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub inne sytuacje kryzysowe.

2. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

§ 6. 1. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej.

2. We wniosku należy podać okoliczności uzasadniające zastosowanie ulg wraz z dokumentami potwierdzającymi te okoliczności.

3. W uzasadnionych przypadkach, w celu zweryfikowania sytuacji osoby zobowiązanej, wymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby zobowiązanej.

4. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, w przypadku osób zobowiązanych do ponoszenia opłat solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.

5. Przyznanie powyższych ulg następuje w drodze decyzji administracyjnej.

§ 7. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej, biorąc pod uwagę jego możliwości płatnicze, można:

1) odroczyć termin płatności całości lub części opłat,

2) rozłożyć opłatę na raty.

2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty udziela się w drodze decyzji administracyjnej na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia uwzględnienia wniosku.

3. Od opłat, w stosunku, do których zastosowano ulgi w formie określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie nalicza się odsetek ustawowych za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności.

4. W przypadku nie uiszczenia przez osobę zobowiązaną opłaty w warunkach ustalonych w trybie niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr VI/65/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »